SAL8126, Act: V°56.2 (55 of 454)
Search Act
previous | next
Act V°56.2  
Act
Date: 1455-09-11

Transcription

 by 
It(em) want willem kerreman ende willem van kelfs die ov(er)mids vo(n)nisse(n)/
van zeke(re)n scepene(n) brieve(n) va(n) loeven(en) comen en(de) geleit sijn tot alle(n) de(n) goede(n)/
have ende erve mychiels de decke(re) opden dach van hede(n) hadden doen/
inne scrijve(n) voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) inde banc ald(aer) den selven/
mychiele die hen ongebruyc dede aende goede h(ier) onder besc(reven) Inde(n)/
ierste(n) aen huys en(de) hoff mett(er) toebehoerte(n) gelegen te nederijssche/
tussche(n) de goede gheerts alarts in deen zijde en(de) de strate gaen(de)/
te huldenberghe wert aen dander zijde It(em) aen i dach(mael) lants/
geleg(en) opt boschvelt regenoet de goede ja(n)nes de vleeschouwe(re) It(em)/
i bedde met sijnd(er) toebehoerten It(em) ii peet(er)s ombetaelt uutstaen(de)/
aen wille(m)me vand(er) hofstat It(em) ii clinckarde ombet(aelt) uutstaende/
aen gheerde bellens It(em) xxvi stuv(er)s ombet(aelt) uutstaen(de) aan janne/
va(n) ausloe It(em) x stuv(er)s va(n) weye hueri(n)gen aen marie(n) bonens/
ombet(aelt) uutstaen(de) It(em) (½) mudde rox lijfpensie(n) ten live des vors(creven)/
mychiels aen wout(ere)n va(n) bealanden(en) ombe(taelt) uutstaen(de) en(de) ii mudde(n)/
rox v(er)lopens pachte(n) aend(en) selve(n) wout(ere)n Ald(aer) de selve mychiel/
niet comen en is den selve(n) geleidde(n) inde(n) rechte comparer(ende) en(de)/
hue(re)n dach va(n) recht v(er)wachten(de) soe hebbe(n) de h(ere)n scepen(en) van loven(en)/
t(er) manisse(n) smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse datme(n) den vors(creven) geleidde(n)/
vanden vors(creven) goede(n) houde(n) sal in hue(re)n beleide also v(er)re alst noch/
voir hen come(n) is p(rese)nt(ibus) m(ichaele) abs(oloens) jasp(ar) abs(oloens) lint(re) hortbeke sept(embris) xi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-08-19 by Marika Ceunen