SAL8133, Act: R°50.1 (80 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°50.1  
Act
Date: 1462-09-01

Transcription

2019-10-04 by myriam bols
It(em) de vors(creven) wille(m) de gruyte(re) in p(rese)nc(ia) heeft geloeft en(de) toegeseet/
lodewijke(n) uuten lyemi(n)gen vors(creven) oft de selve wille(m) de vorscr(even)/
xxiii rijd(er)s ind(er) vors(creven) ierster gelufte(n) [begrepe(n)] ten vors(creven) t(er)mine niet en be/
taelde en(de) voert oec de vestich(eit) vanden vors(creven) c en(de) xx rid(er)s/
niet en dade gelijc vors(creven) steet en(de) de vors(creven) lodewijc de selve/
xxiii rid(er)s bedwonge(n) worde te bet(aelen) oft de vors(creven) vesticheit/
vanden c rijd(er)s en(de) xx te doene dat da(n) de selve wille(m)/
dan gehoude(n) sijn sal den vors(creven) lod(ewijke) guedinge en(de) vestich(eit) te/
doene va(n) alsoe vele goeden vande(n) p(ro)pe(re)n goede(n) des selfs willems/
dier hij nae recht wel mechtich is het sij leengoede oft/
andre bynne(n) brabant gelege(n) in hue(re)r werde(n) bove(n) den co(m)mer d(air)/
uutgaen(de) ged(ra)gen(de) also vele als de so(m)me vande(n) xxiii rijd(er)s/
vors(creven) en(de) oic vanden c en(de) xx rijd(er)s ged(ra)ge(n) moge(n) voir hoeve/
en(de) he(re)n d(air) afme(n) die goede houden(de) is o(m)me de selve so(m)me/
gelts met coste en(de) co(m)me(r) wed(er)o(m)me d(air) aen te v(er)halen en(de) te/
v(er)reike(n) dwelc de vors(creven) wille(m) den vors(creven) lod(ewijke) ald[(us)] toegeseet/
heeft en(de) geloeft te doene En(de) heeft voirt geloeft de/
selve wille(m) den vors(creven) lod(ewijke) dat hij sond(er) (con)sent des selfs/
lod(ewijx) egeene va(n) sine(n) goeden het sij leene oft andre/
egeenssins v(er)coepen en sal v(er)tiere(n) noch belasten de vors(creven)/
vestich(eit) en sulle(n) bij hem tierst en(de) voe(r) al voldaen en(de)/
vervult sijn gelijc die bove(n) gescr(even) staen cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus