SAL8129, Act: R°154.2 (148 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°154.2  
Act
Date: 1459-01-03

Transcription

2019-10-01 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat van seke(re)n geschille uutstaende tuschen in janne va(n)der/
eycken soen wilen loenijs die na den rechte der stat van loeven geleidt es tot/
acht rijders erflike renten jans van vreckem die de selve jan anderwile gecocht/
en(de) gecregen heeft met scepenen brieve(n) van loeven tegen janne en(de) goerde van/
beerhem kynde(re) joes van beerhem op hen en(de) zeke(r) hoe(r) goede gelijc de scepen(en) brieve/
voirs(creven) dat begripen in deen zijde en(de) godevairde tayman soen henricks wilen/
tayman inden name der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) als haer maegh en(de) vriend ter ande(re)/
alse vanden voirs(creven) acht rijders erflic So sijn de selve jan en(de) godevaert eens/
worden in des(er) vug vuegen dat de voirs(creven) jan vander eycken zijn hande ter stont/
doen sal en(de) lichten vand(en) voirs(creven) erfrenten en(de) den voirs(creven) godevairde ov(er)geven/
en(de) laten volgen alle de brieve dair af wesende zo verre hij die heeft oft in/
zijnre macht zijn en(de) des zal de voirs(creven) godevairt den voirs(creven) janne jairlicx en(de)/
erflic gheven vier tsijsgulden(en) elff stuvers voer elken gerekent en(de) vier ziste(re)n rogs/
bruesselscher maten die jairlicx vallen selen te bamisse en(de) dair af den yersten/
termijn zijn sal te bamisse naestcomen(de) welke vier tsijsgulden(en) en(de) vier ziste(re)n corens/
de voirs(creven) godevaert geloeft heeft te veronderpanden wel en(de) loflic met zeke(re)n/
goeden tov(er)ijssche gelegen sonder jans vander eycken cost bynnen eenen jare/
naestcomen(de) behoudelic dat de voirs(creven) godevaert de voirs(creven) renten sal moegen lossen/
en(de) quiten altijt alst hem gelieft met tween(de)tseventich rijnsch(er) gulden goet en(de)/
ghinge en(de) met vollen renten van eenen jare En(de) of hij die quitinge dade voe(r)/
bamisse naestcomen(de) zo soude hij ongehouden zijn vanden co(m)me(r) mair soude gestaen/
alleene metten gelde Item wairt dat de voirs(creven) jan vander eycken yet gelast oft/
gepraempt wordde met rechte vanden voirs(creven) janne van vreckem uut saken/
dat hij vanden coope vanden voirs(creven) acht rijders die hij jan vand(er) eyken/
tege(n) hem gecrege(n) heeft meer pe(n)ni(n)ghe noch meynde te hebbe(n)/
vande(n) selve(n) ja(n)ne vand(er) eyken dan die vors(creven) so(m)me gelic ge/
draeght die de vors(creven) jan vand(er) eyke(n) hem d(aer) voe(r) opgeleeght/
heeft en(de) de selve jan in niet meer hem te geve(n) met rechte/
gedoempt wordde Soe heeft geloeft de vors(creven) godevaert den vors(creven)/
ja(n)ne vand(er) eyke(n) d(aer) af scadeloes te houde(n) en(de) tontlaste(n) en(de) desge/
lijx va(n) allen coste(n) va(n) rechte die hij om hem d(aer) tege(n) te voir/
w(er)de(n) sal hebbe(n) geleden En(de) alle dese pointe(n) en(de) (con)dicie(n) hebbe(n) de/
vors(creven) p(ar)tijen malcande(re)n geloeft vast en(de) geste(n)tich te houde(n) en(de) volco/
melic te voldoene talle(n) tijde(n) alse die valle(n) en(de) v(er)schine(n) sulle(n)/
en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde schout H(ier) wae(re)n ov(er) jacop uuten/
liemi(n)ge(n) en(de) ard vync scepen(en) te loeven(en) gegeve(n) xi dage in jan(uarii)/
int jair ons h(ere)n m iiii[c] lvii Et h(ab)uit q(ue)rel(as) h(iis) int(er)f(uerunt) prijke(re)/
col(onia) ja(nua)[rii] t(erci)[a]
ContributorsKarel Embrechts , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-30 by kristiaan magnus