SAL8126, Act: V°300.1-R°301.1 (372 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°300.1-R°301.1  
Act
Date: 1456-04-28

Transcription

2019-10-31 by Noud Houben
Item het sijn comen in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
henric tangisaert als geleit totten goeden he(re)n jans wilen loirnir/
van grave(n) priest(er)s p(ro)chiaen van dioen le vail in deen zijde en(de) jan/
masalynne en(de) marie sijn huysvrouwe nat(ur)like docht(er) des vors(creven)/
wilen he(re)n jans die de selve wilen h(er) jan hadde van m(ar)grieten/
wilen le sohier in dande(re) alsse vande(n) goede(n) h(ier) ond(er) bescreve(n)/
Inden yersten van eene(n) huyse en(de) hove met sijnre toebehoirten/
gelegen te dyoen le vail acht(er) de kerke tusschen de goede eens/
geheeten le chondier? en(de) den hoff geheten le quardier Iten/
van eene(n) dachmael lants geleghe(n) neve(n) de vors(creven) goede/
tussche(n) de goede philips de dyoen en(de) de goede alarts pochet/
Ende na dien dat de selve henric v(er)socht hadde inde vors(creven)/
goede gehouden te worden soe spraken de vors(creven) jan met/
marie(n) sijnd(er) huysvrouwe(n) vors(creven) de selve goede aen seggen(de) de/
selve jan dat marie vors(creven) sijn wettich wijf is ende ten tijde(n)/
als hij met hue(r) wetteliken nae staet der heyligher kerken/
in huwelike v(er)gade(re)n soude soe waren de vors(creven) goede in/
den selven huwelike bijden vors(creven) wilen h(er) jan(n)e loirnir en(de)/
margriete wile(n) le sohier vader en(de) moeder marien sijnre/
huysvrouwe(n) in huweliker vurw(er)den v(er)loeft en(de) ghegeve(n)/
op welke vurw(er)de en(de) ghifte den huwelijc toeghinc ende/
ghesloten was Seggende voirt dat h(er) jan en(de) m(ar)griete wile(n)/
vors(creven) ten tijden dat sij die vors(creven) goede alsoe in huwelike(n) gaven/
der selver goede wael mechtich waren te geven(e) te v(er)copen(e) en(de)/
anderssins hue(re)n vrien wille mede te doene biedende de voirscr(even)/
poenten alle te thoenen(e) metten minsten (et)c(etera) hopen(de) waer [hij] dat/
gethoene(n) conste dat hem met marien sijnre huysvrouwen/
de vors(creven) goeden volgen souden en(de) sculdich waren te volgene/
Daer op de voirs(creven) henric tangisart de cont(ra)rie meynde ende/
dat jan masalyne ne(m)mermeer thoene(n) en soude des hij/
v(er)meten hadde niet min want hijt boot te thoene(ne) soe gaff/
over de selve henric oft hijt gethoene(n) conste hem die goede/
te laten volgene want hij nyemande en soude willen/
defraude(re)n int tghene des hem doeghdeliken geonne(n) oft
//
ghegeve(n) ware Ende na dat de voirs(creven) jan masalynne gewesen/
is tot sijnen thoenisse ende hij ten daghe van thoenen hem nae/
recht dienen(de) met goeden mannen die bij en(de) over de(n) voirs(creven)/
huweliken gheweest hadden thoende die voirs(creven) ghifte ende/
ande(re) poenten voirs(creven) soe hebben de he(re)n scepen(en) ghewijst voir/
een vo(n)nisse dat janne masalynne met marien sijnre huysvr(ouwe)/
dese goede volgen sullen na dat die waerheit ghedragen/
heeft cor(am) roelants jasp(ar) abs(oloens) smachts hortbeke meersberghe/
aprilis xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-04-20 by The Administrator