SAL8133, Act: V°89.1 (150 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°89.1  
Act
Date: 1462-10-25

Transcription

2019-10-21 by myriam bols
It(em) jan de moer ende henrick van halen zone wijlen henricx in/
deen zijde joff(ouwen) lijsbeth ende (christ)ine smoers ghezuste(re)n des voirs(creven)/
jans de moer inde tweeste zijde ende marck vanden doerne/
inden name ende van weghen katline(n) smoers sijnre moeder/
weduwe arnts wijlen vanden dorne die de selve marck in desen/
op hem ghenome(n) heeft ende ghelooft te vervane inde derde zijde in/
p(rese)cien der scepen(en) van loeven(e) ghestaen Sijn met malcande(re)n ov(er)come(n)/
ende eens wordden voir hen hue(re)n oiren erve(n) ende naecomelinge(n) alse/
van eene(n) huyse ende hove met sine(n) toebehoirte(n) dwelck de voirs(creven) henr(ick)/
ende jan de moer voir ghebreck van chijse met scepen(en) van loeven(e) uutgedagt/
hebben gheleghe(n) inde bieststrate teghe(n) die dond(er)busse over tussche(n) die goede/
des voirs(creven) jans de moer in deen zijde ende die goede henricx vanden hoge(n)huys/
in dand(er) zijde de vurw(er)den ende condicie(n) h(ier) ond(er) besc(re)ven dewelke sij deen/
den ande(re)n ghelooft hebben tond(er)houdene en(de) te voldoene Inden yerste(n) te weten/
dat sij totten voirs(creven) huyse ende hove te ghelijke coepman zoeken zulle(n) en(de)/
coepma(n) dair toe ghevonde(n) hebben(de) hem tselve goet samentlick ov(er)goede(n)/
met ghelufte(n) van ghenoech doene en(de) warandeerscape te gheloven(e) en(de) de/
pe(n)ninghe d(air) af comen(de) tusschen hen viven te ghelijke op bue(re)n en(de) trecke(n)/
niet wed(er)staen(de) den uutdagen(e) voirs(creven) Ende alsoe langhe als tvoirs(creven) huys/
onv(er)cocht sal blive(n) soe zulle(n) sij die jairlijke p(ro)fijte(n) dair af tussche(n) hen/
ghelijcx trecken en(de) bue(re)n ende dien tijt due(re)nde tselve huys te(n) gelijken/
coste houde(n) en(de) reparere(n) van wanne en(de) van dake in goede(n) state en(de)/
den last d(air) uutgaen(de) te ghelijke betale(n) Afgaen(de) ende renu(n)cieren(de) de/
voirs(creven) twee gezuste(re)n en(de) de voirs(creven) marck van wege(n) sijnre moed(er) voirs(creven)/
van allen chijse(n) rinte(n) die sij opt voirs(creven) huys hebben oft eyssche(n) oft/
hen vermete(n) zoude(n) moge(n) te heysschene hebbene in e(n)nig(er) manie(re)n/
Bekennen(de) hen aen de selve goede egheen recht van chijse oft va(n)/
rinte(n) te hebbene in e(n)nig(er) manie(re)n gheloven(de) d(air) af oft mits dese(n)/
h(ier) inne yet te neuwe ghedaen wa(r)e altoes ghenoech te doene alsoe/
dat den voirs(creven) janne vast en(de) henricke(n) hue(re)n erve(n) en(de) naecomelinge(n)/
vast ende zeker sijn moghe cor(a)m cok(eroul) ouderogge oct(obris) xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus