SAL8126, Act: V°197.1 (223 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°197.1  
Act
Date: 1456-01-30

Transcription

2020-03-23 by Marika Ceunen
Nae dien dat gheert van coudenberghe voir den raide vand(er)/
stad hadde doen daghen janne van coudenberghe sine(n) bruede(r) die/
nae den rechte der selver stat come(n) en(de) geleit es tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve des vors(creven) gheerts sijns brued(er)s en(de) de/
beleitbrieve alnoch in sine(n) hande(n) heeft Beghe(re)nde sijne voirs(creven)/
brieve vanden selve(n) sijne(n) bruede(r) ov(er)gelev(er)t te hebben(e) oft onder/
de stad geleit te hebben(e) Daer op de vors(creven) jan seyde kennen(de)/
dat hij geleit es totten goede(n) des vors(creven) gheerts sijns brueders en(de)/
dat hij de brieve in sijne(n) handen heeft tot alsulker meyni(n)gen/
Want hij an alherande div(er)se p(er)sone voir den selve(n) sijne(n) brued(er)/
borghe bleve(n) es alse voir viii rijders lijfpensien dat hij die/
behoude(n) soude en(de) niet d(aer)aff sceiden voir dat hem de selve gheert/
vande(n) voirs(creven) viii rijders geheelic en(de) all gelost soude hebben/
Ende voirt seide de selve jan van coudenberghe dat hij uut/
machte vanden selven beleide seke(re) gedinghen gehadt heeft/
vanden goede(n) des voirs(creven) gheerts tot hev(er)le geleg(en) ende/
dair o(m)me v(er)dinct ende cost geleden van c en(de) xiiii rinsche/
guld(en) of d(air) omtrint meynen(de) oic mids dier redenen de vors(creven)/
brieve te behouden(e) tot aend(er) tijt toe de vors(creven) gheert hem/
van dien rastoir gedaen soude hebben Op dwelc gheert van/
coudenb(er)ghe allegeerde dat hij wael geloefde dat jan sijn/
brueder seke(re) gedinghen gehadt mocht hebben om zeke(re) goede/
tot hev(er)le geleg(en) hen toebehoe(re)nde mair dat dat geschiet/
ware buyten sijne(n) consente en(de) weten en(de) hoepte d(air)om vande(n)/
costen die hij d(air) o(m)me gedaen heeft ongehouden te wesen/
Soe heeft den raidt vand(er) stad get(er)mineert voir recht met/
vollen ghevolge dat de vors(creven) jan van coudenb(er)ghe de vors(creven)/
brieve behouden sall in sijne(n) handen tot aend(er) tijt toe hem/
de vors(creven) gheert vande(n) vors(creven) viii rijders lijfpens(ien) gelost sall/
hebben oft metten selven beleide soe vele vanden goeden/
des vors(creven) gheerts vercopen dat hij hem vande(n) selve(n) viii rijd(er)s/
gelost sall hebben en(de) hem ghelost wesen(de) sall hij de selve br(ieve)/
sine(n) bruede(r) overgeve(n) en(de) tlivereren ende [alse] vanden coste/
vande(n) vors(creven) ghedinghe die loept op c en(de) xiiii r(insche) guld(en)/
sette de raidt vander stadt de vors(creven) ghebruede(re)n voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) ald(air) van dien recht te geve(n) en(de) te/
nemen P(rese)nt(ibus) lud(ovico) roelofs joh(anne) prijke(re) burg(i)m(a)g(ist)r(is) god(efrido)/
roelofs lud(ovico) uut(er)helicht egidio vos (et) aliis de (con)silio ja(nua)[rii]/
penult(ima) a(nn)[o] lv[o]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator