SAL8125, Act: R°262.2-V°262.1 (266 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°262.2-V°262.1  
Act
Date: 1455-04-19

Transcription

2021-11-09 by Frans Feyaerts
Tvonnnisse tusschen wille(m)me uuten liem(in)ghen sone wile(n) wout(er)s/
in deen zijde ende ja(n)ne vanden bossche briede(r) in dand(er) alse/
van eenre croenen erfchijs die de vors(creven) wille(m) houden(de)/
was ond(er) meer ande(re) pande en(de) ond(er)pande op een persse mette(n)/
huysinghe(n) hoven en(de) met allen hue(re)n toebehoerten geleg(en) opde voe(r)/
neve(n) de goerstrate tussce(n) de goede mychiels absoloens en(de) de/
strate gaende t(er) perssen wert des cloest(er)s va(n) s(in)te g(er)truden te loeven(e)/
van welk(er) croenen de vors(creven) wille(m) ingebreke sijnde va(n) betali(n)gen/
gepant hadde zeke(re) pande inde vors(creven) huysinge bevonde(n) Welke/
afgepande pande de vors(creven) jan vanden bossche als op heden dach/
genome(n) hadde mett rechte te v(er)antwerden seggende ald(aer) dat/
hij den vors(creven) wille(m)me de vors(creven) croene opde vors(creven) goede geheelic/
ontkinde en(de) dat hij met sijnder pendingen v(er)doelt soude/
sijn ten wa(r)e dat hij meer d(aer) toe dade van behoude also hij/
dat va(n) rechts wegen sculdich wa(r)e te doene D(aer) af de vors(creven)/
wille(m) de (contra)rie meynde seg en(de) dede d(aer) lesen zeke(re) scepen(en)/
brieve d(aer) mede hij inde selve croene opde vors(creven) goede/
met meer ande(re) ond(er) pande gegoet en(de) geerft was vanden/
kind(ere)n wout(er)s wile(n) sruysschen inden ja(r)e van liiii inde maent/
va(n) meye xi dage welc wilen wout(er) te voe(re)n inde selve
//
croene gegoedt was bij ja(n)ne vanden mu(n)stre en(de) thomase/
vanden velde wyng(ar)ders inden ja(r)e va(n) xxxvi[en] voirleden mey/
nende d(aer) o(m)me dat hij niet gehouden en soude sijn behoirt d(aer)/
af te doene m(aer) dat hem genoech sijn sijne scepen(en) brieven/
van loeven(e) vors(creven) aengesien dat jan vanden bossche niet geal/
ligeert en heeft enige redenen waero(m)me dat de vors(creven) croene/
opde vors(creven) goede niet staen en soude oft dat de selve wille(m)/
d(aer) af ombehoerlike gued(inge) hadde Es gewijst dat de vorscr(even)/
jan vanden bossche niet genoech bij geleet en heeft om de/
pendinge va(n) wille(m)me vors(creven) te schutten cor(am) kersmake(re) roelofs/
abs(oloens) opp(endorp) velde prijke(re) april(is) xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-11-20 by Jos Jonckheer