SAL8113, Act: V°48.4,R°49.1 (68 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°48.4,R°49.1  
Act
Date: 1441-08-25

Transcription

2020-10-07 by Gerry Van Helmont
It(em) de voirs(creven) jan van gheele es come(n) in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van/
loven en(de) heeft verhuert en(de) uutgegheve(n) janne van schore alle/
de vors(creven) goede te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van opden/
dach van hede(n) ene(n) t(er)mijn van twe(...) (...) langc deen nae/
(...)
//
dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jairs dae(re)n binne(n) o(m)me en(de) vore/
negen mudde terwen goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de) vede(re)n wael/
bereit d(er) mate(n) van dieste alle jare te s(in)te andries misse appostels/
te betalen en(de) te dieste te leve(re)n den vors(creven) ja(n)ne van gheele/
jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout/
dierste betalinge d(aer) af inne te gane van s(in)te andr(ies) misse/
neestcomen(de) ov(er) een jair en(de) niet eer It(em) es ond(er)sproke(n) dat/
de vors(creven) jan van schore jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde betalen/
sal allen den ouden tsijs co(m)mer en(de) pacht uut den vors(creven) goede(n) gae(n)de/
sond(er) coste en(de) laste des vors(creven) jans van gheele It(em) es claerlijc/
tussche(n) de vors(creven) p(ar)tije(n) ond(er)sproke(n) gevordert en(de) gecondicioneert/
So wanneer dat de vors(creven) jan van schore oft sine nacomelinge/
den vors(creven) ja(n)ne van gheele oft sine(n) nacomelinge(n) vernueghde(n)/
oft betaelde(n) binne(n) den vors(creven) t(er)mijne van xx ja(r)en de so(m)me/
van hondert en(de) vive(n)dertich gulden rid(er)s d(er) mu(n)te(n) ons gened(ichs)/
h(ere)n des h(er)toge(n) van bourg(oig)[ne(n)] en(de) van braba(n)t nu gemeynlic/
in borsen gaende en(de) vand(er) hu vold(aene) hueri(n)ge(n) [en(de) van] also verre/
als de vors(creven) jan van schore de ten vors(creven) ja(n)ne van gheele/
wert [uut ocsuyne van jan schore(n) d(er) selv(er) goede(n)] in gebreke wa(r)e dat dan de vors(creven) jan van gheele/
oft sijne nacomeli(n)ge gehoude(n) sulle(n) sijn den vors(creven) ja(n)ne/
van schore oft sijne(n) nacomeli(n)ge(n) t(er) stont dat geschiet/
sijnde vanden vors(creven) geheele(n) goede(n) guedi(n)ge en(de) vestich(eit)/
te doene in alsulker mate(n) alse hij de selve jan van schore/
ontfange(n) heeft en(de) oec de selve goede also o(m)beco(m)mert van [e(n)nige(n) last] te leve(re)n/
oft en(de) te warandere(n) alse de selve jan van schore hem/
biden geve(n) die tot sijne(n) goede geleit es voir meye(r) en(de) scep(enen)/
van loven gegoedt en(de) gewarandeert heeft [gelijt ind(er) selve(n) scepen(en) br(ieven) van lov(en) d(aer)op gemaect volcomelijc blijct]/
des selfs jans van gheele bij also waert dat de selve (...)/
van gheele en(de) (...) aen en(de) op de vors(creven) goede/
behoude(n) sulle(n) (...)/
(...)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer