SAL8126, Act: R°135.1 (155 of 454)
Search Act
previous | next
Act R°135.1  
Act
Date: 1455-12-15

Transcription

2019-04-30 by Marika Ceunen
It(em) meester henric van bolgry meest(er) in aerten en(de) canonc r(e)gulier/
des goidshuys van heileshem in jegewordich(eit) der scepene(n) van /
loeven(en) gestaen heeft oppenbarlic bekint en(de) gelijt dat hij onder/
en(de) in sijnen handen heeft de boeken h(ier) na bescr(even) den voirscr(even)/
cloeste(r) toebehoerende Inden iersten te weten een decreet ge /
taxeert op hondert rins gul(den) Item een decretael getaxeert/
op vijftich rijns gul(den) Item een sext op twintich rins gul(den)/
ende een clementijn oec op twintich rins gul(den) o(m)me de/
selve bueken den selven meester henricke tot behoef va(n) sijnre/
studiu(m) te gebruycke(n) also lange als dat den selve(n) cloeste(r)/
gelieve(n) sal en(de) niet lang(er) en(de) heeft geloeft de selve/
meest(er) henric den abdt en(de) co(n)vente vanden vors(creven) goidshuyse/
de selve bueke(n) tot hue(re)r manissen wed(er)om te restitue(re)n/
en(de) te leve(re)n in alle alsulk(er) maten vuegen en(de) manie(re)n en(de)/
alsoe goet als hij die van hen aenvert heeft sond(er) argelist/
Behoudelic oft enich vanden vors(creven) boeke(n) [bide(n) vors(creven) meest(er) he(n)r(ick)] v(er)doelde oft/
v(er)lore(n) worde so heeft de vors(creven) meest(er) he(n)rick den selve(n)/
cloeste(r) d(aer) voe(r) geloeft te gelden en(de) te betale(n) alsulke(n) tax/
va(n) gelde d(aer) voe(r) sulc v(er)doelt boeck bove(n) getaxeert is/
als v(er)volghde schout En(de) h(ier) vore es borge der vorscr(even)/
meest(er) henrix als principael sculdere wout(er) pynnox/
wonen(de) te loeven(en) aen s(in)[te] peet(er)s kerchoff cor(am) m(ychaele) abs(oloens)/
meersberghe dec(embris) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator