SAL8133, Act: R°267.2 (460 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°267.2  
Act
Date: 1463-06-16

Transcription

2020-03-14 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) henrick vander a inden name van hem selve(n) ende/
inden name van joffr(ouwe) anne(n) sijnre moed(er) en(de) van sine(n) bruede(re)n de/
welke hij in desen op hem ghenome(n) heeft ende ghelooft te v(er)vane/
in p(rese)nc(ia) heeft ope(n)bairlijken quijtgheschoude(n) ghedelijbereert ende/
volcomelijken gheabsolveert joffr(ouwe) lijsbette(n) vander kelen wed(uwe) robbrechts/
wijle(n) sloezen voirs(creven) van alle(n) actien int(er)est ende optichte(n) die de selve/
henrick sijn moeder oft brued(er)s aen oft in der voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbetten/
oft hue(r) goeden hebben oft e(n)nichsins hebben zouden moghe() het sij/
uut saken van toeseggen(e) oft ghelufte(n) van waerscape oft and(er)ssins bijde(n)/
voirs(creven) wijle(n) robbrechte aenden voirs(creven) wijle(n) geerde vand(er) aa e(n)nichsins/
ghedaen ende oic van allen ande(re)n p(er)soneele(n) actie(n) en(de) optichten die de/
selve p(er)soene(n) aen der voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbette(n) hebbe(n) oft hebben zoude/
moghen in e(n)nig(er) manie(re)n Gheloven(de) de voirs(creven) henrick inde(n) name/
als bove(n) der voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbette(n) van tgene des voirs(creven) steet ne(m)m(er)meer/
aen te spreken(e) te moyen(e) noch te vexe(re)n bij he(m)selve(n) noch bij yeman(de)/
and(er)s in e(n)nige(n) rechte(n) geestelic noch weerlick in enig(er) manie(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus