SAL8125, Act: R°196.2-R°197.1 (187 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°196.2-R°197.1  
Act
Date: 1455-02-07

Transcription

2021-04-20 by Frans Feyaerts
Wij joes abs(oloens) en(de) jan van oppendorp scepen(en) te loeven(e) doen /
cond eene(n) iegelike(n) dat voir ons gestaen jan beyaert en(de)/
m(ar)griete sgheysers sijn huysvrouwe docht(er) jans sgheysers va(n)de(n)/
iersten bedde t(er) eenre en(de) de vors(creven) jan de gheyse(re) vader der/
vors(creven) m(ar)gr(iete) va(n) weghe(n) lijsbetthen va(n) tiene(n) sijnre huys/
vrouwe(n) en(de) sijne(n) kind(ere)n vande(n) tweeste(n) bedde in dande(re)/
Hebbe(n) de vors(creven) jan beyaert en(de) m(ar)gr(iete) sijn wijff opp(enbaerlic)/
v(er)haelt en(de) vernuwet alsulke huwelike vurwerde(n) en(de)/
geluften ale bij toedoene hue(re)r beid(er) vriende(n) in beide(n) zijde(n)/
gedaen bevorwert geloeft en(de) geslote(n) wae(re)n ten tijde als/
de selve jan beyaert en(de) m(ar)griete met malcande(re)n v(er)gad(er)de(n)/
nae staet der heilig(er) kerken inder manie(re)n h(ier) nae volgen(de)/
Te wete(n) dat ten tijde vande(n) toegange des [huers] huwelix/
hen biden vorg(enoemde) janne de gheyse(re) in huwelik(er) vurw(er)de(n) toe/
geseedt was en(de) gegeve(n) t(er) stont te volgene terdendeel/
van eender brouwe ca(m)men geheeten den beer met alle(n)/
hue(re)n toebehoerte(n) geleg(en) inde borchstrate tussce(n) wout(ere)n vand(er)/
straten in deen zijde en(de) h(ere)n ja(n)ne luyx prieste(r) in dande(re)/
It(em) dat de selve jan beyaert en(de) m(ar)griete sulle(n) staen/
op huer v(er)sterffenisse alse vand(en) goede(n) die blive(n) en(de)
//
verschine(n) sullen uut d(er) doot m(ar)griete(n) weduwe goirts wile(n)/
rabode geheete(n) luyx oud(er)moed(er) d(er) vors(creven) m(ar)grieten sgeys(er)s/
It(em) dat de vors(creven) jan de gheyse(re) tamelic v(er)giste(n) soude/
m(ar)gr(iete) sijnd(er) dochter vors(creven) in haeflike(n) goeden huysrade/
en(de) vliegen(de) erve nae gelegenth(eit) huers staets en(de) goed(er)/
gunste(n) des selfs jans op alsulke(n) vurw(er)de en(de) onder/
sprec dat de selve gehuyssche(n) mette(n) vors(creven) goede(n) als/
voe(r) geruert staen content en(de) te vrede(n) sullen staen en(de)/
blive(n) tot ewigen dagen sond(er) in enige goede het wa(re)n/
erflike haeflike goede oft vliegenderve als acht(er) ja(n)ne/
de gheyse(re) vors(creven) blive(n) sulle(n) nu v(er)crege(n) oft die hij/
namaels v(er)crige(n) mach te moegen deilen recht oft/
actie te hebbe(n) in enig(er) manie(re)n met enigen rechte/
gheestelic oft weerlic Beke(n)ne(n)de en(de) v(er)lidende de/
vors(creven) jan beyaert en(de) m(ar)gr(iete) sijn wijff dat bij rade en(de)/
toedoene hue(re)r vrienden vors(creven) in beide(n) zijde(n) hen de/
vors(creven) goede opde [vors(creven)] vurwerden en(de) (con)dicien in huwelike/
gegeve(n) sijn bij janne de gheyse(re) vors(creven) en(de) gegeven/
wa(r)en ten tijde als sij v(er)gaderde(n) nae staet der heilig(er)/
kerken ende dat de selve gehuyssche(n) alsdoen huer/
consent d(aer) inne droeghe(n) en(de) noch tegewordichlic/
dragen dat sij oec de selve goede d(aer) op aenveert/
en(de) den huwelic aengegae(n) hebbe(n) Geloven(de) de selve/
gehuyssche(n) voe(r) hen hur(e)n erve(n) en(de) naecoemelinghen/
eene(n) iegelike(n) dien dat aengaet oft aengae(n) mochte/
van al des vors(creven) is genoech te doene oft sij metdes/
vors(creven) is iet min dan genoech gedaen hadde(n) Renu(n)cie(re)nde/
en(de) afgaende voe(r) hen en(de) voe(r) huer erfgename(n) en(de) naec(omelinghen)/
alles rechts actie(n) en(de) aenspraken die sij hebbe(n) oft/
hebbe(n) mochte(n) in enige goede het wa(re) in have erve/
oft vliegen(de) erve die blive(n) oft v(er)schine(n) sulle(n) nae/
doot jans de gheyse(re) vors(creven) die hij nu heeft oft naemaels
//
v(er)crige(n) mochte Kennen(de) en(de) liden(de) de vors(creven) gehuysschen/
want de vors(creven) jan de gheyse(re) hen de vors(creven) geluften alse/
vanden erfgoeden met goeder bewisenisse(n) en(de) vande(n) haeflike(n)/
goeden en(de) vliegen(de) erve met goeder ov(er)lever(in)ghen gereed(er)/
ov(er)lever(in)gen volcomelic voldaen en(de) v(er)nueght heeft Soe/
hebbe(n) de selve gehuysschen hem d(aer) af volcomelic ge/
quiteert en(de) geabsolveert geloven(de) hem d(aer)af ne(m)m(er)meer/
aentespreken te moyen noch te vexe(re)n bij hen selve(n)/
noch bij nyeman(de) and(er)s in egheene(n) rechte geestelic oft/
weerlic in egeend(er) manie(re)n cor(am) abs(oloens) opp(endorp) febr(uarii) septi(m)a
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-10-22 by Jos Jonckheer