SAL8136, Act: R°188.1 (263 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°188.1  
Act
Date: 1467-02-23

Transcription

2020-06-26 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen sien oft hoe(re)n lesen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raid der stad van loven(e) saluyt/
met kennissen der wairheit doen te weten(e) dat opden dach/
van heden voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)soene claes leysens va(n)/
lichtert nu t(er) tijt wonen(de) te loven(e) ende heeft met sine(n) vryen/
eygene(n) wille gheconstitueert ghesedt ende volcome(n) macht gegeve(n)/
janne leysens sine(n) bruede(r) alle alsulken goede chijse pachten ende/
renten jairgulden [erfpe(n)ninghe(n)] ende schulden den selve(n) claese toebehoren(de) te/
lichtert te poederle ende elswair bynne(n) den bra lande van braba(n)t gelege(n)/
ende men hem schuldich es [oft namaels wese(n) sal] Te manen te eysschen(e) opte bue(re)ne en(de)/
tontfangen(e) aen wat goede(n) oft p(er)soene(n) oft te wat steden [oft plaetsse(n)] dat dat/
sijn mach dair voe(r) te panden(e) te dagene te beleyden(e) en(de)/
rastemente te doen leggen(e) nae ghewoente ende costume vand(er)/
plaetssen dair dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) soude moghen Ende/
op dats noot ghebuerde voir alle richte(re)n gheestelick ende/
weerlick met rechte te v(er)volgen(e) te v(er)antw(er)dene te beschudden(e)/
te bedingen(e) die te wynnen(e) ende te v(er)liesen(e) compositie en(de)/
mynlijke yffeninghe dair aff te maken(e) den schulde(re)n van des/
sij ontfange(n) sal quijt te schilden(e) en(de) quijtan(cie) te gheve(n) Ende/
voortaen allet ghene dair inne te doene en(de) te vorde(re)n dat/
de selve claes selve soude(n) moghen doen indyen dat hij/
ald(air) teghew(or)dich ende voir oeghen wa(r)e P(ro)mitten(s) rat(um)/
due(re)nde dese voirs(creven) p(ro)curacie en(de) mechtich(eit) totten wederroepe(n)/
des vors(creven) claes en(de) niet langhe(r) febr(uarii) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator