SAL8128, Act: V°6b.2 (2 of 482)
previous | next
(only transcribed acts)
Act V°6b.2  
Act
Date: 1457-06-29

Transcription

2016-01-05 by kristiaan magnus
Item lijsbeth va(n) ha(m)me en(de) jan stas beide vors(creven) in deen zijde ende/
(janne) del poerte in dande(re) zijde in p(rese)nc(ia) hebbe(n) gekint en(de)/
(gelijt) de vors(creven) he(n)ric en(de) lijsbeth dat de comescap vande(n) hove/
d(aer) af de guedi(n)ge h(ier) voe(r) gescr(even) staet gesciet is in alsulk(er) mate(n)/
(dat) die noch de guedi(n)ge die d(aer) af gesciet is de(n) selve(n) he(n)ricke/
(geen) ontstade en doet noch doen en sal moge(n) aen alsulke hue/
(ringe) en(de) vurwerde(n) d(aer) aen cleve(n)de d(aer) mede de vors(creven) henric/
(de) vors(creven) hof va(n) half m(er)the lest lede(n) in hueri(n)ge(n) genome(n) en(de)/
gehoude(n) heeft en(de) houde(n) soude eene(n) t(er)mijn va(n) vi jae(re)n En(de) om/
(hem) d(aer) af te verseke(re)n dat hem ind(er) selv(er) sijnd(er) hueri(n)ge(n) egeen/
(scade) gesciede(n) en soude in gevalle oft dese goede va(n) nad(er)scape/
...te(n) worde(n) so hebbe(n) hem de vors(creven) lijsbeth en(de) jan de/
(vorscreven) vurwerde(n) vand(er) comescap geloeft te voldoene en(de) te/
v(er)waerne Al waert oec soe dat hem de vors(creven) goede/
... worde(n) en(de) hem die hueri(n)ge va(n) die(n) te doen vol/
... Geloven(de) oic oft bide(n) vriende(n) vand(er) eend(er) p(ar)tijen/
... va(n) hue(re)r zijde(n) besund(er) quijtte(n) dat da(n) de vors(creven) jan/
... t(er) stont gehoude(n) sulle(n) sijn den vors(creven) he(n)ricke/
(uut) (te) kee(re)n tgelt vande(n) and(ere)n goede(n) die ongequete(n)/
... sal de vors(creven) he(n)ric gehoude(n) sijn sijn gued(inge) va(n)/
(dien) (tanniche)le(re)n en(de) te nyeute te doene Et p(ro) o(m)nib(us) p(rem)iss(is)/
... p(re)fato henrico d(i)c(t)a eor(um) bo(na) cu(m) o(mn)ib(us)/
... ut sup(ra) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-01-05 by Jos Jonckheer