SAL8136, Act: R°187.1-V°187.1 (262 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°187.1-V°187.1  
Act
Date: 1467-02-23

Transcription

2020-06-26 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen burg(ermeesteren)/
scepen(en) en(de) raid der stat van loeven(e) saluyt met ke(n)nissen d(er) waerh(eit)/
doen te wetene dat opden dach van hed(en) voir ons come(n) is en(de)/
v(er)schene(n) in sinen p(ro)pe(re)n p(er)soen die eerba(r)e hee(re) meest(er) lottijn/
ma(n)neken canonc d(er) kerke(n) van sinte peet(er)s te loeven(e) en(de) heeft/
ald(aer) in alle d(er) bester vorme(n) en(de) manie(re)n soe dat nae recht best/
mach diene(n) en(de) stat gripen geconstitueert geco(m)mitteert geordineert/
gesedt en(de) met volcomend(er) auctoriteit gemechticht jaq(ue)mine(n)/
baest thomase pertrise paeschier de vool en(de) goutiere wale/
zamentlic en(de) elke(n) van hen besund(er)t O(m)me alle de goede/
en(de) p(ro)fijten d(er) selver chijsen rinten erfpachten en(de) schulden den/
vors(creven) meest(er) lottijne toebehoe(re)nde te belle in vlaende(re)n te bellenbocht/
en(de) elswair al vlande(re)n dore en(de) elde(r) te wat plaetsen die/
gelegen oft te bevi(n)den sijn oft aen wat goeden oft p(er)sone(n)/
dat dat sij oft gebue(re)n sal dieme(n) hem sculdich is oft/
namaels wesen sal te eisschene te manene opte bue(re)n en(de)/
inne te heffene de sculd(er)s d(aer) af quijt te schelden(e) en(de) quitan(cie)/
te geven en(de) voir gebrec van dien met rechte het sij met/
pendinghen oft and(er)ssins soe dat nae recht vand(er) plaetsen/
behoert te p(ro)cedere(n) derflike goede den vors(creven) meest(er) lottine/
toebehoe(re)nde te wat steden oft plaetsen die gelege(n) sijn in/
pechtingen en(de) jaerscha(r)en eene(n) t(er)mijn van vi jare(n) te v(er)pachten/
uut te gevene en(de) te v(er)huere(n)ne en(de) alle ande(re) goede den/
vors(creven) meest(er) lottijne nu oft namaels uut titele va(n) v(er)sterfenisse/
oft sucessien aen v(er)schene(n) het sij erve oft have inde(n) name/
en(de) p(ro)fijte desselfs meest(er) lottijns te accepteren(e) possessie va(n) die(n)/
nae recht te nemen(e) en(de) vande(n) selve(n) goede(n) en(de) alle(n) and(ere)n/
ofts behoeft guedinge en(de) erffenisse en(de) possessie voe(r) alle/
wetten en(de) gerichten aen te nemen(e) en(de) te aenv(er)dene inden/
name en(de) tot behoef als voe(r) En(de) voirt alle de vors(creven) goede/
als d(aer) questie af gebuert met rechte te bedingene in/
aensprake(n) en(de) v(er)antwerd(en) te comene thoenisse en(de) waerheid(en)
//
te leidene en(de) alle p(ro)cessen actie(n) en(de) t(er)mijne(n) va(n) rechte te doene/
en(de) te houdene vo(n)niss(en) en(de) senten(cien) sij sijn int(er)locuteur oft diffi/
nitijff teysschen taenhoe(re)n en(de) te v(er)wachte(n) het sij dat die gegeve(n)/
worden voe(r) den vors(creven) meest(er) lottine oft d(aer) tegen die goede te/
wynnen en(de) te v(er)liesen en(de) vanden selve(n) vo(n)niss(en) ter behoerlicke(n)/
plaetsen en(de) totten behoerlicken richte(re) oft gerichte te appelle(re)n/
die appellacie(n) soe en(de) d(aer) dat behoert te v(er)volgene en(de) voirt/
alle tgene d(aer) inne te doene en(de) te vorde(re)n beide inde(n) rechte en(de)/
d(aer) buyten dat de vors(creven) meest(er) lottijn inden selve(n) sake(n) soude moge(n)/
oft co(n)nen gedoen oft hi d(aer) tegewordich wa(r)e En(de) voert o(m)me de/
vors(creven) saken uuten rechte te treckene submissie en(de) (com)p(ro)mis vand(er)/
questien d(aer) af gebue(re)nde te makene en(de) aen te gane en(de) senten(cien)/
oft uutsprake arbitrael d(aer) af te heisschene en(de) te v(er)volgene/
gelijc oft de vors(creven) meest(er) lottijn d(aer) selve tegeword(ich) wa(r)e En(de)/
heeft geloeft de vors(creven) meest(er) lottijn vast gestentich va(n) weerden/
en(de) omv(er)brekelic te houden en(de) te hebbene tot ewigen daghen/
alle tgene des bide vors(creven) sine gemechtichde(n) oft enige(n) va(n) hen hebber/
bring(er) [des] sbriefs bedinght aengesproken v(er)antwert gethoent geap/
pelleert oft met (com)p(ro)misse v(er)bonden gewonne(n) oft v(er)lore(n) sal/
worden en(de) desgelijx oic des bide selve v(er)mechtichden oft/
enigen van hen in v(er)pechtingen oft hueri(n)gen d(er) selv(er) goeden/
gedaen en(de) va(n) dien gehaven en(de) geboirt sal hebbe(n) alle/
argelist en(de) nyenvoude? uutgesceid(en) En(de) es de vors(creven) meest(er)/
lottijn in des vors(creven) steet afgegaen alles behulps va(n) rechte/
het sij gheestelic oft weerlic dat hem t(er) (contra)rien vande(n) ond(er)houde(n)/
des vors(creven) is soude mogen diene(n) en(de) geloeft des niet te gebruykene/
de selve mechtich(eit) tot sine(n) exp(re)sse wed(er)roepen en(de) niet lang(er)/
due(re)nde febr(uarii) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator