SAL8133, Act: V°56.1 (89 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°56.1  
Act
Date: 1462-09-08

Transcription

2019-10-08 by myriam bols
It(em) jan va(n) raetshove(n) va(n) wes(er)e heeft geloeft ja(n)ne de coninc vorste(r)/
te loven(e) en(de) lieflic te(n) heilige(n) geswore(n) dat hij va(n) hede(n) ov(er) xiiii dage(n)/
mett(er) sonne(n) wed(er)o(m)me come(n) sal ind(er) vroente(n) des vors(creven) jans sconinx ald(air)/
hij nu gehouden is o(m)me te voldoene tprincipael en(de) coste(n) va(n) vroe(n)te(n)/
en(de) ande(re) d(air) op geloepe(n) d(air) voe(r) hij nu gehouden is en(de) desgelijx de/
vroentcoste(n) die reyne(re) va(n) raetshoven sijn sone bi(n)ne(n) dese(n) selve(n) xiiii/
dage(n) ald(an) doen en(de) v(er)sitte(n) sal Ende voorts hebbe(n) geloeft joffrouwe/
m(ar)griete vande(n) kerchove huysvrouwe des vors(creven) jans bij (con)sente/
des selfs jans huers mans en(de) reyne(rs) hue(re)r beid(er) sone pri(us) em(an)cip(ati)/
te wete(n) de selve joffr(ouwe) m(argrie)[te] ten heilige(n) sweren(de) als voe(r) alsoe/
vele te doene dat de vors(creven) ja(n) ind(er) vroente(n) sal come(n) gelijc vors(creven)/
steet en(de) t(er) meerd(er) zekerh(eit) voe(r) tvoldoen va(n) die(n) en(de) oic vande(n) p(ri)n/
cipale(n) en(de) costen vors(creven) Soe heeft hem de vors(creven) reyne(r)e ind(er) vors(creven)/
vroente(n) jans de coninc in hachte(n) gestelt totte(n) eynde vande(n) vors(creven)/
xiiii d(agen) o(m)me oft alsd(an) de vors(creven) ja(n) va(n) raetshove(n) sijn vad(er) ind(er) vors(creven)/
vroente(n) niet en quame dat da(n) de selve reyne(re) gehoude(n) sal sijn inde/
stat va(n) sine(n) vad(er) te stane en(de) te voldoene tgene d(air) voe(r) sijn vors(creven)/
vad(er) gehoude(n) was en(de) v(er)wachte(n) en(de) plege(n) rechts ov(er) en(de) in sine(n) p(er)soen/
oft goede(n) gelijc sijn vad(er) gedaen soude hebbe(n) oft doen soude oft/
hij ald(air) tegewordich in hachte(n) ware En(de) soe wa(n)neer tprincipael/
mette(n) coste(n) d(air) voe(r) de vors(creven) ja(n) va(n) raetshove(n) va(n) wes(er)e nu/
gehouden is metgad(er)s den coste(n) reyners sijns soens vors(creven) voldae(n) en(de)/
v(er)nueght is soe heeft geloeft de selve ja(n) va(n) raetshove(n) den/
vors(creven) ja(n)ne va(n) raetshove(n) va(n) bierbeke dat hij alsda(n) ind(er) selv(er)/
vroente(n) sal blive(n) sitten(de) voe(r) tvoldoen va(n) iii rid(er)s lijfpens(ien) aende(n)/
selve(n) ja(n)ne va(n) raetshove(n) va(n) bierbeke staen(de) te(n) live h(ere)n he(n)rix/
wile(n) van lare p(rie)sters en(de) ten live h(ere)n jans va(n) lare oic p(rie)sters/
en(de) des lanxte(n) leven(de) van hen beide(n) En(de) in gevalle oft jan ald(air) inder/
vroente(n) niet en quame dat in die(n) gevalle de vors(creven) reyne(re) sijn sone/
voe(r) tvoldoen van dien gehacht sal bliven in alle d(er) vuege(n) gelijc/
bove(n) gescr(even) steet cor(am) vync cok(eroul) scab(inis) (et) jo coni(n)c forestario/
sept(embris) viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus