SAL8113, Act: R°299.4 (327 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°299.4  
Act
Date: 1442-05-19

Transcription

2023-10-25 by Jos Jonckheer
It(em) vander aensprake(n) die h(er) jan vand(er) mee(re)n prieste(r) gedaen heeft tot goerde de/
h(er)toge van arschot van twe gulde(n) pet(er)s die de selve goerdt den voirs(creven) h(er) ja(n)ne geloeft/
soude hebbe(n) voe(r) (½) ame wijns sijnder tyende(n) (et)c(etera) daer op die voirs(creven) goert antw(or)de/
dat waer wa(r)e dat hij hem die voirs(creven) geloeften gedaen hadde mer hij hadde die/
elswaer betaelt daer hem die voirs(creven) h(er) jan gehete(n) hadde voe(r) dwelc die selve/
h(er) jan ontschout boet te doen dat hij hem die nerghens eld(er) bevoele(n) en hadde ...?/
ghene(n) met desen woerde(n) bid(en) h(ere)n scepen(en) van loven(e) t(er) manisse(n) smeyers nae aen/
sprake ende verantw(er)de(n) van beide(n) p(ar)tijen wae(r) die voirs(creven) h(er) jan den eedt die?/
gelijc hij gebode(n) hadde dat hem die voirs(creven) goerdt betali(n)ge doen soude oft bewisen(isse)?/
van betali(n)ge(n) welke(n) eedt die selve goert den voirs(creven) h(ere)n ja(n)ne verdroech p(rese)nt(ibus)/
scab(inis) o(mn)ib[(us)] de(m)pto abs(oloens) wijtvliet maii xix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-16 by Jos Jonckheer