SAL8132, Act: V°76.2-R°77.1 (145 of 490)
Search Act
previous | next
Act V°76.2-R°77.1  
Act
Date: 1461-10-26

Transcription

2019-09-25 by Kristiaan Magnus
Vanden stoete die v(er)resen was tusschen katlijne(n) van/
ermbeghem weduwe jans wijlen palster in deen zijde/
arnde hoenaerts en(de) ja(n)ne hoenaerts sine(n) sone pri(us)/
ema(n)cip(ato) inden name van hen selven en(de) van weghen/
peet(er)s lijsbetthen en(de) yden kind(ere)n des selfs arnts die/
de selve arnt de vad(er) en(de) jan sijn sone geloeft hebbe(n)/
te v(er)vane in dander zijde ende henricke ende/
wille(m)me van bijstervelt gebruede(re) inden name van/
hen selven en(de) van wegen van alle(n) and(ere)n erfgenamen/
die gelijc hen erfgenamen souden mogen wesen die/
sij in desen [oic] geloeft hebben te v(er)vane inde derde zijde/
als van allen den goeden have en(de) erve en(de) oec van alle(n)/
scouden gebleven nae de doot des vors(creven) wijlen jans palst(e)r/
soe wair die gelegen sijn oft hoe die genoemt mogen/
worden d(aer) inne dat elc vanden vors(creven) p(ar)tijen gericht/
meynt te wesen [sijne] soe met testame(n)te so and(er)ssins/
Sijn de vors(creven) p(ar)tijen op heden comen voir scepen(en) van/
loeven(en) en(de) hebben hen d(aer) af en(de) voert van allen and(ere)n/
stoeten die sij met malcande(re)n uutstaen(de) mogen hebben totte(n)/
dage toe van heden gesubmitteert en(de) v(er)bonden te wetene/
de vors(creven) weduwe in h(ere)n gielise de rode canonc d(er) kerke(n)/
van sinte peet(er)s te loeven(en) en(de) in h(ere)n pet(ere)n de beyere
//
p(ro)chiaen der kerken van sinte peet(er)s [mychiels] te loeven(en) en(de) dand(er)/
twee p(ar)tijen i eendrechtelic in gabriel hans en(de) in henricke/
swaus In sulker vuegen dat de vors(creven) iiii segge(re)n van/
elk(er) p(ar)tijen besceide geinformeert sijnde huer uutsprake d(aer)/
af eendrechtelic doen sullen bynnen eenre maent naestc(omende)/
mett(er) sonnen op dat sijs eens en(de) van accorde sijn en(de) en/
connen sijs niet eens geworden dat dan de selve segge(re)n/
met allen den besceide comen sullen voir meest(er)s van rechte/
o(m)me d(aer) af [binnen eenre maent d(aer) nae] te hebben een vo(n)nisse van rechte ten gelike(n)/
coste van p(ar)tijen promitt(entes) rat(um) cor(am) kers(makere) col(onia) oct(obris) xxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-05-02 by Xavier Delacourt