SAL8131, Act: R°293.1 (461 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°293.1  
Act
Date: 1461-06-12

Transcription

2018-11-14 by Walter Winnelinckx
It(em) de voirs(creven) jan van vorslair heeft ghelooft in p(rese)nc(ia) heeft ghekent/
en(de) ghelijt dat hij mett(er) voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbetthe(n) sijnre zust(er) op ende af/
gherekent heeft van alle(n) saken en(de) stoeten [scouw sculden] totte(n) daghe toe van heden d(air)/
inne hij te huerweerts ghehoude(n) oft belanck sijn mach Alsoe dat hij/
huer gherekents ghelts alleene schuldich es en(de) blijft de so(m)me van xii/
peet(er)s stuck te xviii stuv(er)s gherekent welke xii peet(er)s hij der selv(er) sijnre/
zust(er) gheconsenteert ghewillecoert en(de) ov(er)ghegeve(n) heeft dat [de selve] sijn voirs(creven) zust(er)/
alsulke vii peet(er)s lijftochte(n) als hem te kersmisse aend(er) selver sijnre zust(er) [huer] vallen/
zulle(n) sal blive(n) ond(er)houden(e) sond(er) hem betalinghe dair af te doene ende dat in/
afslaghe vanden xii pet(er)s voirs(creven) Ende voort heffen sijn lijftochte die hij heeft/
op de stad van mechelen te weten x gulden(en) xi st(uvers) voe(r) den gulden(en) vallen(de) half/
te sinte jansmisse ende haf te kersmisse tott(er) tijt toe en(de) wijlen dat sij vande(n) voirs(creven)/
xii peet(er)s gheheelick en(de) al vernueght en(de) betaelt sal sijn ende dat den/
voirs(creven) lijfpensiebrief vanden voirs(creven) vii peet(er)s bijd(er) selv(er) joffr(ouwe) [sijnre sust(er)] bekint tot dier/
meyninghen ond(er) scepen(en) sal blive(n) ligghen(de) Ende dat sij voirs(creven) [voirt] den lijftochtbrief/
vanden x gulden(en) opde stad van mechele(n) dien tijt due(re)nde in hue(re)n handen sal/
blive(n) houden(de) o(m)me de selve lijfpe(n)sie tot hue(re)n besproken(en) valdaghe(n) te heffene/
tott(er) welker voller betalinghe(n) der xii peet(er)s voirs(creven) ratiffice(re)nde ende van weerden houden(de)/
alle alsulke quitan(cie) als die voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbeth vanden voirs(creven) x gulden(en) der voirs(creven)/
stad van mechelen dair af gheven sal in alle alsulk(er) vueghen ende manie(re)n oft/
hij die selve bezeghelt en(de) ghegheve(n) hadde cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2012-08-29 by Inge Moris