SAL8129, Act: R°126.1-V°126.1 (123 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°126.1-V°126.1  
Act
Date: 1458-02-18
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2019-10-31 by kristiaan magnus
It(em) villic(us) lovan(iensis) mediant(ibus) scabinis lov(aniensibus) ad(duxi)t ywanu(m) rampart/
filiu(m) q(uon)d(am) mathie ad o(m)nia (et) sin(gu)[la] bo(na) immo(bilia) (et) he(re)d(itari)[a] joha(n)nis va(n)de(n)/
berghe (com)moran(tis) apud oplinthe(r) ubicu(m)q(ue) locor(um) ta(m) inf(ra) lo(vaniu)[m] q(uam) ext(ra)/
sit(a) (con)sistu(n)t in ma(n)s(ionibus) domib(us) curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is) pasc(uis) et suis p(er)t(inentiis)/
univ(er)s(is) att(inentibus) p(ro) cert(is) r(ecognitioni)[b(us)] (et) p(ro)miss(ionibus)(con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinoru(m) lov(aniensium) q(uarum)/
tenor se(quitu)[r] in hec verba Cond zij alle(n) liede(n) dat anthonijs va(n)/
wolie(n)tinghe(n) [wouterlinghe] va(n) oplinthe(r) in p(rese)nc(ia) [jegewordich(eit) d(er) scepen(en) va(n) lov(en) gestae(n)] heeft gehuert en(de) bekint dat/
hij gehuert heeft va(n) [tege(n)] weyne rampaert sone wilen mathijs/
tpaenhuys des selfs yweins gelge(n) te kieskem met alle(n) sinen/
toebehoerte(n) ghehete(n) te neckerspoele Te houden ende te hebben/
van half merthe naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xii [tweelf] jae(re)n lang/
dueren(de) deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) te wete(n) alle weke(n)/
dae(re)n bynne(n) voe(r) ende o(m)me viii [achte] gelt(en) biers mate va(n) thiene(n)/
alsulken bier als de vors(creven) anthoenijse inden selve(n) paenhuyse/
bruwe(n) sall den vors(creven) yweine den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) byne(n)/
den voirs(creven) paenhuyse te leve(re)n q(uolibet) ass(ecutu)[m][en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout] opde vurwerde ende/
(con)dicien h(ier) nae bescr(even) Inden iersten waert dat sake dat den [die] vors(creven)/
yweyn aende vors(creven) goede van sijnd(er) hant iet dade make(n) dat/
sal die vors(creven) anthonijs den wercluden verleggen in afslage va(n)den/
pachte des vors(creven) yweins also verre iii [drie] ame(n) bierts strecke(n) sulle(n)/
oec desgelijx waert dat de selve ywein te(n) huyse des vors(creven) antho/
anthoenijs iet dade hale(n) va(n) vitaelge(n) oft and(er)ssins dat de selve/
anthonijs v(er)cochte dat hij dat den vors(creven) yweyne oeck sal afsla(gen)/
in afslage va(n)den selve(n) pachte Oec eest voirwerde dat de selve/
anthonijs de huysi(n)gen va(n)den goeden vors(creven) houden sal van wande/
vand(er) ond(er)ste(r) rikele(n) ned(er)wert op sine(n) cost It(em) de vors(creven) p(art)ijen/
sullen va(n) malcande(re)n moege(n) sceide(n) bi(n)ne(n) den iersten vi jare(n) bij/
/ alsoe dat de ghene die alsoe sceiden wilt dat den ande(re)n condige(n) sall/
i jaer te voe(re)n It(em) waert dat sake dat de vors(creven) anthonijs aende/
vors(creven) goede iet brake d(er) [dat] sal hij wed(er) doen maken tot sijne(n) coste It(em)/
de selve anthoenijs sal de goede vors(creven) met hoeren toebehoerte(n) tot/
sijne(n) afsceide(n) late(n) gelijc hij die bevi(n)den sal [bevonde(n) heeft] tot sijne(n) aencoeme(n)/
It(em) want de vors(creven) weyn den vors(creven) anthonijse tot sijne(n) aencome(n)/
geleent heeft xii [tweelff] rins gul(den) te xx [nege(n)thien] stuv(er)s stuc [voir elke(n) gul(den) gereke(n)t] soe heeft de selve/
anthoenijs den vors(creven) ant yweine die wed(er)om geloeft uut te reike(n)/
en(de) te betalen(e) ten afsceiden va(n)d(en) vors(creven) t(er)mine H(ier) af [en(de) va(n) al des vors(creven) steet] es borge des vors(creven)/
anthoenijs als pri(n)cipaele sculde(r) ind(ivi)sim [ongesundert] jan va(n)den berge sijn sweer/
woenen(de) toplinthe(r) Et p(ri)m(us) cor(am) [lud(ovico)] roel(ofs) witte febr(uarii) xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus