SAL8133, Act: V°108.3-R°109.1 (183 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°108.3-R°109.1  
Act
Date: 1462-11-18

Transcription

2019-11-25 by myriam bols
Tvonnisse tussche(n) matheeuse colx als man en(de) momboir/
heilwigen sijns wijfs weduwe plissis wijlen va(n) vorst vorst(er)s/
te loven(e) in deen zijde ende jannesse vanden hove meye(r) te/
halen in dandre zijde als van zekerd(er) monteringen ende/
vroentcosten die de vors(creven) ja(n)nes vanden hove soe bij hem/
selven soe bij andre die de selve ja(n)nes tot sinen laste/
genome(n) hadde ind(er) vroente(n) des vors(creven) wijlen pliss(is) in lange(n)/
tijden gedaen en(de) v(er)teert [hadde] groetsende die de vors(creven) matheeus/
tott(er) so(m)me(n) toe van ii[c] en(de) liiii oft lv clinckarden die welke/
de selve matheeus den vors(creven) ja(n)nesse eyschen(de) was es hem/
die opgeleet ende betaelt te wordene Es
//
nae aensprake v(er)antwerde(n) ende thoenisse va(n) beiden/
p(ar)tijen gewijst dat de vors(creven) ja(n)nes vanden hove den vors(creven)/
matheeuse opleggen sal en(de) betalen c rijd(er)s ofte die/
weerde d(aer) aff ende d(aer) mede gestaen cor(am) witte/
roeloffs vynck cok(eroul) ouderogge no(vem)[br(is)] xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus