SAL8116, Act: V°115.2-R°116.1 (133 of 318)
Search Act
previous | next
Act V°115.2-R°116.1  
Act
Date: 1444-11-23

Transcription

2016-03-17 by kristiaan magnus
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen en(de) v(er)resen was tusscen janne/
brochout die ten wijve hadde lijsbetthe(n) wile(n) beckers docht(er) wile(n)/
goerts beck(er)s van wackerseele in deen zijde en(de) arnde vander/
hofstad arnde h(ere)n wout(er)s arnde boene arnde van bette(n)rode ja(n)ne/
van tong(er)loe
gheerde van tong(er)loe en(de) arnde hoene alse naeste/
erfgename(n) d(er) vors(creven) wile(n) lijsbetthe(n) sbeck(er)s voir hen selven en(de)/
voir alle ande(re) erfgename(n) d(er) selv(er) wile(n) lijsbetthe(n) die de vors(creven)/
p(er)sone(n) in dese(n) geloeft hebbe(n) te v(er)vane in dande(re) Alse van v mudde(n)/
corens erfs pachts d(er) mate(n) van loven(en) die de vors(creven) ja(n) van brochout/
also de vors(creven) erfgename(n) meyne(n) geloefde te bewise(n) op goede(n) lof/
like(n) ond(er)pant d(er) vors(creven) wile(n) lijsbetthe(n) sine(n) wijve ten tijden/
als hij met hue(r) nae staet d(er) heilig(er) kerke(n) v(er)gade(re) v(er)gaderde/
So hebbe(n) hen de vors(creven) p(ar)tije(n) vande(n) vors(creven) stote en(de) alle(n) and(ere)n/
stote geveert en(de) v(er)bonde(n) in segge(re)n en(de) vrintlic yffene(re)n Te/
weten de vors(creven) jan va(n) brochout in ja(n)ne den prijke(re) en(de) goerde/
piraert en(de) de vors(creven) erfgename(n) in ja(n)ne uut(er) helcht en(de)/
roelove va(n) schaetbroec in alsulk(er) o(m)me tewege(n) dage(n) voir hen/
en(de) hue(re)n erfgename(n) tond(er)houde(n) en(de) te voldoene tgene des/
de vors(creven) segge(re)n eendrechticlic uutene(n) en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n sulle(n) Welke/
segge(re)n t(er) stont berade(n) sijnde uut clere(n) besceide va(n) beide(n) p(ar)tije(n)/
hen aenbracht hebbe(n) huer uutsprake va(n) die(n) gedaen ind(er)/
manie(re)n h(ier) nae volgen(de) Te wetene dat de vors(creven) ja(n) van/
brochout t(er)stont en(de) sond(er) v(er)treck tond(er)pande sette(n) sal[t(er) manissen d(er) voirg(enoemde) erfgenamen]
//
bewysenisse en(de) vestich(eit) doen [sal] ten coste der [selver] voirg(enoemde) erfgenamen[so wa(n)neer d] so hen dat naden rechte behoeft/
bewise(n) sal in behorlik(er) en(de) behoeflik(er) manie(re)n den vors(creven) erfgename(n) van/
iii(½) mudde(n) corens erfs pachts d(er) mate(n) van loven(en) te werve
[van] ii/
mudde [corens erfs pachts der maten van lov(en)] die hij houden(de) is aen en(de) op i eeussel gelijc toebehoren(de)/
wout(ere)n [moens gheten] va(n) molle gelijc dat gelege(n) is te bette(n)rode tussce(n)/
ja(n)ne vande(n) tymple in drie zijde(n) en(de) diericke va(n) lang(rode)/
inde vierde zijde It(em) aen en(de) op een dach(mael) en(de) i(½) dach(mael) lants/
eygens gelege(n) in de p(ro)chye van he(re)nt i opt tvelt gehete(n) opt bosch tussche(n) jan/
va(n)de(n) tymple in beyde(n) zijde(n) It(em) aen en(de) een boender lants vijfscoef des selfs/
wouters moens gelege(n) aldair aende bettenrodest(ra)te tussche(n) wille(m) va(n) molle en(de)/
die kyndere(n) vanden veken(en) in dandere/
It(em) xx mo(dii) cor(ens) erfs pachts d(er) selv(er) mate(n) aen en(de) op iii dach(mael) lants/
gehete(n) strunckeldriesch des voirs(creven) jans va(n) brochout tuss gelege(n)/
inde p(ro)chie van herent tussce(n) ja(n)ne vande(n) tymple in deen zijde/
en(de) jan vand(er) linde(n) op dand(er) zijde It(em) i syst(er) rox pacht en(de) mate/
vors(creven) aen en(de) op (½) boend(er) lants des selfs jans gelegen opde wijng(ar)t/
strate neve(n) den alboem tussce(n) de goede wout(er)s prioer en(de) de goede/
wout(er)s va(n) lare o(m)me den vors(creven) erfpacht [van iii(½) mudde rox] den vorg(enoemde) erfgename(n) en(de)/
alle ande(re)n [erfgename voir niet genoempt] die sij geloeft hebbe(n) te v(er)vane gelijc vors(creven) steet te volgen(e)/
nae doot jans brochout vors(creven) en(de) m(ar)gr(iete) corebax sijns wijfs en(de) des/
lanxte(n) va(n) hen leven(de) en(de) niet eer [Behoudeliken dien dat die voirscr(even) erfgename(n) den pontpe(n)ninck oplegge(n) en(de) betale(n) sulle(n) so wa(n)neer sij die vestich(eit) daer af neme(n) sullen] Geloven(de) de vors(creven) p(ar)tijen vast/
en(de) gestentich te houden tge voir hen en(de) hue(re)n nacomelinge(n) tghene/
des die voirscr(even) seggers inder manie(re)n voirscr(even) voir huer/
uutsprake eendregtichlike(n) uutgesproke(n) en(de) g gep(ro)nu(n)ciert hebbe(n)/
cor(am) py(n)noc vynck(enbosch) nove(m)br(is) xxiii
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-02-27 by kristiaan magnus