SAL8118, Act: R°290.1-V°290.1 (314 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°290.1-V°290.1  
Act
Date: 1447-06-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-17 by kristiaan magnus
It(em) want peter sfraden cnape der stad van loeven(en) die geleit is tot/
allen den haefliken goeden marien arnts in deen zijde ende [peeter wolff m(et)] berbele/
arnts der voirs(creven) marien [sijnen wijve] zuster [der voirscr(even) marie(n)] in dande(re) op heden voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) in rechte come(n) sijn Alse vand(er) have(n) gebleve(n) nae de doot/
goerts wijlen arnts en(de) vrouwe yden sijne(n) wijve vad(er) en(de) moed(er) der voirg(enoemde)/
gesuste(re)n Inden yersten i bedde iii bedden i van derdalver ellen metten/
gordijne(n) en(de) gheerden dair toe behoe(re)nde i bedde van ix vierendeele(n) ende/
noch een van twee ellen viii cussene noch iii oft iiii and(er) gemeynd(er) cussene/
iii sittecleede(re) blangescilde i hemel dieme(n) bove(n) een bedde mocht slaen eene(n)/
grauwe(n) tabbart met eender muysend(er) vude(re)n voede(r) i swerte(n) tabbaert met/
wullene(n) voede(r) i swerte(n) coers met eene(n) bonte(n) pelse i swerte(n) coers met eene(n)/
wullene(n) voede(r) i pels i fosteyne(n) coers i goede falie i capruyn ii l(i)b(ra) vlas/
i hekele i wage met gewichten van loote xii l(i)b(ra) xxviii elle(n) linens/
lakens iii paer slapelakene(n) xiii doeke iii ellen i vouwe xi/
ee(re)n potten ii witte ketels i lavoer iii swerte ketels i cleyn bexken/
iii panne(n) i dossijne tenne(n) schotelen iii roestplatteelen i com ii wijn/
potte i quaertslessche i waelpuytpot (½) waelpuytpot i x dossijne dobbelie(re)/
ii groete yse(re)n brantroden i yse(re)n spet i hane i hael i roest i/
hangende yser ii tangen iii v sidelen ii gedraeide sekels iiii drinas?/
i scrijne i amarijs i badecuype i scutsel van berders ii coetssen ii/
loeten water clocken i eerden clocke vii potte met gebranden wate(re)/
i coffer en(de) ii steene dair inne en(de) noch i steen wel wert sijnde/
xii peters vi boeke w(er)t sijnde xii pet(er)s bede bueke mette(n) vrouwe(n)/
getijde en(de) anders i ganse panne i edewaertschen nobel i gulden(en) rijder/
en(de) noch meer and(er) gelts iiii pickelstoele i richtbanck i stoelene(n) setel/
i stoel met eene(n) gate iii eycken pla(n)cken i eycken dicke plancke/
ii morsels i le(m)mertijne(n) p(ate)r n(oste)r iiii hynne(n) Van welker have(n) de/
voirs(creven) peter hoepte en(de) meynde dat hem d(er) voirs(creven) marien kinsge/
deelte volgen soude gemerct dat sij kint es des voirs(creven) wijlen arnts/
en(de) vrouwe yden gelijc de voirs(creven) huer weder p(ar)tije dat kinde Waer op/
de voirs(creven) berbele tegen allegeerde en(de) dede seggen dat de voirs(creven) have/
bij vrouwe yden wijlen hue(re)r moeder in vorme(n) van testame(n)te gemaect/
en(de) gelaten wae(re) en(de) soe hoept sij dat die have niet sculdich en wae(re)/
den voirs(creven) beleide te volgene Niet min eve(n)verre de voirs(creven)/
marie ten geliken betalen woude de schout gebleve(n) acht(er) d(er) voirs(creven)/
/ wijlen yden en(de) ten geliken oec dragen de laste vande(n) bedevaerden/
die de voirs(creven) wijlen yde sculdich bleve(n) was sij woude g(er)ne d(er) voirs(creven)/
marien hue(re)r suster hue(r) kinsgedeelte laten volgen maer want de/
voirs(creven) marie de p(rese)ntatie niet aen en nam Soe slaet ten eynde/
de voirs(creven) berbele huer sake bege(re)nde en(de) versueken(de) metten/
testamente te moegen volgen ter plaetsen daer dat behoerde/
Soe hebben de h(ere)n scepen(en) van loeven(en) t(er) manisse(n) smeyers/
gewijst voir een vo(n)nisse datme(n) den voirs(creven) pete(re)n vander/
voirs(creven) marien kinsgedeelte inde voirs(creven) have houden sal in sijne(n)/
beleyde en(de) heeft de voirs(creven) berbele yet te volgene metten/
testamente dat sij dat doen mach ter plaetssen daert behoirt/
p(rese)nt(ibus) rijke kers(makere) abs(oloens) roelofs ov(er)wynge prijke(re) junii x
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick