SAL8125, Act: R°197.2-R°198.1 (188 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°197.2-R°198.1  
Act
Date: 1455-02-07

Transcription

2021-04-28 by Frans Feyaerts
Wij joes abs(oloens) en(de) jan van oppend(orp) scepen(en) te loeven(e)/
doen cond eene(n) yegelike(n) dat voir ons gestaen peet(er) m(ar)colf en(de)/
katlijne sgheysers sijn huysvrouwe docht(er) jans gheysers vande(n)/
yerste(n) bedde t(er) eende(re) en(de) den vors(creven) janne de gheyse(re) vad(er) der/
vors(creven) katlijne(n) van wegen lijsbetthen va(n) thiene(n) sijnre huysvrou/
wen en(de) sijne(n) kinde(re)n vande(n) tweesten bedde in da(n)de(re) hebben de/
voirs(creven) peet(er) en(de) katlijne sijn wijf oppenbairlic v(er)haelt en(de) ver/
nuwet alsulken huwelike vorw(er)den en(de) geluften als bij/
toedoene van hue(re)n vriende(n) in beide(n) zijde(n) gedaen bevurw(er)t/
geloeft en(de) gesloten ware(n) ten tijde als de vors(creven) peet(er) en(de) katlijne/
met malcande(re)n vergheerden nae staet der heyligher kerken/
ind(er) manie(re)n h(ier) nae volghen(de) Te weten(e) dat ten tijde(n) vande(n)/
toegane huers huwelex hen bijden vors(creven) janne de gheysere/
in huwelik(er) vurw(er)de(n) toegeseeght was en(de) ghegeve(n) t(er)/
stont te volgene t(er)dendeel van eenre bruweca(m)me(n) gehete(n)/
den beere met allen hue(re)n toebehoirte(n) geleg(en) inde borchst(ra)te/
tusschen wout(ere)n vand(er) st(ra)ten aen deen zijde en(de) he(re)n ja(n)ne/
luyx prieste(r) in dande(re) Item dat de selve peet(er) en(de) katlijne/
staen op huer v(er)sterffenisse alse vanden goede(n) die/
bliven en(de) v(er)schijne(n) zullen uut(er) doot margriete(n) weduwe/
goerts wijlen rabode gehete(n) luyx oud(er)moed(er) der voirs(creven)
//
katlijne sgheygers dwelc v(er)sterffenisse de vors(creven) jan de/
gheyse(re) hun ghevalueert en(de) geloeft heeft goet te maken(e)/
xxxii[tich] gulde(n) pe(n)n(in)ge gehete(n) wilhelm(us)sche schilde/
Item dat de vors(creven) jan de gheysere tameleken v(er)gisten/
souden katlijne(n) sijnre docht(er) vors(creven) in haefliken goede(n)/
huysraide en(de) vliegende(n) erve nae geleghentheit huers/
staets en(de) goed(er) gunsten des selfs jans op alsulke(n) vurw(er)de/
en(de) ondersprec dat de selve gehuyssche(n) mette(n) vors(creven) goede(n) als/
voe(r) geruert staen co(n)tent en(de) te vrede(n) sulle(n) staen en(de) blive(n)/
tewige(n) daghe(n) sonder in ennige goede het wa(r)en erflike/
haeflike goede(n) oft vliegenderve als acht(er) ja(n)ne de gheyse(re)/
vors(creven) bliven zulle(n) nu v(er)creghe(n) oft die naemaels v(er)crigen/
mach te moegen de[i]leene recht oft actie te hebben(e) in/
enig(er) manie(re)n met enigen rechte gheestlic oft weerlic/
V(er)kinnen(de) en(de) v(er)liden(de) de vors(creven) peet(er) en(de) katlijne sijn wijf dat/
bij raide en(de) toedoene hue(re)r vriende(n) in beide(n) zijde(n) hun/
de vors(creven) goede op de vors(creven) vurw(er)den en(de) (con)dicien in huwe/
liken gegheve(n) sijn bij janne den gheys(ere) vors(creven) en(de) ghe/
geve(n) waren ten tijde als sij v(er) gaderden nae staet der/
heylig(er) kercken en(de) dat de selve gehuyssche(n) als doen/
huer consent d(aer) inne droeghe(n) en(de) noch tegewoir/
dichlic dragen dat sij oic de selve goede d(aer) op aenveert/
en(de) den huwelec aengegaen hebben Geloven(de) de selve/
gehuyssche(n) voir hen hue(re)n erve(n) en(de) naecomelingen/
eene(n) yegelike(n) dien dat aencleeft oft aencleve(n) mochte/
van all des vors(creven) is genoech te doene oft zij met des/
voirs(creven) is yet min dan genoech gedaen hadden renu(n)cie/
re[n]de en(de) afgaen(de) voir hen en(de) voir hue(re)n erfgename(n) en(de)/
naecomelinghen alles rechts actie(n) en(de) aenspraken die/
sij hebben oft hebben mochten in eenighe goede het wa(r)e/
in have erve oft vliegenderve die bliven oft v(er)schijne(n)/
zulle(n) na doot jans de gheyse(re) vors(creven) die hij nu heeft oft nae/
maels v(er)crighen mochte Kennen(de) en(de) lijden(de) de vors(creven) ge/
huyssche(n) want de vors(creven) jan de gheyse(re) hen de vors(creven) gelufte(n)/
als vande(n) erfgoede(n) met goed(er) bewijssenisse(n) en(de) vanden
//
haefliken goeden en(de) vliegend(en)erve met gereeder over/
leveringhen volcomelic voldaen en(de) v(er)nuecht/
heeft Soe hebben de selve gehuyssche(n) hem d(aer) aff volco/
meliken gequiteert en(de) geabsolveert geloven(de) hem/
d(aer) aff ne(m)mermeer aen te sprekene te moeyen nochte/
vexeren(e) bij hen selven noch bij niyemande? and(er)s in eghene(n)/
rechte ghiestlicke(n) oft weerlic in egheend(er) manie(re)n in/
desen uutgescheiden oft tgedeelte d(er) vorg(enoemde) gehuysscen/
int v(er)sterffenisse van margriete(n) weduwe goerts wile(n)/
rabode min gedroege dan xxxii[tich] wilhelm(us)sche scilde/
dat die vors(creven) gehuyssche(n) tgebrec van dien aen ja(n)ne/
den gheysere voirs(creven) ende sijn goede soude(n) moge(n)/
v(er)halen febr(uarii) vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-10-22 by Jos Jonckheer