SAL8129, Act: V°95.1-R°96.1 (100 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°95.1-R°96.1  
Act
Date: 1458-11-14

Transcription

2019-09-09 by kristiaan magnus
Tvo(n)nisse tusschen reyne(re)n spermaighe die met ja(n)ne de gouwe(re)/
geheete(n) vaes nae d(er) stat recht van loeven(en) come(n) en(de) geleit is tot/
alle(n) den goede(n) have en(de) erve jacobs uut(er) helicht en(de) m(ar)grieten/
ymbrechts sijns wijfs in deen zijde ende ja(n)ne paege in dande(r)/
zijde alse vande(n) derde(n)deele va(n) eene(n) huyse en(de) hove dat nu/
een geheel huys es gelege(n) te seve(n)to(m)men tussche(n) de goede arnts/
vynx in deen zijde en(de) dmoele(n)streetke(n) ald(aer) aen dande(r) zijde/
welc huys en(de) hof de vors(creven) reyne(r) meynde dat hem sculdich/
wae(r) te volgene gemerct dat de vors(creven) jacop wier helicht/
de bekinde(r) va(n) sijne(n) vors(creven) brieve d(aer) inne gegoet is bij [van] ja(n)ne/
uuter helicht sijne(n) brued(er) voe(r) den rintmeest(er) va(n) braba(n)t en(de) voe(r)/
sijn eyge(n)genoete(n) int jair xiiii[c] xlviii en(de) heeft de selve jacop/
acht(er)volgen(de) die(n) de possessie vanden selve(n) goede(n) gehat tot nu/
onlanx toe dat de vors(creven) ja(n) uut(er) helicht hem pijnde d(aer) aen/
ongebruyc te doene Mids welke(n) ongebruyke de selve jan/
uut(er) helicht bescreve(n) was te rechte te come(n) voe(r) meye(r) en(de) scep(enen) va(n)/
loven(en) va(n) ja(n)ne de gouwe(re) geheete(n) vaes en(de) reyne(re)n spermaige/
die geleit wae(re)n totte(n) goede(n) jacops uut(er) helicht en(de) sijns wijfs/
vors(creven) soe v(er)re dat d(aer) af bij (con)tinuacie(n) des selfs jans uut(er) helicht/
de vors(creven) geleidde gewese(n) sijn inde vors(creven) goede gehoude(n) te worde(n)/
gelijc tvo(n)nisse staen(de) xxviii dage in janua(r)io int boec van/
lvii[e(n)] claerlijk(er) uutwijst En(de) oft de vors(creven) ja(n) paege segge(n) woude/
dat hij in dese goede oec gegoet wae(r) voe(r) hof en(de) hee(re) va(n)/
ja(n)ne uut(er) helicht vors(creven) so wae(r) die guedi(n)ge gesciet nae/
den vors(creven) vo(n)nisse en(de) in fraude(n) va(n) die(n) Bieden(de) de vors(creven) pointe(n)/
te thoene(n) en(de) mette(n) mi(n)sten (et)c(etera) d(aer) af de vors(creven) ja(n) paege die/
cont(ra)rie meynde seggen(de) dat dese goede chijs goede wae(re)n/
En(de) al waert soe dat de vors(creven) jacop guedi(n)ge mocht hebbe(n)/
va(n) die(n) goede(n) voe(r) eyge(n)genoete(n) so wae(r) die guedi(n)ge gesciet/
in eene(n) onrechte(n) hof Seggen(de) voert datme(n) tvors(creven) goet chijslic/
hult vande(n) h(er)scape va(n) rotselair en(de) dat tselve goet va(n)/
/ ouden tijde(n) op en(de) af gegae(n) heeft en(de) noch doet voe(r) de(n) [theerscap va(n) wesemaele als] gronthee(r)/
en(de) tscepen(en) va(n) meerbeke voir welke(n) gronthee(re) en(de) scepen(en) hij? gue/
dinge en(de) vestich(eit) va(n) ja(n)ne uut(er) helicht en(de) sijne(n) kind(ere)n ontfanghe(n)?/
heeft en(de) alsoe es sijn guedinge gesciet inde(n) rechte(n) hof en(de) ...?/
sculdich va(n) weerde(n) te blive(n) gemerct thonisse dat hij d(aer) af ...? bij?/
leide gelijc voe(r) gemerct steet dat dese goede chijs goede sijn en(de)/
op en(de) af gegae(n) hebbe(n) gelijc vors(creven) steet Beide p(ar)tije(n) tot hue(re)n thoe/
nisse gewesen sijnde Thoende de vors(creven) reyne(r) met eene(n) brieve va(n)/
eyge(n)genoetscape gedateert op djaer ons he(re)n m iiii[c] xlviii dan/
jacop uuter helicht vors(creven) int vors(creven) derdendeel vande(n) huyse en(de)/
hove voe(r) den rintmeest(er) va(n) brabant en(de) eyge(n)genoete(n) va(n) ja(n)ne/
uut(er) helicht gegoet was Thoende voert dat hij de hanteringe/
van dien goeden hadde gehadt Thoende oec voert tvors(creven) vo(n)nisse/
hem aengewesen gelijc hij hem voe(r) in sijnd(er) aensprake(n) v(er)met/
Ter andere zijden thoende de vors(creven) jan paege met eene(n) scepen(en)/
brieve va(n) meerbeke dat hij voe(r) den gronthee(re) va(n) rotselair/
en(de) scepen(en) va(n) meerbeke gegoet was van janne uut(er) helicht/
en(de) sijnen kind(ere)n int vors(creven) derdendeel vanden huyse en(de) hove(n)/
int jaer m iiii[c] lviii xvii dage in augusto Thoende voert met/
eene(n) gelijke(n) brieve gedateert op djaer m iiii[c] xii x daghe (in)/
junio dat tvors(creven) huys en(de) hof voe(r) den hee(re) va(n) rotselair al(s)/
gronthee(r) en(de) de(n) scepen(en) van meerbeke v(er)handelt is geweest bij/
opdrachte van henr(icke) vand(er) heiden diemen heet vanden to(m)men/
en(de) guedinge die wout(er) va(n) goetsenhoven d(aer) af ontfangen (heeft)/
Hier op r(e)pliceerde de vors(creven) reyne(r) seggen(de) dat die guedinghe/
d(aer) jan paege int jair van lviii[e(n)] gegoet is gesciet is nae den/
dat(um) vanden vo(n)nisse Soe es ten uut(er)sten gewijst nae aensprake/
v(er)antwerden en(de) thoenisse van beiden p(ar)tijen dat den vors(creven) reyne(re)n/
de helicht vanden vors(creven) goeden volgen sal alsoe v(er)re dat alst/
noch voe(r) de he(re)n comen is cor(am) om(n)ib(us) scabinis dempto/
roelofs no(vem)[br(is)] xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus