SAL8125, Act: R°83.3-V°83.1 (87 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°83.3-V°83.1  
Act
Date: 1454-10-30

Transcription

2020-09-23 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) joes van delbroec in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de)/
gelijt dat hij wael end(de) wittelic vercocht heeft jasp(ere)n/
absoloens burg(er)meest(er) te loeven(e) de heerlich(eit) met hue(re)n/
toebehoerten vab van werchte(r) en(de) van delbroeke mette(n)/
ma(n)nen van leene d(aer) toe behoeren(de) en(de) den and(ere)n toebehoerten/
den selve(n) joese ald(aer) toebehoeren(de) mette(n) viere(n)deele/
vanden souttolle rechte geheeten souttoll geleg(en) te/
werchte(r) It(em) noch iii hellingen erfchijs op zeke(re) goede/
en(de) pande div(er)sen p(er)soenen toebehoren(de) te werchte(r) en(de)/
d(aer) omtrent geleg(en) voe(r) en(de) o(m)me de so(m)me van/
tweehondert en(de) xxiiii peet(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n/
ts(er)tog(en) (et)c(etera) en(de) xiii stuv(er)s welke so(m)me geheelic en(de) al/
de vors(creven) joes bekint heeft vanden vors(creven) jasp(ere)n oppen/
barlic gehaven en(de) ontfangen te hebben kennen(de) [he(m)] d(aer) af/
volcomen genoech gesciet en(de) voldaen te sijne geloven(de)
/
den selven jasp(ere)n d(aer) af volcomelic quijt sceldende/
geloven(de) den selven jasp(ere)n d(aer) af ne(m)m(er)meer aentespreke(n)/
hem te moyen noch vexe(re)n (et)c(etera) m(air) den selven jasp(ere)n/
d(aer) af tegen eenen yegeliken recht warant te sijne/
/ Geloven(de) [noch] de vors(creven) joes van delbroeck den vors(creven) jasp(ere)n/
inde vors(creven) heerlich(eit) en(de) chijs met allen den toebehoerten tot/
sijnre manissen voir hoeve en(de) hee(r) d(aer)men die afhouden(de)/
is in behoerliker manie(re)n te goeden en(de) te erven [en(de) genoech doen en(de) wara(n)tscap te gelove(n)] en(de) met/
hem te halme en(de) te monde te bringene alle de ghene/
die d(aer) aen cleven oft int(er)est hebben mogen die metten selve(n)/
joese der selv(er) goeden afgaen sullen en(de) derve(n) alsoe dat/
den selve(n) jasp(ere)n nae recht behoeven sall Et t(antu)m cor(am)/
kers(makere) opp(endorp) oct(obris) penult(ima)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer