SAL8118, Act: R°302.1-V°302.1 (329 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°302.1-V°302.1  
Act
Date: 1447-06-17
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-12 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat arndt van holsbeke heeft genomen en(de) bekint/
dat hij genome(n) heeft van joffr(ouwe) prudencie(n) pynnocx weduwe roelants/
wijle(n) van weez geheete(n) van duerne thoff der selv(er) joffr(ouwe) prudencie(n)/
toebehoiren(de) geheeten thoff van wese(r) en(de) thoff geheete(n) kestiaens [kerstiaens]/
hoff geleghen te mille metten huysen hoeve(n) wynnen(de) landen beemde(n)/
eeussele(n) stallen schue(re)n met alle(n) en(de) iegewelken hoe(re)n toebehoirten/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van halff m(er)the naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) midddell/
vollghende elcx jaers dae(re)n bynne(n) o(m)me en(de) voe(r) xxviii mudde(n) rogs/
en(de) vier mudden terwen goet en(de) paiabel met wanne en(de) met vede(re)n/
wel bereyt der maten van loeven(en) alle jae(re) sinte andries misse apostels/
te betalen en(de) te loven(en) daert d(er) voirscr(even) joffr(ouwe) prudencie(n) best/
gelieven sall te leveren der selv(er) joffr(ouwe) pruden(cien) den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mijne als vervolghde schout It(em) sall de voirscr(even) wynne de/
voirscr(even) goede den voirscr(even) sijne(n) t(er)mijn due(re)nde wael en(de) lofflijc/
wynne(n) en(de) werven [en(de) ov(er)meste(n)] gelijc reengenoete(n) boven en(de) beneden en(de) oic ov(er)/
meste(n)
It(em) sall de voirscr(even) joffr(ouwe) prude(n)cie jaerlijx hebben halff doeft dat/
inde boegarde(n) vander voirscr(even) hove jarlijx wassen sall en(de) dat sall de/
voirscr(even) wynne te loeven(en) d(er) selv(er) joffr(ouwe) op sijne(n) cost leveren ende/
ald(aer) sall de selve joffr(ouwe) eene(n) man sinden alsmen tselve oeft leest/
d(aer) aff de wynne den lese(r) geve(n) sall den montcost en(de) de joffr(ouwe)/
sall hem sijn dachue(ren) betalen vand(er) selv(er) helicht It(em) sall de voirscr(even)/
wynne jarlijx int voirscr(even) hoff leve(re)n iiii[c] walme o(m)me de huysinghe/
vande(n) voirscr(even) hove mede te deckene ende als men den voirscr(even)/
walm int voirscr(even) hoff verdect d(aer) aff sall de wynne den werclude(n)/
den montcost gheve(n) en(de) de joffr(ouwe) voirscr(even) sall hen huer dachue(re)n/
betalen It(em) sall de voirscr(even) joffr(ouwe) prudencie den voirscr(even) wynne de/
huysinghe vand(en) voirscr(even) hoeve(n) leve(re)n op hue(re)n cost beheympt en(de)/
bevreet vand(er) ond(er)ster rijkelen ned(er)w(er)t de welke de voirscr(even)/
wynne van nu voirdaen indier selv(er) vueghen sijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
houde(n) sall en(de) die alsoe beheympt en(de) bevreet late(n) ten affschei/
den van sijne(n) t(er)mijne It(em) sall de voirscr(even) wynne der voirscr(even)/
joffr(ouwe) des [elx] jaers alst haer gelieft een karweyde doen met/
sijne(n) wagene en(de) sijne(n) p(er)den van eene(n) daghe daert hue(r)/
gelieve(n) sall It(em) sall de voirscr(even) wynne den voirscr(even) t(er)mijn/
due(re)nde jaerlijx in tijts en(de) in vue(re)n betalen den tsijs uut/
/ den voirscr(even) goeden gaende in affslaghe vande(n) voirscr(even) sijne(n) jaerlijken/
pachte alsoe dat de voirscr(even) joffr(ouwe) noch hue(r) goede daer bij niet gesche/
dicht en wordden It(em) sall de voirscr(even) wynne de voirscr(even) goede en(de) water/
loep vande(n) selve(n) goeden houden beheympt beheyme(n) en(de) bevreden op/
sijne(n) cost gelijc regenoete(n) boven en(de) beneden It(em) waert oic dat/
sake dat d(aer) eneghe recup(ar)acie [rep(ar)acie] behoefde gedaen te wordene aen/
straten aen lande aen eusselen oft aen beemden die sall de wynne/
voirscr(even) op sijne(n) cost maken It(em) sulle(n) de voirscr(even) joffr(ouwe) prude(n)cie(n)/
ende de wynne jaerlijx te samen copen v[c] scoeve winter/
stroes Te weten(e) de voirscr(even) joffr(ouwe) iii[c] d(aer) aff en(de) die voirscr(even)/
wynne ii[c] d(aer) aff de welke de voirscr(even) wynne int voirscr(even)/
goet met sijne(n) beeste(n) sall moete(n) slijte(n) en(de) daer aff mest make(n)/
en(de) dat op dlant vue(re)n tslants meeste(n) p(ro)fijte Uut welke(n) vi [vors(creven)]/
v[c] schoeve(n) stroes voirscr(even) de selve wynne egheen(en) walm en sal/
moeghen vercoepen It(em) sall de voirscr(even) wynne houde(n) en(de) behuede(n)/
van oude(n) werke alsulke(n) ii valveke(n)ne als totte(n) voirscr(even) goede(n)/
hoe(re)n op sijne(n) cost It(em) sall de voirscr(even) wynne ten affscheide(n) van/
sijne(n) voirscr(even) t(er)mijne vand(en) voirscr(even) goede(n) besaeyt laten xiii/
boede(re)n met rogge op sijn getijdeghe voe(re)n en(de) ii boend(er) in den/
selve(n) aert alsoe hij die bevonde(n) heeft en(de) iii boend(er) eens o(m)me/
gedaen en(de) iii boende(r) brake eens o(m)me gedaen It(em) es voirw(er)de/
dat de voirscr(even) wynne ten leste(n) jae(re) van sijne(n) t(er)mijne allet stroe/
vande(n) voirscr(even) goede(n) geheelic comen(de) int voirscr(even) goet laten/
sall sond(er) dat e(n)nichsins van d(aer) te vue(re)n It(em) soe sall noch die voirscr(even)/
wynne int voirscr(even) hoff moeten houden jaerlijx sijne(n) t(er)mijn due(re)nde drie/
vierendeel scape oft een hondert oft alsoe vele alst hoff wael gevoede(n)/
can Item es noch voirw(er)de oft bynne(n) den voirscr(even) t(er)mijne opde voirscr(even)/
goede enighe boeme verdroeghde(n) die sall de voirscr(even) wynne [moge(n)] affhouwe(n)/
en(de) voir elke(n) v(er)droeghde(n) [boem] wed(er) om sette(n) ii levende poete(n) vanden selve(n)/
aerde Ende alle dese voirscr(even) gelufte(n) en(de) condicie(n) voirscr(even) hebben gheloeft/
de voirscr(even) jofr(ouwe) prudencie in deen zijde [en(de) de wynne in dande(re) malc(anderen) vast en(de) gestentich en(de) omv(er)brekelic] te houde(n) talle(n) tijde(n) en(de) t(er)mijne(n)/
als sij valle(n) en(de) verschijne(n) sulle(n) en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout/
H(ier) aff sijn borghen des voirscr(even) wynne(n) als princepael sculdere(n)/
ongesundert en(de) onv(er)scheide(n) en(de) elc voe(r) all lambrecht vande(n) dale/
en(de) henrick van holsbeke van willebringhen welke borghe(n) de/
voirscr(even) wynne co(m)merloes en(de) scadeloes geloeft heeft tontheffene/
cor(am) roelofs ov(er)wynghe junii xvii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick