SAL8137, Act: R°104.2 (159 of 397)
Search Act
previous | next
Act R°104.2  
Act
Date: 1467-12-22

Transcription

2020-01-10 by Jef Willemsens
It(em) t(er) meerder vestich(eit) van des voirs(creven) is den voirs(creven) ghehuysen en(de) hue(re)n/
kynde(re)n te doene soe sijn bij handen jans bailge vorste(r) te loven(e)/
vanden voirg(enoemde) barthel(meeus) cleeren den voirscr(even) janne van oppend(orp) tot behoef/
als vore voir tvoldoen der voirs(creven) renten v(er)obligeert ende te pande ghesedt/
de juweelen h(ier) nae bescr(even) Inden yersten xi silve(re) scalen weghen(de) viii/
m(er)ct vijff ynghelsche ii zilve(re) croese(n) xi lepelen weghen(de) ii(½) m(er)ct/
v ynghelsche twee groen zilve(re) gorddele vergult en(de) eene(n) zilve(re)n/
borstriem vergult weghen(de) te same(n) metten webben iiii m(er)ct Te dyen/
eynde ghebuerdet den voirg(enoemde) huyssche(n) oft hue(re)n kynde(re)n in toecomen(de)/
tijden [inde vors(creven) lijfrente] inde(n) voirs(creven) scepen(en) brief [of] inde bewijsenisse der [selv(er)] iii st(uvers) vors(creven) enich/
ghebreck te hebben(e) dat sij dat aen de selve zuweele(n) zulle(n) moghen/
v(er)halen ende die met rechte ten prijse van juweliers oft goutsmets/
hen des v(er)staen(de) v(er)coepen ende hen ghebreck met coste en(de) co(m)me(r) d(aer)/
aen v(er)halen en(de) v(er)richte(n) Ende oft de voirg(enoemde) ghehuyssche(n) oft huer/
kinde(re) and(er)s dan met v(er)coepen(e) der selv(er) juweele(n) vernueght wordde(n)/
soe sal de selve jan van oppendorp ghehoude(n) sijn den vors(creven) barth(elmeeuse)/
clee(re)n de vors(creven) juweelen ov(er) te leveren(e) ghelijck hij die ontfanghen/
heeft cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator