SAL8113, Act: R°329.1-V°329.1 (365 of 369)
Search Act
previous | next
Act R°329.1-V°329.1  
Act
Date: 1442-06-20

Transcription

2023-10-26 by Jos Jonckheer
Cond zij allen lieden dat jan molegaets gehete(n) vullinx wijng(ar)de(r)/
es comen in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van loeve(n) en(de) hi heeft geloeft felix/
den hont rentm(eeste)r van loeve(n) m(ijns) gened(ichs) h(ere)n ts(er)toge(n) van bourg(oig)[ne(n)]/
en(de) van braba(n)t en(de) desgelijx vande(n) selve(n) rentm(eeste)r van loeven/
genome(n) den wijng(ar)t m(ijns) gened(ichs) h(ere)n voirs(creven) gelegen bynnen/
loeven(e) bider borch houden(de) tsamen vive(n)vijftich vierdelen oft/
d(air) omtrent te wercken van s(in)te remeismisse lest leden/
eene(n) t(er)mijn van sesse ja(r)en langc deen na dand(er) sonder/
middel volgen(de) inder vuegen en(de) manie(re)n h(ier) nae volgen(de)/
Te weten inden iersten dat de selve jan den voirscr(even)/
wijng(ar)t wael en(de) getruwelic en(de) loflic werven en(de) bereiden/
sall van allen getidegen werken den selven wijng(ar)de noot/
wesende en(de) oft also gebuerde dat de vors(creven) jan den voirs(creven)/
wijng(ar)t ind(er) manie(re)n als vo(r)e niet getidichlic ten behoirlike/
tijden en wrachte so mach de selve rentm(eeste)r mids dien gebreke/
ande(re) wijng(ar)ders indie stad neme(n) die hem gelieve(n) sullen/
o(m)me den selve(n) wijng(ar)t w te werken also dicke als dat/
gebuere(n) sal en(de) den selven janne dat afcorten telken/
t(er)mijne vand(er) payen die hem gebuere(n) soude van quartie(re)/
te quartie(re) biden vors(creven) rentm(eeste)r van sijnd(er) hue(re)n d(er) welker/
gegeve(n) te worden voer een dachue(re) twee d(air)af also/
dicke als dat geschiede It(em) sall de vors(creven) jan den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)n gehoude(n) sijn alle ja(r)e de weghen altoes buyten/
sijnen verdingde(n) wercke(n) te sincken eerde [oft] mest opden voirs(creven)/
wijng(ar)t te drage(n) also dicke en(de) so wa(n)neer dat hijs v(er)socht/
oft vande(n) vors(creen) rentm(eeste)r des gemaent sall werden en(de) and(er)s/
niet op alsulke(n) dachue(re)n alsme(n) gewoenlic es van m(ijns) gened(ichs)/
h(ere)n wijng(ar)t dagelijx te geven It(em) es noch ond(er)sproke(n) dat/
de vors(creven) jan gehoude(n) sijn sall alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
alle de weghe(n) bynne(n) den vors(creven) wijng(ar)t? wesende? ...?/
t(er) manissen des vors(creven) rintmeest(er)s ter behoerlike(n) tijden ...?
//
wel en(de) loflic te stakeleren en(de) te reynege(n) uutgenome(n) de/
w vaerweghen en(de) de voilen en(de) waert dat sake dat de vors(creven)/
jan oft yema(n)t and(er)s inde(n) name van hem bevonde(n) worde/
enige staken cortelinge oft reven uutden vors(creven) wijng(ar)de ewech/
dragen(de) en(de) oftmen dat [ind(er) waerh(eit)] bevonde oec dat dat geschiet ware/
sond(er) wille en(de) co(n)sente des vors(creven) rentmeest(er)s so soude de/
vors(creven) jan oft hij [die] dat inde(n) name van hem gedae(n) hadde/
verbuert hebben also dicke als dat geschiede eene(n) guld(en)/
hollants half den hee(re) en(de) half den gheene(n) die dat bevonde/
bevindt en(de) voertbrinct h(ier) af sijn borgen des vors(creven) jans/
als p(ri)n(cipa)[le] sculd(ers) ongesu(n)d(er)t en(de) omv(er)sceide(n) en(de) elc voir al ja(n)nes/
de ruyssche sijn swag(er) renu(n)c(ians) q(uo) ad inf(ra)sc(ri)pta p(ri)vileg(iis) studii/
lov(aniensis) joh(ann)es molegaets d(i)c(t)us vullinx iu(n)ior f(ilius) d(i)c(t)i joh(annes) p(ri)[(us)]/
em(an)c(ipatus) en(de) jan vand(er) heide(n) goudsmet p(ri)m[(us)] abs(oloens) vynck/
junii xx
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-23 by Jos Jonckheer