SAL8124, Act: R°187.2-V°188.1 (219 of 339)
Search Act
previous | next
Act R°187.2-V°188.1  
Act
Date: 1454-02-21
LanguageLatinum

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
It(em) villic(us) lovan(iensis) med(iantibus) scabinis lovan(iensibus) joh(ann)em de chynnoet ad o(mn)ia/
et sin(gu)[la] bona mo(bi)[lia] reneri h(er)naelsteens de ov(er)ijssche quocu(mque) no(m)i(n)e/
censea[(tu)r] aut ubicu(mque) locor(um) pot(est) rep(er)iri p(ro) cert(is) recog(nitioni)[b(us)] et p(ro)miss(ionibus)/
(con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lov(aniensium) q(ua)ru(m) te(n)or seq(ue)ns in hec verba Cond/
zij allen lieden dat reyne(re) h(er)naelsteens van ov(er)ijssche in p(rese)ncie(n) d(er) scepen(en) va(n)/
loeven(e) gestaen heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van ja(n)ne/
van chynnoet dwinhof des selfs jans geleg(en) t(er) saert inde p(ro)chie/
van grave(n) mette(n) huysen hoven winnen(de) landen beemde(n) en(de) eussele(n)/
en(de) alle(n) sine(n) toebeh(oirten) mette(n) winnen(de) lande(n) geheete(n) tgasthuys lant/
van wave(re) en(de) ons(er) vrouwe(n) lant die de selve jan in pechtinge(n)/
genome(n) heeft gelikerwijs de vors(creven) jan den vors(creven) reyne(re)n de vors(creven)/
goede ald(aer) bewese(n) heeft Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te winne(n) va(n)/
half m(er)the lest lede(n) eene(n) t(er)mijn va(n) iiii jare(n) lang due(re)nde deen/
nae dander sond(er) middel volgen(de) Elx jaers dae(re)n binne(n) te/
weten de winnen(de) lande voe(r) en(de) o(m)me de helicht vande(n) vruchte(n)/
d(aer) op jaerlix wassen(de) die de vors(creven) winne en(de) jan alt(oes) te(n) behoer/
like(n) tide(n) half en(de) half hebbe(n) en(de) deile(n) sulle(n) en(de) die op hue(re)r/
beid(er) gemeind(er) cost t(er) eerde(n) leve(re)n d(aer) af de vors(creven) winne des vors(creven)/
jans gedeelte ten behoerlike(n) tide(n) jarlix de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde de(n)/
selve(n) ja(n)ne in sijn schue(re) staen(de) t(er) saert leve(re)n sal te(n) coste des selfs/
winne(n) It(em) de vors(creven) winne sal de vors(creven) goede winne(n) en(de) werve(n)/
sine(n) t(er)mijn due(re)nde gelijc regenote(n) bove(n) en(de) benede(n) It(em) es vurw(er)de/
dat de vors(creven) wi(n)ne den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde allet stroe en(de) caf/
comen(de) vande(n) gedeelte des vors(creven) jans hebbe(n) sal uutgenome(n) i(½)[c]/
scoeve(n) stroes d(aer) af die den vors(creven) ja(n)ne jarlix toebehoe(re)n sulle(n) It(em) sal/
de vors(creven) wi(n)ne allet stroe vande(n) geheele(n) goede(n) jarlix comen(de) met/
sine(n) beeste(n) inde(n) vors(creven) hove ette(n) en(de) slite(n) en(de) d(aer) af mest make(n)/
/ en(de) dat jarlix vue(re)n opde vors(creven) lande tot hue(re)n meeste(n) p(ro)fijte It(em)/
es vurwerde dat de vors(creven) wi(n)ne alle de heyde die de vors(creven)/
jan jarlix omtre(n)t t(er) saert sal doen mayen vue(re)n sal inde(n) vors(creven) hove/
sond(er) last des vors(creven) jans en(de) d(aer) af mestmake(n) en(de) dat wed(er)om leve(re)n en(de)/
uutvue(re)n opde selve goede oec tot hue(re)n meeste(n) p(ro)fijte It(em) sal de/
vors(creven) winne den rogge(n) aert vande(n) selve(n) goede(n) tot sine(n) afsceide(n) late(n)/
besaeyt op iiii vore(n) en(de) alle dande(re) lande beide storte en(de) brake/
totte(n) selve(n) sine(n) afsceide(n) eens o(m)me gedaen en(de) alsdan oec dmest/
uutvue(re)n uute(n) vors(creven) hove opde vors(creven) lande It(em) sal de vors(creven) wi(n)ne/
de beeste(n) des vors(creven) jans mette(n) sine(n) hueden te bossche en(de) te heiden/
sond(er) last des vors(creven) jans Ende de vors(creven) beemde en(de) eeussele/
o(m)me en(de) voe(r) vii mudde(n) rox d(er) mate(n) van wave(re) goet ende/
paiabel te wete(n) xii mo[l(evaten)] rox voe(r) elc mudde vors(creven) gerek(ent)/
alle jae(re) sinte m(er)tensmisse inden wint(er) te bet(alen) en(de) t(er) saert te/
leve(re)n den vors(creven) ja(n)ne den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne/
als v(er)volghde schout dierste bet(alinge) inne te gane sinte m(er)tens/
misse nu naestcomen(de) It(em) es vurwerde dat de vors(creven) wi(n)ne/
jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde den vors(creven) ja(n)ne in sijn schuere/
t(er) saert inne vue(re)n sal sijn thiende(n) die hij van div(er)se(n) p(er)sone(n)/
ald(aer) genome(n) heeft en(de) desgelijx sijn hoy en(de) sijn berhout va(n)/
sine(n) goeden t(er) saert geleg(en) sonder cost des vors(creven) jans H(ier) ware(n)/
over god(efrido) roelofs et lud(ovico) roelofs scabi(nis) lov(aniensibus) me(n)s(is) augusti die/
octava anno xiiii[c] lii It(em) rener(us) h(er)naelsteens recog(novi)[t] se debe(re)/
joh(ann)i de chynnoet xxvii aur(eos) d(enarios) d(i)c(t)os peet(er)s mo(ne)[te] d(omi)ni ph(ilipp)i/
duc(is) te xviii stuv(er)s qui(n)q(ue) cu(m) di(midi)[o] g(ri)ff(iones) te xl pl(a)c(ken) ii(½) stuv(er)s/
xiiii mod(ios) silig(in)is me(n)su(r)e de wave(re) xxxiiii mo[l(evases)] p mo[l(evases)]/
p(er) i(p)soru(m) bone et pag(abilis) me(n)su(r)e lov(aniensis) ac octo modios silig(inis)/
me(n)s(ur)e lov(aniensis) iamd(i)c(t)e ad mo(n)icione(m) ip(s)i[(us)] joh(ann)is p(er)solven(dos) (et) apud/
saert delib(erandos) t(am)q(uam) de(bi)[tu(m)] ass(ecutu)[m] Testes will(el)m(us) naen (et) he(n)ric(us)/
de velpe scabini lovanien(ses) Datum anno d(omi)ni mille/
simo quadring(esi)[mo] qui(n)quagesi(m)o s(ecun)do me(n)s(is) augusti die octava/
It(em) cond zij alle(n) liede(n) dat alsoe als reyne(re) h(er)naelsteens/
/ op den viii[te(n)] dach d(er) mae(n)t va(n) augusto lest lede(n) jeg(en) ja(n)ne/
van chynnoet sijn winhof gelege(n) t(er) saert met alle(n) sinen/
toebehoerte(n) eene(n) t(er)mijn va(n) iiii jare(n) verpacht heeft op/
zeke(re) vurwerde(n) en(de) (con)dicie(n) ind(er) selv(er) begrepe(n) Soe eest dat/
de vors(creven) winne en(de) jan met malcande(re)n ov(er)come(n) en(de) eens/
worde(n) sijn van so(m)mige vande(n) pointe(n) inder selv(er) pechtinge(n)/
begrepe(n) de condicie(n) h(ier) nae bescreve(n) Inde(n) ierste(n) van die(n)/
poente d(aer) inne begrepe(n) steet dat de vors(creven) wi(n)ne jarlix/
hebbe(n) sal allet stroe en(de) caf comen(de) vande(n) gedelte des/
vors(creven) jans uutgenome(n) i(½)[c] schoeve(n) d(aer) af die de(n) vorscr(even)/
ja(n)ne toebehoe(re)n sulle(n) heeft de selve wi(n)ne de(n) vors(creven) ja(n)ne/
alnoch totte(n) vors(creven) i(½)[c] schoeve(n) jarlix den t(er)mijn vander/
pechtinge(n) due(re)nde toegeseet en(de) geloeft te geve(n) noch vijftich/
schoeve(n) d(aer) toe Ende alse vande(n) erwete(n) die de/
vors(creven) winne jarlix opde vors(creven) lande winne(n) sall sal de/
helicht d(aer) af mette(n) stroe vande(n) selve(n) jarlix de(n) vorscr(even)/
t(er)mijn due(re)nde de(n) vors(creven) ja(n)ne toebehoe(re)n niet wed(er)staen(de)/
dien dat d(aer) af ind(er) pechtinge(n) egeen vurwerde gedaen/
noch gesciet en sijn Geloven(de) alnoch de selve winne/
op sine(n) cost den vors(creven) ja(n)ne jarlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
ten behoerlike(n) tide(n) te errien te wi(n)ne(n) en(de) te gereide(n) sine(n)/
hof geleg(en) t(er) saert aende huyse des vors(creven) jans aende/
dile ald(aer) tot alsulke(n) vruchte(n) als de vors(creven) jan d(aer) op/
winne(n) sall Ende want de vors(creven) reynee(r) den vors(creven) ja(n)ne/
va(n) goeder wettig(er) schout sculdich is de so(m)me va(n) xii/
rinssche gul(den) ii(½) peet(er)s te xviii stuv(er)s stuc iiii blau crone(n)/
xxxii(½) stuv(er)s en(de) xiiii(½) mudde(n) evene(n) Soe heeft de/
vors(creven) reynee(r) den vors(creven) ja(n)ne dat geloeft uut te reike(n)/
en(de) te bet(alen) te wete(n) de helicht vande(n) gelde va(n) opden/
dach van heden ov(er) een jair en(de) dand(er) helicht/
binnen eenen jare d(aer) nae en(de) tvors(creven) grein binne(n) eene(n)/
/ jare dat d(aer) nae volgen sal te betalen(e) en(de) telke(n) t(er)mijne/
als vervolghde schout H(ier) waren over goert roelofs en(de)/
wout(er) vanden timple scepene(n) te loeven(e) gegeven xv/
daghe in januario int jair ons he(re)n duysent vierhond(er)t/
twee ende vijftich in quo hiis int(er)f(uerunt) vync meersberghe/
febr(uarii) xxi
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-05-22 by Jos Jonckheer