SAL8116, Act: R°3.1-V°3.1 (1 of 318)
Search Act
previous | next
Act R°3.1-V°3.1  
Act
Date: 1444-06-27

Transcription

2020-05-23 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat collart de rous van yncourt/
in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekint dat hij genom(en) heeft van/
he(re)n arnde van loen geheten van kumech monck des/
cloesters van sente lauwereys bij luydick als [volcomelic] gemechtich van/
des vors(creven) cloesters enentwi(n)ntich [tweentwi(n)ntich] ende een half boend(er) lants/
luttel myn oft meer gelegen tyncoert in vijf [ses] stucken aldair/
Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfmeye lestlede(n)/
ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lang deen na dand(er) sond(er) middel/
volgende Elx jaers dae(re)n bynne(n) voe(r) xxiiii g(ri)pen te xl /
pl(ack)e ludicsche payen
luydix payement tons(er) liever/
vrouwen daige liechtmisse te betalen en(de) te loven inden/
wissel te leve(re)n den voirs(creven) arnde [he(re)n clas claese del cherar en(de) ja(n)ne del cherar moule(n) des voirs(creven) goidshuys] henrick de gheystre/
en(de) goerde roelants oft den ene(n) van hen brenge(re) sbriefs alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mine due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)m Item is vorwerde dat/
de voirs(creven) wynne noch hebben en(de) behouden sal den voir(screven) t(er)min/
due(re)nde de meyerie des voirs(creven) cloesters en(de) allen den/
tsijs renten erfpachte en(de) vervallen uutgescheiden trecht/
vanden lene die tvors(creven) cloester houden(de) is inde p(ro)chie va(n)/
yncourt en(de) ald(aer) omtrent Ende d(aer)af sal de selve wyn jarli(x)/
betalen allen den tsijs en(de) comm(er) uut den vors(creven) goeden/
gaende also in tijts dat den voir(screven) cloester en(de) oic twee [drie] mudden/
rogs d(er) maten van loven(e) den vicarise van yncourt die d(aer) af
//
de selve wyn den vors(creven) cloeste(re) den vors(creven) t(er)min due(re)nde ontlasten sal/
als in tijts dat den vors(creven) cloeste(re) d(aer)af eghen(en) scade en come/
Item is vorwerde dat de vors(creven) wyn de gescriften en(de) rollen/
vanden chijse en(de) renten des vors(creven) cloesters bynne(n) den yersten/
jae(re) vanden vor(screven) t(er)mine eens vernuwen sal en(de) doen/
scrijven de p(er)sone en(de) de reengenoeten d(aer)af diet nu t(er) tijt/
houdende sijn op cost des vors(creven) cloesters Item is vorw(er)de dat/
de vors(creven) wyn de vors(creven) lande laten sal ten afscheiden vande(n)/
vors(creven) t(er)mine ind(er) vuegen h(ier)na volgende Te weten den/
enen aert met rogge bezayt en(de) den ande(re)n arnt met/
zomercoerne bezayt wel en(de) loflick op sijne getidige vo(r)en/
en(de) den derden aert brake eens omgedaen En(de) alle/
dese vors(creven) vorw(er)d(e)n (con)d(icien) (et)c(etera) hebbe(n) geloeft rike ov(er)wynghe/
junii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-03-14 by Inge Moris