SAL8133, Act: R°70.2-V°70.1 (112 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°70.2-V°70.1  
Act
Date: 1462-09-27

Transcription

2019-10-15 by myriam bols
It(em) t(er) meerd(er) vestich(eit) den voirs(creven) barth(elmeeuse) ende janne madea [van des voirs(creven) es] te doene/
soe sijn bij handen jans die cooninck vorst(er)s te loeven(e) vand(en)/
voirs(creven) h(er) martene janne madea voirs(creven) tot behoef als voe(r) in handen/
ghesedt ende voe(r) tvoldoen der voirs(creven) brieve(n) verobligeert de juweelen/
h(ier) nae besc(re)ven Inden yerste(n) eene(n) terzinap met eene(n) vergulden(en)/
lepele ende met vi schale(n) te same(n) wegen(de) schaers xiiii marct/
It(em) een span met eene(n) witten boghel met eene(n) ballays in sijn borst/
met ii sophire(n) en(de) en(de) met ii p(er)len Item noch een span met vive/
p(er)len met eene(n) dyamante inden myddel en(de) eene(n) robbijn bove(n)staen(de)/
inde halsbant Item inden halsbant xiii steene ond(er) ballays/
en(de) sophiren en(de) xxiii p(er)len staende inden halsbant mette(n) gestente(n)/
It(em) xxxvii p(er)len hanghende aen de(n) halsbant ond(er) It(em) eene(n) cleyne(n)/
gulden(en) halsbant met eenre cleynre ketene(n) aenhangen(de) met iii robbijne(n)/
en(de) vii p(er)len It(em) noch xxx p(er)len staen(de) inde(n) halsbant Item x robbijne/
staende inden halsbant It(em) xxxviii p(er)len ond(er) aenhangen(de) aen den halsbant/
It(em) dese voirs(creven) ii halfbanne met den spanne(n) wegen(de) te gade(r) elve onsen en(de)/
vijve inghelsche It(em) noch vii schale(n) vergult wegen(de) vii marct/
myn i onsse Te dien eynde ghebuerdet den voirs(creven) b(er)thelmeeuse en(de)/
janne in toecomen(de) tijde(n) en(de) janne ind(er) betalinge(n) vand(en) voirs(creven) lijfrinte(n)/
oft bewijsenisse d(er) selv(er) e(n)nich ghebreck te hebben soe zulle(n) sij oft/
yemant and(er)s van hue(re)n wege(n) recht hebbende moge(n) sijn ghebreck aen/
de voirs(creven) [juwele(n)] v(er)hale(n) en(de) die v(er)coepe(n) voe(r) alsulke(n) prijs als e(n)nich goutsmet/
oft juwelier ind(er) stad van loeven(e) sal wille(n) voir gheve(n) en(de) d(air) mede/
ghestaen zond(er) den voirs(creven) h(er) m(ar)tene vande(n) selve(n) juweele(n) meer oft vord(er)/
verantw(er)den rekeninghe oft restitucie te doene en(de) oft ov(er) sijn [huer] ghebreck/
yet ov(er)schote dat soude(n) sij den voirs(creven) jan h(er) m(ar)tene wed(er)keeren en(de) oft(er) d(air)/
ghebreke dat zoude(n) sij met hue(re)n scepen(en) brieve verhale(n) Behoud(elic)
//
dat sij sulle(n) moghen p(ro)cede(re)n met eene(n) vande(n) twee(n) d(air) mede/
he(n) dat best ghelieve(n) sal Ende oft de voirs(creven) barth(elmeeus) en(de) jan van/
hue(re)r voirs(creven) lijftochte(n) and(er)s dan met vercoepen(e) d(er) selv(er) v(er)nueght/
wordde(n) soe heeft de voirs(creven) jan madea ghelooft den voirs(creven)/
h(er) m(ar)tene de voirs(creven) juweele(n) wed(er) om ov(er) te geven(e) in alsulk(er)/
manie(re)n hij die ontfange(n) heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus