SAL8133, Act: R°106.2-V°106.1 (179 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°106.2-V°106.1  
Act
Date: 1462-11-16

Transcription

2019-11-26 by myriam bols
It(em) claes de kersmake(re) burg(ermeester) te lov(ene) in p(rese)n(ci)[a] heeft verhuert/
en(de) bekent dat hij verhuert janne catseurs mandemake(r) eene(n)/
wijtham den selve(n) claese toebehoren(de) ghelege(n) te putte te houden(e)/
en(de) in hueringhe(n) te hebbene van opde(n) dach van hede(n) eene(n)/
t(er)mijn van vi jaire(n) langk due(re)nde deen nae dande(r) (et)c(etera)/
elcx jairs dae(re)nbynne(n) voe(r) en(de) o(m)me viere gulden(en) peet(er)s der/
mu(n)ten ons gened(ichs) she(re)n tsh(er)toge(n) te xviii stuv(er)s alle jaire/
tsinte mertensmisse vallen(de) en(de) ombegrepe(n) te paessche(n) dair/
nae te bet(alen) den voirs(creven) claese den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Opde vurw(er)den en(de) condicie(n) h(ier) nae besc(re)ve(n)/
te weten(e) inden yerste(n) dat de voirs(creven) claes den voirs(creven) ham/
jairlix sal doen bevrede(n) van acht(er) tot voe(r) m(air) oft d(air) e(n)nighe
//
beesten doer coeme(n) van dier schade(n) sal claes ongehoude(n) sijn/
It(em) es voort vurw(er)de dat de voirs(creven) claes op sine(n) cost den/
voirs(creven) ham op dijdele plecken daers behoeft sal doen se volsette(n)/
en(de) alsoe sal de voirs(creven) jan den selve(n) j ham blijve(n) houden(e)/
sijne(n) tijt due(re)nde en(de) oft d(air) e(n)nighe struyke(n) te nyeute/
ghinghe(n) oft v(er)droeghde(n) die sal jan uuthouwe(n) en(de) in die/
stad op sine(n) cost wed(er)o(m)me ande(re) sette(n) Voort es vurw(er)de/
dat de voirs(creven) jan jairlix sine(n) t(er)mijn due(re)nde allet gras en(de)/
lisch dat dair inne west sal doen uutsnide(n) alsoe nae/
en(de) bijdie struyke(n) dat sij mits dien niet en verdroeghen/
nocht ov(er) en wassen Voort es vurw(er)de dat de voirs(creven) jan/
jairlix den voirs(creven) ham sall doen sij snijde(n) en(de) houwen/
op sijn rechte behoerte alsoe dat de struyke(n) mits dien/
niet en verdroeghe(n) Voort es vurw(er)de dat de selve jan/
den voirs(creven) ham tot sine(n) afscheyden(e) laeten sall ghelijck hij die/
bevonde(n) heeft tot sine(n) aencomen(e) te weten(e) wel en(de) loflick/
besedt bevreedt en(de) vermaect It(em) es voort vurw(er)de/
dat de voirs(creven) claes op sine(n) cost den voirs(creven) janne jairlix de(n)/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de wyen vanden voirs(creven) ha(m)me thuys/
leve(re)n sall Voort es vurw(er)de dat de voirs(creven) jan den voirs(creven) claese/
jairlix den selve(n) t(er)mijn due(re)nde sette(n) en(de) snijde(n) sall sine(n) cleyne(n)/
ham gelegen te putte bynnens hoofs zond(er) cost des voirs(creven) claes/
cor(am) coker(oul) ouderogghe novemb(ris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus