SAL8131, Act: R°293.2-V°293.1 (462 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°293.2-V°293.1  
Act
Date: 1461-06-12

Transcription

2018-11-14 by Walter Winnelinckx
It(em) dierick van vorslair natuerlic zone wijlen diericx van vorslair in deen/
zijde ende joffr(ouwe) lijsbeth van vorslair sijn wettighe zust(er) docht(er) des selfs wijlen/
diericx in dand(er) zijde in p(rese)ntien d(er) scepen(en) van loeven(en) ghestaen sijn met malcande(re)n/
aenghegaen ov(er)come(n) ende eens wordden de voirw(er)den ende (con)dicie(n) h(ier) nae besc(re)ven/
Inden yersten dat de voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbeth aenghenome(n) heeft den voirs(creven) diericke(n)/
hue(re)n natuerlijken brued(er) sine(n) leefdach langk due(re)nde wel en(de) tamelick te houden/
met huer in hue(re)n huyse oft doen houden dair hij wel en(de) eerbairlick sijn sal/
soe huer dat van beydts best ghelieve(n) sall en(de) den selve(n) hue(re)n na(tuer)lijke(n) brued(er)/
sijne(n) leefdach langk due(re)nde gheve(n) oft doen gheve(n) cleede(re) en(de) schoen eeten drincke(n)/
ligghen zitte(n) vier en(de) liecht en(de) allet tghene des hem behoeve(n) sall tot sine(n) live/
nae sine(n) staet Ende hem d(air) inne alsoe guetelick te zijne dat hij negheen
//
zake en hebbe hem d(air) af billicx te becroene(n) ende dair voe(r) soe heeft hij/
der voirs(creven) sijnre zust(er) overghegheve(n) alle sijn haefflijke goede en(de) vliegende/
erve soe wair die gheleghen sijn oft hoe die ghenoempt moge(n) wordden/
It(em) [noch] alsulke x gulden(en) xi st(uvers) voir elken gul(den) gherekent lijfrenten die de/
selve dierick tot sine(n) live houden(de) en(de) heffende es op de stad van mechele(n)/
vallen(de) half opde(n) ierste(n) dach van meye ende halff op den yerste(n) dach van/
novemb(ris) Item noch vi rijd(er)s insgelijcx lijfpens(ien) ten live desselfs diericx/
halff op den heylige(n) kersdach en(de) half op sinte jans dach baptiste(n) te/
betalen(e) aen ende op de tolcame(r) te loeven(en) ghelijck de brieve vande(n) voirs(creven)/
lijfpens(ien) ghemaect dat volcomelijk(en) inhouden en(de) beg(ri)pen o(m)me de voirs(creven)/
haefflijke goede ende vliegen(de) erve d(er) voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbette(n) te blivene te hebben(e)/
te besittene en(de) hue(re)n vryen eyghene(n) wille d(air) mede te doene ende desgelijcx/
o(m)me de voirs(creven) lijfpens(ien) bijd(er) voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbette(n) opde voirs(creven) stad van mechelen/
en(de) opde tolcame(r) te loeven(en) ghehave(n) en(de) ghebuert te wordden(e) tallen tijde(n)/
en(de) t(er)mijne(n) als die valle(n) en(de) verschijne(n) zulle(n) alsoe langhe de voirs(creven) joffr(ouwe)/
lijsbeth leven sal des voirs(creven) diericx leven due(re)nde Ende heeft dair o(m)me/
de voirs(creven) dierick ter vestich(eit) van desen ghetransporteert en(de) ov(er)ghegeven/
der voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbethe(n) allet recht actie en(de) p(ro)prieteit die hem inde voirs(creven)/
lijftochte(n) toebehoren in e(n)nig(er) manie(re)n en(de) oic der selv(er) joffr(ouwe) in hue(re)n handen/
ov(er)ghegeve(n) doriginale brieve vanden lijftochte(n) voirs(creven) o(m)me d(air) mede de voirs(creven)/
lijfpens(ien) wa(n)neer en(de) soe huer dat ghelieve(n) sal te heffene en(de) te boerene/
oft and(er)ssins met rechte te vervolghene ghelijck de selve dierick doen/
zoude op dat [hij d(air)] teghewordich wa(r)e In desen bevurweert en(de) ond(er)sproken/
oft de voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbeth voe(r) den selve(n) hue(re)n brued(er) aflivich wordde oft/
hem niet en dade ghelijck voirs(creven) steet en(de) hij dat met goed(er) wairheit bij/
ghebringhen coste ende dan van huer scheyden woude dat dan de voirs(creven)/
vurw(er)den gheheelick en(de) al te nieute sijn zulle(n) en(de) alsdan sal de voirs(creven)/
joffr(ouwe) lijsbeth ghehoude(n) sijn huer hande vande(n) voirs(creven) lijfpens(ien) te lichte(n)/
en(de) af te doene en(de) desghelijcx vanden ande(re)n voirs(creven) goede(n) en(de) oic alsdan den/
voirs(creven) diericke sijn brieve vand(er) selv(er) lijfpen(sien) wed(er)om peisselick late(n) volge(n)/
Behoudelick dat de voirs(creven) dierick alsdan ghehoude(n) sijn sal te ratifice(re)n/
en(de) van weerde(n) te houden(e) alle alsulken quitancie(n) als de voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbeth/
vand(er) voirs(creven) lijfpens(ien) bynne(n) hue(re)n tijde ghegheve(n) sal hebbe(n) in sulker manie(re)n/
oft hij die selve ghegeve(n) en(de) beseghelt hadde cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2012-08-29 by Inge Moris