SAL8125, Act: V°135.1 (132 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°135.1  
Act
Date: 1454-12-14

Transcription

2021-02-14 by kristiaan magnus
It(em) gilbaert sone s(er)vaes wijle(n) geheete(n) le veaul wonen(de)/
te wave(r) in jegewordich(eit) der scepen(en) van loeven(e) gestaen/
heeft gekint en(de) gelijt oppenbarlic alsoe v(er)re alst in/
hem is en(de) hem dat aengaet margriete(n) weduwe collarts/
wile(n) quattie soulx en(de) hue(re)n kind(ere)n in hue(re)n broede wesen(de) toebeh(oerende)/
terdendeel van alle(n) den haeflike(n) goede(n) toebehoeren(de) die/
bleve(n) sijn en(de) verstorve(n) nae en(de) vander doot jans wijle(n)/
quattie soulx en(de) wile(n) m(ar)grieten sijnd(er) huysvrouwe(n) vad(er)/
en(de) moeder der vors(creven) wijlen collarts en(de) ouder vad(er) en(de) oud(er)moed(er)/
der vors(creven) kind(ere)n so wair die geleg(en) sijn oft die genoe(m)pt m/
moegen wesen Metgaders den derdendeele van alle(n)/
den pe(n)ni(n)gen gecomen vanden [alle(n) alsulken] haeflike(n) goeden vors(creven) biden/
vors(creven) gilbarde vercocht sijnde vande(n) goeden d(er) vors(creven) wijle(n)/
gehuyssche(n) aen div(er)sen p(er)soene(n) alnoch ombetaelt uutstaen(de)/
d(aer)af de vors(creven) gilbart tot sijnen coste geloeft heeft he(n)rike/
van tamgisart en(de) ja(n)ne masare(n)ne als geleit nae den rechte/
d(er) stat van loeven(e) tot alle(n) den goede(n) d(er) vors(creven) m(ar)grieten en(de)/
elke(n) va(n) hen besundert aende sculdeers d(er) vors(creven) goede(n) alle/
behulp va(n) rechte te doene tot hue(re)r manisse(n) oft des gens/
va(n) hen alse dat sij betalinge hebben en(de) gecrigen [sullen] alse/
van hue(re)n derdendeele Behoud(elijc) dat alsulke(n) goede alse/
de vors(creven) gilbart t(er) eenre en(de) de vors(creven) m(ar)griete met hue(re)n/
kind(ere)n [t(er) andere] vande(n) goede(n) vors(creven) voe(r) ewech gehadt hebben dat/
sij deen den and(ere)n d(aer) af ongepraemt en(de) ongemoeidt late(n)/
sulle(n) sond(er) d hen d(aer) af [iet] te eisschen [oft] in enige(n) toecomen(de) [tijde(n)] malc/
ande(re)n d(aer) af te rechte te richten en(de) al sond(er) argelist cor(am)/
abs(oloens) velde dec(embris) xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer