SAL8136, Act: R°160.1 (222 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°160.1  
Act
Date: 1467-01-27

Transcription

2020-06-02 by myriam bols
It(em) roelof jans zone wijlen wout(er)s wonen(de) te loven(e) inde dorpst(ra)te/
in p(rese)nc(ia) heeft ghenome(n) ende bekent dat hij ghenome(n) heeft van barthel(meeus)/
smisman de helicht van vi dach(mael) ende xl roeden lants paulo gelege(n)/
ten broeke in een block ald(air) in alder manie(re)n de selve barthelmeeus/
ende jan m(er)tens de gheheele vi dach(mael) ende xl roede(n) met meer/
ande(re) lande(n) dair bij gheleghen teghen jacope van raveschote in/
pechtintichte(n) ghenome(n) hebben Te houden(e) te hebben ende te wynnen(e)/
van halff meerte naest comen(de) eenen t(er)mijn van acht jairen langk/
due(re)nde deen nae dande(r) zond(er) middel volgen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n)/
voe(r) ende o(m)me vijff mudde(n) rox goet ende paijabel der maten van/
loven(e) alle jaire tsinte andriesmisse apostels te betalen(e) ende te loven(e)/
ten huyse des voirs(creven) barthelmeeus te leve(re)n den voirs(creven) barthel(meeuse) den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Opde vurweerden ende condicie(n) h(ier) nae besc(re)ve(n)/
dat voirs(creven) roelof jans sijn voirs(creven) helicht vanden voirg(eruerde) landen jairlix/
wynnen ende werve(n) sal ghelijck reghenoeten boven ende beneden It(em)/
sal de selve roelof sijn vors(creven) helicht opde leste twee jair wel en(de)/
loflick ov(er)meste(n) ten prijse van goeden ma(n)nen It(em) sall de selve roelof/
de voirs(creven) sijn helicht tot sine(n) afscheyden laten laten te weten(e) tderdel/
dair aff wel en(de) loflick met rogghe besaeyt dande(r) derdel eens/
o(m)me ghedaen ende dleste derdel dair aff brake cor(am) nausnide(re) hoeven/
januarii xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator