SAL8131, Act: V°299.1 (473 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°299.1  
Act
Date: 1461-06-17

Transcription

2018-11-14 by Walter Winnelinckx
It(em) h(er) arnt van vyleer gheheete(n) ysabeele(n) canonck tons(er) vrouwe(n)/
te name(n) renu(n)cierende in dese(n) d(er) p(ri)vilege(n) vand(er) univ(er)siteit van lov(en)/
in p(rese)nc(ie) d(er) scepen(en) van lov(en) ghestaen heeft ope(n)bairlick ghekent/
en(de) ghelijt dat hij lijsbette(n) van bleckenberghe van alken inden/
lande van loen dueghdelijk vercocht heeft vore en(de) o(m)me zel/
een zeke(re) so(m)me va(n) pe(n)ninge(n) in goeden ghereede(n) ghetelden gelde/
volcomelick betaelt alle alsulken recht actie oft aensprake als/
hij hadde oft hebben mochte in allen alsulken beruerlijken goede(n)/
die de voirs(creven) lijsbeth opde(n) dach van heden te huerweerts heeft/
oft inde goede die den voirs(creven) h(ere)n arnde moghe(n) heeten toe te/
behoi(r)en soe verre en(de) wair men die bynne(n) d(er) stad van loeven(en)/
bevinden zoude moghe(n) hoedanich die sijn en(de) zund(er)linghe inde/
goede h(ier) nae bescreve(n) Te weten(e) v bedden met hue(re)n coetsse(n)/
sargen slapelaken(en) en(de) ande(re) hue(re)n toebehoirte(n) vii scrijne(n) ond(er)/
cleyne en(de) groot vii mateelen potte(n) viii cop(er)en pa(n)ne(n)/
v ketelen ond(er) swert en(de) wit ii becken(en) ii gansepa(n)ne(n)/
ii ys(er)en speten ii tenne(n) wijnpotte(n) ii waelpoytpotte(n) (½) doziene/
nuwer richtschotele(n) iii roestplateele(n) (½) doziene dobbelie(re)n een/
doziene zitte(n)cussen(en) v(er)wapent met honde(n) viii oercussen(en) iiii/
scrijnhoute(n) rondeele (½) doziene ghedrayder zelen ond(er) cleyn en(de)/
groot ii doziene(n) drivoeten een scrijnhoute(n) scapreede ende/
ald(er)hande nuwe a(m)melaken(en) dwalen en(de) ande(r) lijne(n)werck welke/
goede voirg(eruert) de voirs(creven) h(er) arnt tot behoef d(er) voirs(creven) lijfbette(n) gheheelic/
en(de) al quijtgheschoude(n) heeft Bekennen(de) hem gheen recht d(air) inne/
te hebben(e) oft te behouden(e) in e(n)nig(er) manie(re)n en(de) gheloven(de) huer/
d(air) af ne(m)me(er)meer aen te spreken(e) te moeyen(e) noch te vexe(re)ne bij/
hem selve(n) noch bij yeman(ne) and(er)s in e(n)nigen rechte gheestelick oft/
weerlick in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) witte colonia junii xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2012-08-29 by Inge Moris