SAL8124, Act: R°289.1-R°290.1 (329 of 339)
Search Act
previous | next
Act R°289.1-R°290.1  
Act
Date: 1454-06-08

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
Het es gesciet een sceidinghe en(de) deilinghe tusschen wout(ere)n brabants/
sone wile(n) willems brabants die nae den rechte der stat van lov(en)/
comen en(de) geleit is tot alle(n) den goeden have en(de) erve joffrouwe/
beatrisen uute(n) liemi(n)ghen weduwe jans wile(n) vand(er) haert in deen/
zijde en(de) goerde bosschart tymm(er)ma(n) en(de) katline(n) sine(n) wijve in dande(re)/
alse vanden goeden h(ier) onder bescr(even) Inden ierste(n) van eene(n) huyse/
en(de) hove met alle(n) sinen toebehoerten geheeten den lollaert geleg(en)/
opdouwe cleermerct te loeven(e) tusscen de goede jans m(ar)colfs op/
deen zijde en(de) thuys des vors(creven) goerts gelege(n) op den hoeck vander/
strate(n) geheeten crabbendijk t(er) and(er) zijden comen(de) den selve(n) hof acht(er)/
wert uut met eene(n) poertkene tot int straetke(n) ald(aer) gaen(de) ter/
legestrate(n) wert It(em) va(n) iii huysen deen aen dander geleg(en) en(de)/
met alle(n) hue(re)n toebehoerte(n) geleg(en) inde vors(creven) strate geheeten/
crabbendijk tussce(n) de selve strate op deen zijde en(de) den hoeck/
vand(er) straten gaende vand(er) woeni(n)gen andries wile(n) thomaes tot/
inde legestrate op dande(re) zijde In welke goede den vors(creven) wout(ere)n/
als geleit totte(n) goeden joffr(ouwe) beatrice(n) vors(creven) welc beatrijs was naeste/
oir en(de) erfgename wout(er)s wile(n) van winghe deen helicht/
met vo(n)nisse(n) d(er) scepen(en) van loeven(e) aengewesen is te volgene/
Behoudelic den vors(creven) gehuysschen huer recht te moegen volgen/
met alsulke(n) testame(n)te als de vors(creven) wile(n) wout(er) van winghe/
maghtelden wile(n) sine(n) wive gelate(n) mach hebben En(de) acht(er)volgen(de)/
den selve(n) vo(n)nisse de vors(creven) goede in tween gedeilt sijnde bid(er)/
stad geswoe(re)n meest(ere)n en(de) bij beveele der selv(er) stad uut ver/
sueke va(n) p(ar)tien hen gedaen Soe sijn gevalle(n) den vors(creven) wout(ere)n/
in sijn deilinghe de goede h(ier) onder bescr(even) Te weten tvors(creven)/
huys en(de) hof geheeten den lollaert met allen sijnen toebehoerte(n)/
gelegen als voere uutgenomen de hoeghe [so die geleg(en) is] die tot nu toe/
[kamere die tot nu toe] den selven huyse geheeten den lollaert d toebehoert heeft d(aer) inne/
de vors(creven) wout(er) [noch sijn naec(omelingen)] egeen recht hebben noch behouden en sulle(n) welke/
came(re) geleg(en) is inden hoec vanden eene(n) huyse vanden vors(creven) drie/
huyse(n) te weten in dat huys dat geleg(en) is opden hoeck vander/
straten gaende vander woeni(n)gen andries wile(n) thomaes tot/
inde legestrate It(em) es voert den vors(creven) wout(ere)n gebleve(n) in sijn/
deilinge den keldere geheel staende onder de twee huyse/
vanden vors(creven) drie huysen te weten ond(er) die twee huyse/
die geleg(en) sijn naest den hoeke vand(er) strate(n) geheeten crabbendijk/
/ t(er) merct wert aen It(em) een clein neer came(re) [soet [die] steet gemi(n)dert noch gemerd(er)t] gespleten en(de) getogen genome(n)/
uuten eenen huyse vanden vors(creven) drie huysen te weten uut/
dien huyse dat geleg(en) is opden hoec vanden crabbendijke [gaen(de)] t(er) lege/
straten wert inne en(de) es geleg(en) tselve cam(er)ken neven der heymelich(eit)/
staende biden trappen vand(er) hofdoeren vanden selven huyse metter selv(er)/
heymelich(eit) [beneden] der selv(er) came(re)n toebehoeren(de) Voert sijn gebleven en(de)/
gevallen den ge vors(creven) goerde en(de) katlinen sijnen wijve in huer/
deilinghe de goede h(ier) onder bescr(even) Te weten inden iersten/
de vors(creven) drie huyse deen neven dander geleg(en) inde/
strate geheeten crabbendijk gelijc vors(creven) steet uutgenome(n) den/
kelde(re) staen(de) onder de twee huyse(n) vanden vors(creven) drien huyse(n) It(em) [noch uutgenome(n)] tvors(creven)/
tclein neer cam(er)ken gespleten uute(n) eene(n) huyse vanden selve(n) iii/
huysen te weten uut dien huyse dat geleg(en) is opden hoeck/
vande(n) crabbendijke gaen(de) t(er) lege(n)strate(n) wert inne dat [welke(n) welke(n) kelde(re) en(de) neer cam(er)ke(n) voere] den vors(creven)/
wout(ere)n in sijnen deilinge gebleven is It(em) es voert [noch] den selven/
gehuysscen gebleven in huer deilinge de hoghe came(re) gemi(n)dert/
noch gemeedert and(er)s dan sij nu staet es staen(de) [es] inden hoeck vanden/
eenen huyse vanden selve(n) huyse te weten in dat huys vors(creven)/
drie husen te weten in dat huys staen(de) opden hoec vander [vors(creven)] straten gaen(de)/
t(er) legenstrate(n) wert die tot nu [toe] den lollarde toebehoert heeft/
Behoud(elic) dat de vors(creven) goert en(de) sijn huysvrouwe noch huer naec(omelingen)/
egeenen uutganc hebben en sullen noch behouden en sullen achterwert/
ten hove en(de) goeden wert die den vors(creven) wout(ere)n in sijn deilinge/
[gebleve(n)] sijn and(er)s dan hue(re)n osiendrup gelijc die goede dien tot nu/
toe gehadt hebben en(de) sullen t(er) stont [de selve gehuysschen] doen toemaken en(de) toev(er)maect/
houden de hofdoeren d(aer)men dore plach te gaene ten hove wert/
toebehoren(de) den huyse geheten den lollart [vors(creven)] den vors(creven) [vorg(enoemde)] wout(ere)n in deilinge/
gevallen sijnde Item es in des(er) deilinghen bij expres bevurwert al/
eest alsoe dat alle de vors(creven) goede in beide den deilinge(n) beg(re)pen/
gelijc v(er)pant en(de) v(er)obligeert sijn in i(½) stuv(er) aen erfchijs aen mychiele/
abs(oloens) It(em) in iii r(ins) gul(den) erfchijs aen lod(ewijcke) roelants It(em) in iii rins gul(den)/
erfchijs aen h(ere)n symone mette(n) gelde It(em) in xviii pl(a)c(ken) erfchijs/
aende(n) outaer va(n) sinte qui(n)tens ind(er) capelle(n) va(n) s(in)[te] peet(er)s te lov(en)/
It(em) in iiii stuv(er)s viii s(cellingen) pay(ments) min aen wout(ere)n va(n) nethene(n) It(em) aen [in] vi/
stuv(er)s erfchijs aende mynd(er)brued(ere)n te loeven(en) dat nochta(n) die(n) niet/
wed(er)staen(de) de vors(creven) goede den vors(creven) wout(ere)n goerde en(de) sine(n) wijve in/
hue(re)r deilinge(n) gebleve(n) sijnde alleene sulle(n) blive(n) betalen(e) den/
/ i(½) rins gul(den) van dien iii rins gul(den) den vors(creven) lod(ewijcke) roelants/
toebehoeren(de) en(de) desgelijx i(½) stuv(er) erfchijs aen mychiele abs(oloens)/
vors(creven) alsoe dat die ande(re) goede den vors(creven) wout(ere)n in deili(n)ge(n)/
gevalle(n) sijnde d(aer) af tot ewige(n) dage(n) los vrij en(de) ongehouden/
sijn sulle(n) en(de) bliven En(de) de vors(creven) goede den vors(creven) wout(ere)n in/
sijn deilinge gevalle(n) sijnde sulle(n) va(n) nu voertaen tewigen/
dagen blive(n) gelden(e) en(de) betalen(e) allen den and(ere)n voirg(eruerde) erfchijs/
alsoe dat de goede der vors(creven) gehuysschen d(aer) af tot ewigen/
dagen los vrij en(de) ongehoude(n) sijn sulle(n) en(de) blijve(n) En(de) te/
In desen noch bevurwert oftmen bevonde enige meer ande(re)/
goede voe(r) den vorg(eruerde) chijs oft enigen porceelen vande(n) vorg(eruerde)/
chijse verond(er)pant sijnde dat elc vanden vors(creven) p(ar)tien/
die ande(re) mede v(er)pande goede trecke(n) sal moegen inder/
medegeldingen vande(n) chijse va(n) staen(de) op sijn deilinge gelijc/
he(n) dat nae recht oft statute vand(er) stad sal moegen dienen/
en(de) behoeven H En(de) om t(er) meerd(er) vestich(eit) deen den and(ere)n/
vand(er) betalingen vande(n) vors(creven) chijse [te doene] so hebbe(n) de selve/
p(ar)tien bij or doen [elc] den and(ere)n [bij orlo] sijn gedeel goede vors(creven) hin sijnd(er)/
deilingen vande(n) sijnen gevalle(n) sijnde bij orlove sh(ere)n vande(n)/
gronde in ti(tu)[le] va(n) wettigen ond(er)pande v(er)bonden en(de) v(er)obligeert/
hanc q(uod) p(ro)mis(erun)t rat(um) cor(am) roelants vync junii viii
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-06-12 by Jos Jonckheer