SAL8121, Act: R°223.1-V°223.1 (279 of 381)
Search Act
previous | next
Act R°223.1-V°223.1  
Act
Date: 1450-03-28

Transcription

2019-11-29 by xavier delacourt
Cond zij alle(n) lieden dat henrick roekeloes de jonghe becke(r) in p(rese)nc(ia)/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van janne/
van hazenb(er)ghe nu t(er)tijt scepen(en) te loeven(e) de molen des selfs jans/
gehete(n) de vlieghmolen geleghe(n) te loeven(e) inden werfft doir/
de baghijnenpoirte de selve te houde(n) en(de) te hebbe(n) van kersmisse/
nu lestlede(n) ond(er)halff jair langc due(re)nde te weten alle/
weken d(aer)en bynne(n) voe(r) en(de) o(m)me een halff mudde rogs en(de) drie/
molevate(n) terwen beyde goet en(de) paiabel alsulcx als de selve/
molen wynne(n) sal d(er) mate(n) van loeven(e) den voirs(creven) janne te/
betalen en(de) te loeven(en) ten huyse des selfs jans te leve(re)n/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als vervolghde/
schout It(em) sal de voirscr(even) henrick den voirs(creven) janne alle/
rueren(de) wel werck bynne(n) [en(de) buyten] d(er) voirscr(even) molen [en(de) daer buyte(n)] staende oft/
en(de) voirtane allet tghene datme(n) aende selve mole(n)/
rueren mach laten ten afscheiden(e) van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne/
ind(er) manie(re)n alsoe dat bij tijde(n) voirlede(n) van twee gesv/
geswore(n) molensleghers te weten [bij] henricke zeel en(de) janne/
bubbele(re) geschat is te weten(e) Inde(n) iersten thoutwerck/
buyte(n) raete [rat] en(de) bynne(n) rat met sijnd(er) toebehoirte(n) en(de)/
ii noertsele(n) met hue(re)n boeme(n) van beyde(n) molenen/
bynne(n) te weten terwen molen en(de) rogghe(n) mole(n) en(de) met/
ii wieghe(n) d(aer)toe behoiren(de) voir xxxi(½) grijpen It(em) de/
twee molensteene vand(er) rugghen mole(n) gemete(n) houden(de)/
xxiiii dume(n) It(em) dijseren werck geschat van frissenen/
van zellair voir xv grijpen Ende weert alsoe dat/
de voirs(creven) henr(ick) de(n) voirs(creven) janne de voirg(eruerde) molensteene/
molensteene gemete(n) vore xxiiii dume(n) dicke ten/
eynde van sijne(n) voirscr(even) t(er)mijne niet alsoe dicke gele/
vere(n) en coste soe sal de voirscr(even) henrick den voirscr(even)/
janne voir elken duym min dicke geve(n) en(de) betalen/
twee oude schilde gelijc alsoeme(n) den herttoghe beta/
betalen(de) is van min dicke van molensteene en(de) gevielt/
dat de selve henrick den voirs(creven) janne tot sijne(n) aff/
scheide(n) meer dicke lev(er)de Soe sal he(m) dan de voirs(creven)/
jan diesgelijck betalen oick twee oude schilde voir elke(n)/
duym meer dicke It(em) is noch voirw(er)de weert alsoe/
/ dat de voirscr(even) molen bij faute en(de) gebreke des voirs(creven) jans/
van hazenb(er)ghe meer dan drie daghe stille stonde en(de)/
de voirs(creven) muld(er)s mids die(n) niet gemalen en coste Soe/
is voirw(er)de en(de) ond(er)sproke(n) dat de voirs(creven) jan d(er) den voirs(creven)/
henricke(n) d(aer) vore alsulke(n) rastoir doen sall als mijn/
mijn gened(ighen) hee(re) sijne(n) mulders van gelijke(n) doen [sal en(de) doet] It(em)/
is noch voirw(er)de dat de voirs(creven) henrick den voirs(creven) janne/
janne wed(er)ov(er) leve(re)n sall ten eynde van sijne(n) voirscr(even)/
t(er)mijne twee winde(n) wel en(de) volcomelijck gestelt gelijc/
alse de voirs(creven) jan den voirs(creven) henricke(n) tot sijne(n) aencome(n)/
gelevert heeft It(em) sal noch de voirs(creven) henrick ten afscheide(n)/
van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne den voirs(creven) janne noch ov(er)leveren/
eene(n) ijsere(n) reep wesen(de) o(m)m om de(n) eene(n) vande(n) voirs(creven) [tween]/
molensteene [vander terwen molen] die de selve henrick ald(aer) bevonde(n) heeft/
welken reep tot mette(n) voirs(creven) ijsserwercke niet geschat/
en is en(de) sal de selve henrick de twee molensteene tott(er)/
voirs(creven) terwenmole(n) dienende de(n) voirs(creven) sijne(n) t(er)mijn/
duerende en(de) sond(er) sijne(n) cost moghe(n) slijten en(de) besighe(n)/
tot sijne(n) meeste(n) p(ro)fijte sond(er) enich wed(er)segghe(n) des/
voirscr(even) jans cor(am) witte ov(er)winge m(ar)tii xxviii
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-05-06 by kristiaan magnus