SAL8131, Act: V°136.1-V°137.1 (205 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°136.1-V°137.1  
Act

Transcription

2020-05-05 by Walter Winnelinckx
Cont sij allen lieden dat jan bulet nu t(er) tijt wonen(de) te bevekem in p(rese)ncia/
heeft ghenome(n) en(de) bekent dat hij ghenome(n) heeft van loenijse van udekem/
dwinhoff desselfs lonijs gheheeten thoff te bevekem ghelege(n) te bevekem/
aen de kercke metten lande beempde en(de) boeg(ar)de d(air) toe behoren(de) en(de) met allen/
sine(n) toebehoirte(n) ghelijkerwijs de voirs(creven) jan bulet de selve goede tande(re)n tijde(n)/
in pechtinghen ghehouden heeft te houden te hebben en(de) te wynne(n) van/
halff meerte lestleden eenen t(er)mijn van tweelff jairen langk due(re)nde/
deen nae dande(r) zond(er) myddel volgen(de) behoudelick dat de voirs(creven) lonijs/
en(de) de wynne van malcande(re)n scheyden moghen bynne(n) den yerste(n) vi/
jairen op alsoe dat de ghene die van hen beyden alsoe scheyden wilt/
dat den ande(re)n een jair te voe(re)n seggen sal elcx jairs dae(re)n bynnen/
voe(r) en(de) o(m)me xxx mudden rocx en(de) v mudden tarwen elcx grains/
goet en(de) payabel met wanne en(de) en(de) met vede(re)n wel bereydt der mate(n)/
van loeven(e) alsulcx als jairlix opde goede wassen sall alle jaire tsinte andries/
misse apostels te betalen(e) ende te loeven(e) ten coste des voirs(creven) wynne(n) te leve(re)n/
den voirs(creven) lonijse den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mijne als vervolghde/
schout ende alsdan sal hem de voirs(creven) lonijs den montcost geven oft den gene(n)/
die van sinen wegen come(n) zullen Op de vurweerden en(de) condicie(n) h(ier) nae bescreven/
inden yersten dat de voirs(creven) wynne jairlix den voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde in afslaghe vande(n)/
voirs(creven) pachte jairlix te kersmisse betale(n) sal den he(re)n van s(in)[te] lambrechts te luydick/
vii rinsche gulden(en) die sij aende selve goede hebben It(em) noch in afslaghe vanden/
selven pachte joffr(ouwe) jehannen weduwe(n) henricx wijlen van delbroeke xx peet(er)s/
elken peet(er) voir xviii stuv(er)s gherekent alle jaire te kersmisse alsoe langhe als sij/
leven sal en(de) niet lange(r) en(de) inden wissel te loeven(en) te leve(re)n It(em) sal de voirs(creven)/
wyn jairlix sine(n) t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) lande wel en(de) loflic wynnen ende/
werven ghelijck reghenoote(n) bove(n) ende beneden It(em) oft eenich discoort int lant/
quame soe moghen de voirs(creven) lonijs en(de) de wyn tvoirs(creven) coren t(er) stont doe(n) dorssche(n)/
tot hue(re)r beyder p(ro)fijte behoudelick dat lonijs d(air) af tierst van sine(n) pachte/
en(de) ghebreke vernueght sal wordden It(em) vanden stroe jairlix vanden/
goeden comen(de) dat sal de wynne met sine(n) beesten bynne(n) den hove ette(n)/

//
ende slijten ende d(air) af mest maken ende dat vue(re)n opde voirs(creven) lande/
tot hue(re)n meeste p(ro)fijte alsoe wale opde verste als opde naeste It(em) sall/
de voirs(creven) wynne bynnen den voirs(creven) t(er)mine eens merghelen iiii boende(re)n/
lants ende oft hijs meer merghelde soe soude hij dair vore hebben/
voir elck boend(er) xii molevaete(n) corens ende die zoude hem lonijs cortte(n)/
aenden pacht voirs(creven) It(em) de voirs(creven) wynne sal jairlix leve(re)n bynne(n) den/
voirs(creven) hove v[c] walms o(m)me op de huysinghe ald(aer) te verdecken(e) en(de) alsmen/
dien verdect soe sal loenijs die dachhue(re)n betalen ende de wynne den montcost/
gheven It(em) voort meer soe sulle(n) de voirs(creven) lodewijcs [loenijs] en(de) de wynne te gelijke/
coepen lxx oft lxxx mandelen hoepe stroes op dats de wynne beloeft/
o(m)me met sine(n) beesten aldair tettene ende dmest dair af comen(de) wed(er) o(m)me/
leve(re)n opde voirs(creven) lande ghelijck voirs(creven) steet daerts meest behoeven sall/
en(de) niet elders It(em) noch es vurweerde dat de voirs(creven) wynne bynne(n) den voirs(creven)/
hove allet jair dore sinen tijt due(re)nde houden sal ten mynsten drieviventwintich/
oft hond(er)t schapen sond(er) den voirs(creven) loenijse d(air) inne ghericht te zijne It(em) sal de/
voirs(creven) wynne tot sine(n) afscheyden(en) tvoirs(creven) hoff wel en(de) loflick ghemaect ende/
bevreedt laten van wanden en(de) van daken ende oft des wynne(n) beeste(n) aldair/
eenighe gate braken bynne(n) sine(n) ty t(er)mijne die sal de wyn wed(er)om doen make(n)/
op sine(n) cost ende alle de huyse houden sine(n) tijt due(re)nde van vande(n) ende van/
daken vand(er) und(er)ster rijkelen nederweerts It(em) allet ooft jairlix inden voirs(creven)/
boegaert wassende dat zullen de voirs(creven) lonijs en(de) de wynne te ghelijke/
deylen ende de wynne sal dat ter eerden leve(re)n ende des voirs(creven) lonijs gedeelte/
hem te loeven(e) vue(re)n ende de voirs(creven) loenijs sal oic alsdan sine(n) knape aldair/
senden oft o(m)me dooft te helpen deylen en(de) vergade(re)n It(em) [oft] op de voirs(creven) goede/
eenighe boeme verdroeghden die sall de wynne moge(n) afhouden behoudelick/
dat hij voir elken verdroeghden boom wed(er)om setten sal twee levende/
poeten vanden selve(n) sape oft van goeden ande(re)n zape It(em) sal de voirscr(even)/
lonijs den voirs(creven) wynne jairlix geve(n) iiii ellen lakens gelijck sine(n) ande(re)n/
boden It(em) sal noch de voirs(creven) wynne den voirs(creven) lode lonise jairlix sayen den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ii molevate(n) lijnsaets ghelijck den sine(n) ende dlandt/
dair toe ghereyden It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande late(n) tot sine(n) afscheyden(en)/
te weten den wynt(er)aert bezaet met rogghe op sijn ghetijdighe voren ende/

//
de brake ende de stortte oec elck op een vore It(em) sal vvoort de voirs(creven)/
wynne jairlix sine(n) t(er)mijn due(re)nde inne halen alle de chijse rente(n)/
pachten ende ande(r) totte(n) voirs(creven) goeden en(de) h(er)licheid(en) vanden selve(n) behoren(de)/
en(de) die den voirs(creven) lonijse jairlix tot sine(n) huyse te loeven(en) leve(re)n en(de) dair af/
goede rekeninghe te doene Ende alle dese vurw(er)den geluften en(de) (con)dicie(n)/
bovenghescreve(n) hebben ghelooft de voirs(creven) wynne in deen zijde en(de) lonijs/
in dande(r) zijde malcande(re)n vast gestentich en(de) onv(er)brekelick te houden etc(etera)/
hier af sijn borghe(n) des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael schulde(re)n ongezund(er)t/
willem bulet sijn brueder wonen(de) te bevekem en(de) henrick pohouts/
oic wonen(de) te bevekem et p(rim)[(us)] cor(am) zande colonia decemb(ris) xxii
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-08-24 by Inge Moris