SAL8126, Act: R°164.3 (189 of 455)
Search Act
previous | next
Act R°164.3  
Act
Date: 1456-01-02

Transcription

2019-05-16 by Marika Ceunen
It(em) den vors(creven) schoutbrief en(de) beleitbrief sulle(n) blive(n) liggende onder/
scepen(en) van loeven(en) tot behoef des vors(creven) h(ere)n willems tot deser/
meyni(n)ghen dat de selve h(er) willem d(aer) mede v(er)halen sall aende/
goede des vors(creven) henrix alle alsulke(n) schoude(n) als de vors(creven) henric de(n)/
ten selve(n) [vors(creven)] h(ere)n wille(m)me roert opde(n) dach va(n) hede(n) belanc en(de) sculdich is/
sijn mach hoedanich die sijn moge(n) oft in toecomen(de) tijden sculdich sijn/
sall [het wae(re) [also waer va(n) dien] dat hij de selve goede in pechti(n)ge(n) wed(er)om hielde en(de) name als and(er)ssins] En(de) desgelijx voert alle alsulc gebrec met coste en(de) com(mer) va(n)/
rechte oft and(er)ssins d(aer) op geloepen alse de selve h(er) wille(m) heeft oft/
hebbe(n) sal moege(n) vand(er) pechtinge(n) va(n) sine(n) goeden te velthem/
en(de) d(aer) omtrent geleg(en) Welke goede de vors(creven) he(n)ric in pechtingen/
houden(de) is en(de) eene wile tijts gehoude(n) heeft op zeke(re) vurw(er)d(en)/
en(de) (con)dicie(n) tusscen den vors(creven) h(ere)n wille(m)me en(de) he(n)ricke bevorwert/
en(de) gesloten het sij dat sulc gebrec ware vanden pachte(r) vande(n)/
meswi(n)ne(n)ne oft va(n) enigen and(ere)n vurwerde(n) oft pointen inder/
selv(er) pechtinghe(n) besproken en(de) bevorwert En(de) den selve(n) h(ere)n wille(m)me/
[tierst en(de) voe(r) al] betaelt en(de) gecontenteert [sijnde] van allen sinen gebreken d(aer) inne de/
vors(creven) henric te hemwert gehouden is in wat manie(re)n dat wae(re)/
het wae(re) dat sulc gebrec ware uut ocs(uyne) d(er) vors(creven) pechti(n)gen/
oft and(er)ssins buyten der pechtinghen oft Soe heeft beg(er)t de/
vors(creven)
metgaders den coste van xvii st(uvers) die de vors(creven) h(er) willem/
v(er)leet heeft desen beleide te hulpen en(de) den vors(creven) henricke geleent/
tot desen beleide te hulpen Soe heeft beg(er)t de selve he(n)ric/
dat de selve h(er) willem den heilegeest [va(n) lov(en)] met sine(n) beleide egeen/
hinder sijn en woude [op de vors(creven) goede] o(m)me te gerake(n) tott(er) betalingen van xvi/
rid(er)s die de selve he(n)ric de(n) selve(n) heilegeeste sculd(ich) es tot hue(re)n/
dage(n) als sij valle(n) sulle(n) dwelc de vors(creven) h(er) wille(m) alsoe geconsenteert/
heeft en(de) gewillecoert [ hem alt(oes) tierst? vande(n) so(m)me betaelt en(de) v(er)nueght gelijc vors(creven) steet] Behoud(elic) oec in dese(n) oft de vors(creven) henric behoefde/
sijn goede mette(n) vors(creven) beleide bescudt te hebben dat hem dat de/
vors(creven) h(er) willem doen sall te(n) coste des vors(creven) he(n)rix en(de) tgene dat vors(creven)/
niet voldaen sijnde va(n) alle(n) talle(n) datme(n) dan t(er) manisse(n) des vors(creven) he(n)rix/
hem de vors(creven) br(ieve) wed(er)geve(n) sall cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator