SAL8133, Act: R°3.2 (5 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°3.2  
Act
Date: 1462-06-27

Transcription

2019-09-25 by myriam bols
Van janne keenen/
It(em) mits dien dat jan keenen die nu es medebrued(er) vande(n) huyse/
der xii ap(ost)len op duylake den momboe(re)n vanden selven ap(ost)len zeke(re)/
ghereede pe(n)ninghe ov(er)ghegheve(n) heeft o(m)me bijden selve(n) mombore(n)/
in orboir vande(n) voirs(creven) huyse bekeert te wordde(n) Soe es bij ov(er)bringen(e)/
dat die momboirs van dien aende stad ghedaen hebbe(n) bijder selver/
stad ghet(er)mineert dat de voirs(creven) jan keene(n) bove(n) den tax der/
ghemeynd(er) dist(ri)bucie(n) vande(n) voirs(creven) bruede(re)n hebben en(de) heffen sal vande(n)/
voirs(creven) mombore(n) alle jaire iiii peet(er)s stuck te xviii stuv(er)s gherekent/
halff te kersmisse en(de) halff te sinte jansmisse den selven janne/
bijde(n) voirs(creven) mombore(n) betaelt te wordde(n) alsoe langhe als hij leeft en(de)/
niet lange(r) Actu(m) in pleno (con)silio junii xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus