SAL8137, Act: R°187.1-V°187.1,R°188.1 (293 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°187.1-V°187.1,R°188.1  
Act
Date: 1468-04-06

Transcription

2020-04-17 by Jef Willemsens
Item nae dien dat meest(er) peet(er) van loven(e) t(er) eenre ende/
zoete schuytmans t(er) ande(re) zijden in questien comen sijn voir/
den raide vander stad vanden pointen h(ier) nae bescreve(n) Inden/
yersten van xiii croenen en(de) xvi stuv(er)s die tande(re)n tijden bij/
jorijse van schoers ghesedt wae(re)n opden wissel alhier tot behoef/
meest(er) arnts hav(er)tuyn dair aff de voirs(creven) meest(er) pet(er) soe/
hij seyde ghehave(n) hadde ix crone(n) voir schult die meest(er) arnt/
hem schuldich was ende voir tsurplus betaelt vi croene(n)/
ende xvi stuv(er)s uut dyen dat meest(er) arnt hav(er)tuyn ende/
zoete hem seyden dat opden wissel ghesedt wae(re)n xv croene(n)/
ende soe hadde hij ov(er)betaelt xxxii stuv(er)s de welke xxxii st(uvers)/
hij meynde weder te hebben(e) ende welke voirs(creven) xiii croene(n) en(de) xvi/
stuv(er)s de voirs(creven) zoete meynde dat huer schuldich wae(re)n te volghen(e)/
wae(re)n te volghen(e) want sij tot meest(er) arnts goede geleydt was ende/
huer aenghewesen te volghen(e)/
Item ten ande(re)n male noch van xv croene(n) die de voirs(creven) meest(er)/
pet(er) ende sijn huysvrouwe ontfanghen souden hebben van jorijse/
van schoers ende dair aff zoete die quijtan(cie) gheteekent soude hebben/
van welken xv croene(n) de selve zoete beg(er)t restitucie te hebben(e) huer/
ghedraghen(de) van desen tott(er) eedt meest(er) pet(er)s ende sijnre huysvr(ouwe) vors(creven)/
Item ten derden male als van dyen dat de voirs(creven) zoete den voirscr(even)/
meest(er) pete(re)n een oft twee p(ro)curacie(n) ghegeve(n) soude hebben o(m)me tot/
antw(er)pen huer saken van versterffenissen te v(er)volghene ende oic hem/
ghegheven vijff oft vi peet(er)s o(m)me die zaken mede te v(er)volghene/
des hij niet ghedaen en heeft huer ghedragen(de) van desen tot sijnre eedt/
Item ten vierden male van eene(n) bruythoede van p(er)len ghewracht/
ende van bloemen die zoete meynde dat meest(er) pet(er) ende sijn wijff/
huer ghebeden souden hebben om te makene en(de) van huer ontfange(n)/
hadde inder bruylocht jans die brued(er) es meest(er) pet(er)s voirs(creven) ende/
zee(re) v(er)arghert huer ghedraghende van dien tot huer eedt
//
Soe es ten uutersten nae alle tghene des beyde p(ar)tijen soe/
bij monde gheseet hebben soe bij ghescrifte ov(er)ghegheven/
ghet(er)mineert ghelijck hier nae volght/
Inden yersten opde materie van xiii croene(n) ende xvi st(uvers)/
die zoete eyscht van meest(er) pete(re)n te hebbene dair af sal/
meest(er) peter onghehouden sijn Ende desghelijcx vanden/
xxxii stuv(er)s die meest(er) pet(er) eyscht van zoeten weder te/
hebbene als ov(er)betaelt dair af sal zoete onghehoude(n) sijn/
Ende heeft meest(er) pet(er) van dien yet te volghen(e) dat/
hij dat doen mach aen meest(er) arnde voirscr(even)/
It(em) als vanden ande(re)n xv croene(n) es ghet(er)mineert dat/
eeve(n)v(er)re meest(er) pet(er) ende sijn wijff hen niet en excuse(re)n/
vanden ontfanghe van dien xv croene(n) dat sij dair af/
inne staen zullen aen meest(er) arnde hav(er)tuyn Behoud(elic)/
dat hen huer quijtan(cie) dair inne te baten come(n) sullen/
soe verre dat dat recht es ende dair mede vander/
ticht van zoeten in dien onghehouden sijn/
It(em) alse vander p(ro)curacien ende ghelde dat dair/
mede ontfanghen soude sijn gheweest es ghet(er)mineert/
dat soe verre meest(er) pet(er) sine(n) eedt doet soe hij gheboden/
heeft vanden voirscr(even) vijff oft vi pet(er)s niet ontfanghe(n)/
te hebbene dat hij dair mede van dien ghestaen sall ende/
oft hij vanden ontfanghe vander p(ro)curacie(n) egheen onschout/
en doet dat hij dan van dien der voirscr(even) zoeten inne/
staen sall van des hij met dier p(ro)curacie(n) tot hue(re)n/
acht(er)deele in frauden souden moghen hebben ghedaen/
It(em) als vanden bruythoede voirs(creven) es ghet(er)mineert dat/
eevenverre meest(er) peter ende sijn wijff hue(re)n eedt niet en/
doen dat sij zoeten om dien hoet niet ghebeden en hebbe(n)/
noch van huer ontfanghen dat sij dan ghehouden sulle(n) sijn
//
vanden hoede restitucie te doene t(er) taxacien vanden ghenen/
die hen des verstaen Actum in pleno consilio cor(am) lyemi(n)ge(n)/
hoeven burgimag(ist)ris (et) aliis de pleno (con)silio aprilis vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator