SAL8133, Act: V°30.1-V°31.1 (44 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°30.1-V°31.1  
Act
Date: 1462-07-30

Transcription

2019-10-11 by myriam bols
Cont sij allen lieden dat h(er) jan van oest(er)zeel p(er)soen d(er) kercken/
van kyesekem in p(rese)nc(ia) heeft uutgegeve(n) en(de) bekint dat hij uutgegeve(n)/
heeft janne cleynvrancx zone yweyns wijle(n) cleynvrancx de/
goede des voirs(creven) p(er)sonatscaps in huysen hove(n) wynnen(de) lande(n) beempde(n)/
eussele(n) bossche(n) thiende(n) tchijse(n) erfpachte(n) en(de) ande(re)n hue(re)n h(eer)lich(eiden)/
en(de) toebehoirte(n) met alle(n) rechte(n) p(ro)fijten en(de) vervalle(n) den voirs(creven)/
p(er)soen ald(air) toebehoirtede Te houden(e) ende te hebben(e) te wynnen(e) en(de)/
te bueren(e) van halfm(er)te naistc(omende) enen t(er)mijn van viere jaire(n)/
langk due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) myddel volgen(de) elcx jairs/
dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de) o(m)me xlv peet(er)s en(de) vi stuv(er)s xviii/
vrijs gelts te weten(e) xviii st(uvers) voir elken der voirs(creven) peet(er)s/
gerekent half te kersmisse inden wint(er) en(de) halff te sinte jansmisse/
baptiste(n) inde(n) zom(er) te bet(alen) den voirs(creven) h(er) janne p(er)soen voirscr(even)/
alle jaire de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) ende telken bezunde(re)n als/
vervolghde schout Ende want de goede vruchte(n) tsijnse rinten/
vervallen ende profijte(n) d(er) kercken des voirs(creven) p(er)soens van kyeseke(m)/
alse van desen jaire van lxii lopen(de) bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne/
en(de) jaire niet bevanghe(n) en sijn(de) sal de voirs(creven) jan cleynvrancx/
de selve bruyken heffen bue(re)n en(de) regeren tot sine(n) p(ro)fijte ende/
dair voe(r) den voirs(creven) h(ere)n janne p(er)soen voirs(creven) bezorghe(n) en(de) betale(n)/
ten daghe en(de) t(er)mijne van kersmisse naistc(omende) als v(er)volghde schout/
de so(m)me van xxii(½) peet(er)s en(de) x iii stuv(er)s elken peet(er) gerekent/
als voe(r) ghelijck hij tot elken t(er)mine(n) der naevolgend(er) jaire(n) schuld(ich)/
es te bet(alen) als voirs(creven) steet Voort soe sal de voirs(creven) jan ind(en)/
voirs(creven) kercken sette(n) ende houde(n) op sine(n) last eene(n) prieste(r) en(de) eene(n)/
custe(r) ende de selve kercke van nu voortaen by hen lofbarlick/
doen verdiene(n) als dat behoirt tot s(in)te jansmisse bapt(isten) inde(n)/
jaire lxvi ende die huysinghe(n) vande(n) voirs(creven) goede sal de/
voirs(creven) jan houwen op sine(n) last van alle(n) ouden werke lofbarlick/
en(de) ten mynste(n) alle jaire(n) d(air) op doen decken ter so(m)men van vi[c]/
walme(re) stroes den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde m(air) oft d(air) yet behoefde en(de)/
den p(er)soen gheliefde van nuwe(n) werke te doen makene dair af/
sal de voirs(creven) jan cleynvrancx onghehoude(n) sijn Voort sal de vors(creven)/
jan cleynvrancx betale(n) zon(der) afslach vand(er) voirs(creven) pechtinge(n)
//
en(de) ghelde allen tchijs co(m)mer en(de) last uute(n) voirs(creven) goede(n) gaende/
en(de) van nu desen jaere lxii [tic(is)?] oft dat(um) des briefs mette(n) jairen/
en(de) t(er)mine(n) d(air) nae volgen(de) voirs(creven) schuldich sijnde It(em) sal de voirs(creven) jan/
cleynvrancx de lande den voirs(creven) goede(n) toebehoren(de) wel en(de) loflick/
wynne(n) en(de) werve(n) ghelijck reghenoete(n) bove(n) ende benede(n) ende die/
laete(n) tot sine(n) afscheyde(n) besaeyt te weten(e) den steenpoel en(de) dande(re)/
lande(n) d(air) toebehoren(de) met met iiii getijdighe vore(n) ghelijck alsoe/
hijt in si tot sine(n) innemen(e) vandt en(de) gemest gelijck regenoete(n)/
ond(er) ende bove(n) ende dat and(er) goet sal hij late(n) ghereet alsoe/
hijt bereet vandt te weten(e) de stortte o(m)me ghedaen It(em) voort/
meer oft ghebuerde en(de) den p(er)soen voirs(creven) gheliefde bynne(n) de(n) voirs(creven)/
t(er)mijne sijn kercke van kyesekem in sine(n) p(ro)pren p(er)soene ende/
selve te verdienen(e) sal de selve p(er)soen dair af de naiste wese(n)/
ende d(air) voe(r) bove(n) de pechtinge en(de) so(m)me voirs(creven) sal de voirs(creven) jan/
cleynvrancx den selve(n) p(er)soen voir sijn verdiene(n) alle jaire geve(n) ende/
betale(n) xv peet(er)s als vervolghde schout En(de) de voirs(creven) p(er)soen sal in sijn/
huys en(de) hoff den p(er)sonaetscape toebehoren(de) bijden wyn en(de) hoevene(n)/
sijn woenstad en(de) gherief moge(n) neme(n) en(de) hebben met sijnd(er) familie(n)/
te weten(e) de ii came(re)n bove(n) de cokene mett(er) schouwe(n) en(de) den kelde(r)/
ongecalengiert van janne cleynvrancx oft yemant and(er)s Noch es/
vurw(er)de dat de voirs(creven) jan cleynvrancke den voirs(creven) p(er)soen soe/
wanneer hem dair bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne ghelieve(n) sall selve/
te wonen(e) oft te wesene een koe houden ov(er) jair den t(er)mijn voirs(creven)/
due(re)nde somer en(de) wynte(r) van allen coste(n) en(de) behoefte(n) Voort/
sal de voirs(creven) jan cleynvrancke met sine(n) p(er)de(n) en(de) wagen(en) doen/
oft doen doen vanden voirs(creven) wynne alle jaire alst de(n) voirs(creven) p(er)soen/
begheert iii carweyde(n) elke carweyde van eene(n) daghe/
bij alsoe dat de voirs(creven) p(er)soen den cost bezorge(n) sal voir p(er)de/
en(de) man It(em) want die huysinge des voirs(creven) p(er)sonaetscaps/
met stalle schue(re)n koeyen en(de) ande(re) toebehoirte(n) in vele manie(re)n/
in ruyne(n) ende [in] ghebreke sijn van oude(n) wercke d(air) inne dat de/
voirs(creven) jan cleynvrancx ghehoude(n) es van [ter] rep(ar)acie(n) soe es
//
vurw(er)de dat de voirs(creven) jan cleynvrancx tussche(n) dit en(de) kersmisse naistc(omende)/
die selve huysinge(n) stalle schueren koeyen en(de) stope(n)? van allen ouden/
werke sal doen rep(ar)ere(n) ende decken alsoe dat die ghebuere(n) bove(n)/
en(de) benede(n) prijsen loflick gerep(ar)eert nae inhoudt d(er) vorst(er)/
vurw(er)den tusschen den selve(n) janne en(de) her woute(re)n van triere/
sine(n) voirs(creven) p(er)soen voir scepen(en) van loven(e) gepasseert xx dage/
in novembri int jair xiiii[c] lv[tich] onverminde(er)t en(de) ongeminct/
alle ande(re) vurw(er)den van rep(ar)acie(n) ende beheltenisse(n) van ouden/
werke ende van deckene voirs(creven) [Voort eest vurw(er)de dat de voirs(creven) p(er)soen sal betale(n) en(de) v(er)antw(er)de(n) placet en(de) absencie(n) tot sine(n) laste] Hier af sijn borge(n) des voirs(creven) wynne(n)/
als p(ri)ncipael schulde(re)n ongezund(er)t en(de) ov(er)scheyde(n) en(de) elck voir all/
ghijsbrecht vand(er) h(er)strate(n) wonen(de) nu t(er) tijt te ned(er)linthe(r) en(de)/
jan van schaetsborch wonen(de) te gempe swag(er) des voirs(creven) jans/
welke borge(n) de voirs(creven) jan cleynvrancx [gelooft] co(m)merloes en(de) schadeloes/
te ontheffene cor(am) vyncke cok(eroul) julii pe(nulti)[ma]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus