SAL8120, Act: R°226.4-V°226.1 (271 of 358)
Search Act
previous | next
Act R°226.4-V°226.1  
Act
Date: 1449-03-10

Transcription

2020-01-08 by xavier delacourt
It(em) jan vand(er) heerbrugghen woenen(de) te wespelair in p(rese)nc(ia) heeft genomen/
en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van jacoppe van ravesvoert becke(re) thoff/
gehete(n) ter hulst geleghen te wespelair toebehoiren(de) den selve(n) jacoppen/
mette(n) wynnen(de) landen en(de) eusselen d(aer)toe behoiren(de) en(de) boeg(ar)den d(aer)toe behoiren(de)/
en(de) met alle(n) and(ere)n sijne(n) toebehoirte(n) uutgenomen een boend(er) beemps geleg(en)/
int hulst(er)broeck gelijc de selve jan die h(ier)voirmaels gehoude(n) heeft Te/
houden te hebben en(de) te wynnen van halfm(er)the naestcomen(de) eenen/
t(er)mijn van sesse ja(re)n lanck due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel/
volgen(de) Elx jaers dae(re)n bynnen te weten(e) de voirs(creven) wynnen(de) lande/
dierste jaer d(aer)aff o(m)me en(de) voe(r) de helicht van allen den vruchte(n)/
opde voirscr(even) goede wassen(de) en(de) dand(er) vijff jae(re)n elx jaers o(m)me en(de)/
voe(r) xxii mudden rox alsulx als opt tvoirscr(even) goert j goet/
jaerlijx wassen sal met wa(n)ne en(de) met vede(re)n waelt bereit/
d(er) maten van loeven(e) alle jae(re) s(en)[te] andriesmisse apostels te betale(n) en(de) te/
loeven(e) ter woeni(n)ghen des voirscr(even) jacops te leve(re)n en(de) de voirscr(even)/
eusselen [elx jars] o(m)me en(de) voe(r) xvii grijpen te xl pl(a)c(ken) [brab(ants)] alle jae(re) te sinxene(n)/
te betalen en(de) te loeven(e) te leve(re)n den voirscr(even) jacoppe den voirscr(even)/
t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]libet ass(ecutu)[m] dierste betalinghe vanden eussel/
gelde ingaende van sinxene(n) nu naestcomen(de) ov(er) een jaer en(de)/
niet eer It(em) is voirw(er)de dat de voirscr(even) jan gehouden sal sijn op/
sijnen cost en(de) last te houden(e) de wege aende voirscr(even) goede liggen(de)/
en(de) desgelijx de waterleyden vande(n) selve(n) goeden in goeden state/
alsoe dat de selve jacop noch sijn goede voirg(eruert) daer bij gheen/
/ scade en selen lijden It(em) sal noch de voirs(creven) jan de(n) voirs(creven) jacoppe(n) jaerlix/
leve(re)n xxx busselen walms o(m)me de voirscr(even) huysi(n)ghe mede te decken/
alsulke als men ald(aer) bove(n) en(de) benede(n) gewoenlic es [pleeght] te leve(re)n en(de) soe/
wa(n)neer men den voirg(etuerde) walm ald(aer) verdecken sal soe sal de voirs(creven) jan/
de wercluden den montcost geven en(de) de voirs(creven) jacop sal de dach(ueren)/
betalen en(de) des sal de wynne leve(re)n teenen en(de) dackroede(n) de/
welke de selve wynne sal moeghe(n) halen en(de) neme(n) opde erve/
des voirs(creven) jacops It(em) noch is voirw(er)de dat de voirs(creven) jacop jaerlijx/
hebben sal de helicht van allen den vruchten jaerlijx inden/
voirscr(even) boegaert wassen(de) en(de) dat sulle(n) de voirs(creven) wynne en(de)/
jacop op hue(re)r beyd(er) cost t(er) eerde(n) leve(re)n en(de) de wynne sal/
gehouden sijn den [voirs(creven)] jacoppe(n) sijn helicht vanden selve(n) vruchte(n) te/
loeven(e) t(er) woeninghe(n) des voirs(creven) jacops leve(re)n It(em) noch is voirw(er)de/
dat de voirs(creven) wynne houde(n) sal de huysi(n)ghen vanden/
voirs(creven) hove vand(er) ond(er)ster rijkelen ned(er)weert in goede(n) state/
op sijne(n) cost sond(er) nuwe ty(m)merwerck It(em) noch es voirw(er)de [voirw(er)de]/
dat de voirs(creven) wynne sal moeghe(n) truyncken de stronck/
eyken opde voirs(creven) goede staende als dat tijtverdich sijn/
sal uutgenomen den troech d(aer) inne de selve wynne/
gheen recht hebben en sal It(em) is noch voirw(er)de dat de/
voirs(creven) wynne ten afscheide(n) van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne/
besayt laten sal de voirs(creven) goede gelijck hij die nu aen/
veert heeft tot sijne(n) aencomen It(em) noch is voirw(er)de dat/
de voirs(creven) wynne ten afscheide(n) van sijne(n) leste(n) jae(re) gheen/
tuyne opde selve goede alsdan staende en sal moeghe(n)/
afbreken sond(er) consente des voirs(creven) jacops It(em) noch is/
woirw(er)de dat de voirs(creven) wynne sijne(n) voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde jaerlijx gehoude(n) sal sijn te mergelen op sijne(n) cost/
drie dachmale lants vande(n) voirs(creven) goede(n) Ende de/
voirs(creven) wynne en sal gheene(n) sacht hebben int/
dofhuys staende int voirs(creven) hoff anders dan de selve/
wynne sculdich sal sijn te hebben(e) dmest dat/
jaerlijx vande(n) selve(n) doffhuyse comen sal It(em) noch/
is woirw(er)de dat de voirs(creven) jacop behouden sal tot/
sijne(n) verdoene een huys mette(n) came(re)n en(de) suld(ere)n/
staende aende(n) boegaert vande(n) selve(n) hove aen dynde/
vand(er) salen ald(aer) staende daer inne de wynne gheene(n)/
sacht hebben en sal Ende alle dese voirw(er)den (et)c(etera) hebbe(n)/
geloeft (et)c(etera) cor(am) lomb(ar)t pynnock m(ar)tii x[a]
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-12-08 by kristiaan magnus