SAL8136, Act: R°197.1 (282 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°197.1  
Act
Date: 1467-03-03

Transcription

2020-07-05 by myriam bols
Vanden gescille dat opv(er)staen en(de) v(er)resen is geweest tusschen wille(m)me de/
wynne geheten van schore en(de) katlinen van ee(re)nboudeghem gehete(n) va(n) rode/
wed(uwe) gielijs wijlen tielens in deen zijde en(de) wille(m)me de beye(re) met/
lijsbetthen tielens sinen wijve docht(er) des vors(creven) wijlen gielijs en(de) kat(li)[nen]/
in dand(er) zijde alse van ii beslote(n) scrijne(n) en(de) val alle sgeens dat/
d(aer) inne is staen(de) ten huyse des vors(creven) willems de beye(re) en(de) sijnre huysvrouwe(n)/
met gad(er)s van zeke(re)n and(ere)n haeflike(n) goede(n) en(de) vliegen(de) erve wesen(de) bi(n)ne(n)/
den huyse des selfs willems de beye(re) en(de) sijnre huysvrouwe(n) bid(er) vors(creven)/
kat(li)[ne(n)] ald(aer) gebracht en(de) gesedt oft va(n) hue(re)n wege(n) en(de) tot hue(re)n beheete/
ald(aer) gesedt en(de) gebracht die de vors(creven) wille(m) de wi(n)ne me en(de) de/
vors(creven) sijn huysvrouwe vande(n) vors(creven) wille(m)me de beye(re) en(de) sijnre huysvr(ouwe)/
wed(er)o(m)me iesschen hen gerestitueert en(de) ov(er)gelev(er)t te worden D(aer) af de/
selve wille(m) de beye(re) en(de) sijn huysvrouwen de (contra)rie hielden meynen(de) dat/
hen die int geheele toebehoerde en(de) dat hen de vors(creven) kat(li)[ne(n)] gegeve(n)/
soude hebben (et)c(etera) Hebben hen de vors(creven) p(ar)tije(n) d(aer) af gesubmitteert en(de)/
v(er)bonen in segge(re)n te wetene de vors(creven) wille(m) de wynne met sijnre/
huysvrouwe(n) in ja(n)ne dierix en(de) de vors(creven) wille(m) de beye(re) met sijnre/
huysvrouwe(en) in lod(ewijke) baets secret(aris) d(er) stat van loven(e) in sulk(er) vuegen/
dat de vors(creven) segge(re)n va(n) elk(er) p(ar)tije(n) [besceide] geinformeert en(de) thoenisse d(aer)/
af v(er)hoert huer eendrechtige uutsp(ra)ke d(aer) af doen sulle(n) bynne(n)/
iii ii dagen naestcomen(de) P(ro)mitt(entes) rat(um) en(de) de vors(creven) segg(er)s hebbe(n)/
den lest aengenome(n) en(de) huer p(ro)cu(r) uutsp(ra)ke geloeft te doene/
(et)c(etera) cor(am) b(er)ghe neus(nijdere) m(ar)cii t(ercia)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator