SAL8131, Act: V°154.2-R°155.1 (223 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°154.2-R°155.1  
Act

Transcription

2014-01-15 by Walter Winnelinckx
It(em) nae dien dat opden dach van heden come(n) sijn voir den raide vander stad/
marie ve(re)nog(er)tie(re)n? die maerte heeft gheweest jans wijlen keyenoghe met hue(re)n/
vrienden indeen zijde ende vrancke willem(air) arnt vyncke jan van coelen ende/
jacop van raveschote rentmeest(er)s vander stad van loeven(en) als die ghene dien/
bij testamente des voirs(creven) wijlen jans keyenoghe ghestaen betrouwt en(de) geco(m)mitteert/
es dbewint vanden goeden des voirs(creven) wijlen jans keyenoghe mits testamente/
den armen p(er)soenen vanden huyse inden bruel gelegen [gelaten] ende tot welken bewinde/
sij bij ordinancie(n) vander stad tot hue(re)n aencomen(en) inden rentmeest(er)s schape/
solemplijken [eet] ghedaen hebben in dand(er) zijde Alse van zeke(re)n ghebreken die de voirs(creven) /
marie totte(n) voirs(creven) wijlen janne en(de) zine(n) goeden oft aen die ghene die hem sijnder/
goeden ond(er)wonden meynde te hebben(e) Inden yersten heyscht de voirs(creven) marie/
huer huere van dat sij bij wijlen janne keyenoghe ghedient hadde [den tijt] van xliii(½)/
jairen voir elck jair ii croene(n) xxvi anthonijs pe(n)ninghe(n) voir elke crone gerekent/
It(em) elcx jairs ii hymlaken(en) vi ellen voir ii hymden It(em) te ii jairen eenen/
tabbaert It(em) xlviii crone(n) van gheleende(n) gelde doen jan wijlen keyenoghe/
sijn huys ty(m)m(er)de It(em) xii croene(n) die jan wijlen keyenoghe van hue(re)n wege(n)/
ghehave(n) zoude hebben aen gielijse die roede It(em) noch v guill(el)musschilde/
gheleent aen eenen beempt die de voirs(creven) jan wijle(n) keyenoghe ghecocht zoude/
hebben ende xx peet(er)s aen henricke vanden vekene van eenen p(er)de It(em)/
noch xi peet(er)s aen h(er) gielijse vrancx van eenen p(er)de Seggen(de)
//
oic die selve marie dat sij nae den rechte van des(er) stat geleydt es/
gheweest seitt? den jaire van liii[tich] totten goeden des voirs(creven) wijlen jans/
om dair mede te hebbene zeke(re) goeden h(ier) die huer de voirs(creven) wijlen jan alsdoen/
(con)senteerde te volgen(e) ghelijck de brieve van dien liggen(de) ond(er) scepen(en) van loeven(en) /
met zeke(re)n (con)dicien dat uutwijsen en(de) beg(ri)pen Beghe(re)nde de voirs(creven) marie/
van al des voirs(creven) es vernueght te wordden(e) Dair op de voirs(creven) rentmeest(er)s/
inden name als vore alligeerden seggen(de) dat den voirs(creven) heysch nae recht/
onredelijken es ende .? oic op recht niet gefondeert aenghesien den g(r)[o]ten/
langhen tijt die dair af verstreken es dat die saken zouden hebben moge(n)/
gheschiet sijn zond(er) oic der voirs(creven) marien t(er) tijt als jan wijlen keyenoghe/
leefde en(de) bezund(er)t als [hij] in p(rese)ncie van hue(r) sijn testament maecte te heysschen(e)/
oft te vermanen(e) in eenig(er) manie(re)n Oic ware wair dat de voirs(creven) jan wijlen/
keyenoghe eenen schoutbrief bekent heeft hee(re)n peete(re)n van thienen canonck/
van sinte peet(er)s kercke te loeven(en) goorden roelofs vrancken vand(er) hofstad ende/
marien ve(re)nog(er)tie(re)n? voirs(creven) tot dyen eynde ende meyninghen dat die selve/
p(er)soene(n) als executeurs vanden testamente desselfs wijlen jans exeque(re)n/
zouden en(de) volvue(re)n ombeledt van eenighen ande(re)n schoutbrieve(n) oft beleyden die/
de voirs(creven) wijlen jan van te voren bekent oft gedaen mocht hebben Dwelck de/
voirs(creven) marie mette(n) ande(re)n voirs(creven) hue(re)n medeexecute(re)n gheaccepteert heeft/
en(de) ghelooft te voldoene Ende nae dien dat beyde de voirs(creven) p(ar)tien in allen/
hue(re)n ande(re)n [reden(en)] in beyden zijden ghehoort sijnde Soe es ten uut(er)sten get(er)mineert/
dat de voirs(creven) marie van hue(re)n voirs(creven) heyssche verdoolt es ende dat zij alleene/
sall blive(n) staende opde goede die huer opde goede die huer bijden voirs(creven) janne/
wijlen keyenoghe p(er) expres ghespecificeert met testamente gemaect/
sijn Ende oft huer ghebreck dair inne viele dair toe alleene sal huer/
dienen tvoirs(creven) beleyt o(m)me huer dat voldaen te wordden(e) ende niet voirde(r)/
Ende tot dyer meyninghen sal tselve beleyt in handen vander stad/
berusten cor(am) ludovico roelants vice burgimag(ist)ro et quintino cokeroul/
burgimag(ist)ro et aliis de pleno (con)silio act(um) x[a] januarii a(nn)[o] lx[o]
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-24 by Inge Moris