SAL8125, Act: V°257.3-R°258.1 (263 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°257.3-R°258.1  
Act
Date: 1455-04-15

Transcription

2021-10-29 by Frans Feyaerts
It(em) de vors(creven) m(ar)griete [katline] de moeder in deen zijde en(de) henric huer/
sone tierst uut hue(re)n broede gedaen sijnde in dande(r) zijde sijn/
underlinghe met malcande(re)n ov(er)comen en(de) eens worden de/
vurwerden en(de) (con)dicie(n) h(ier) onder bescr(even) en(de) geloeft en(de) toegeseedt/
elc den and(ere)n die te doene en(de) te voldoene gelijc sij die/
underlinge deen den and(ere)n bevorwert en(de) toegeseet hebben/
alse va(n) alle(n) den haeflike(n) goeden en(de) vliegen(de) erve gebleven/
nae de doot des vors(creven) wijle(n) gheerts van langendonck vad(er)/
des vors(creven) henrix metgad(er)s den ombetaelde(n) schouden den selve(n)
//
wijle(n) gheerde aen alrehande p(er)soene(n) ombetaelt uutstaen(de)/
inde(r) manie(re)n h(ier) nae bescr(even) Te wete(n) inde(n) ierste(n) dat den/
selve(n) henricke hue(re)n sone t(er) stont en(de) sond(er) v(er)trec volgen ende/
toebehoe(re)n sulle(n) deen helicht va(n) alle(n) den vors(creven) haeflike(n) goede(n)/
mett(er) helicht van alle(n) den vliegen(de) erve metgad(er)s alle(n) den/
wolle(n)gaerne en(de) mette(n) derde(n)deele va(n) alle(n) den ombetaelde(n)/
sculde(n) vors(creven) om tot welk(er) schout te come(n) de selve moeder/
sond(er) hue(re)n cost den selve(n) henricke hue(re)n sonde te hulpen sal/
come(n) en(de) hem hant en(de) mont leenen En(de) heeft geloeft/
de selve moed(er) den vorg(enoemde) hue(re)n sone van sine(n) vors(creven) goede(n)/
tot sijnd(er) manisse(n) leveri(n)ge en(de) bewisenisse te doene be/
houd(elic) dat de vors(creven) he(n)ric egeenssins gericht sijn en sal/
int line(n) gare(n) oft [en(de)] inde gereede pe(n)n(in)ge(n) die staen in/
hande(n) gielijs smu(n)ters welc line(n) garen en(de) gereede pe(n)n(in)ge/
met gaders d(er) wederhelicht va(n) alle(n) den vorg(eruerde) vliegen(de) erve/
en(de) haefliken(n) goeden vors(creven) mette(n) twee d(er)dendeele(n) vand(er) vors(creven)/
ombetaeld(er) schout tot ewige(n) dage(n) bliven en(de) volgen sullen/
d(er) vors(creven) m(ar)gr(iete) der moeder om d(aer) mede elke(n) va(n) hen/
beiden va(n) sinen gedeelte sine(n) eigene(n) vrien wille te/
doene niet wed(er)staen(de) dien dat de vors(creven) moed(er) inde vlie/
genderve niet meer dan huer tocht hebbe(n) en soude/
en(de) dat de vors(creven) haeflike goede huer geheelic toebehoirde(n)/
En(de) hebbe(n) geloeft de moed(er) in deen zijde en(de) he(n)ric huer/
sone in dande(re) deen den and(ere)n uut ocs(uyne) des vors(creven) is ne(m)m(er)/
meer aente spreke(n) te moege(n) noch te vexe(re)n (et)c(etera) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-11-20 by Jos Jonckheer