SAL8137, Act: R°24.1 (32 of 388)
Search Act
previous | next
Act R°24.1  
Act
Date: 1467-08-03

Transcription

2019-06-11 by Jef Willemsens
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen burg(er)meeste(re)n/
scepen(en) ende raid der stad van loven(en) saluyt met kennissen der wairh(eit)/
doen te weten(e) dat opden dach van heden voir ons come(n) sijn in p(ro)pre(n)/
p(er)soene jan vanden boeme van dyest ende alijt van halle gheheete(n)/
seyse(n)makers sijn huysvrouwe ende hebben gheconstitueert en(de) volcomelick/
macht ghegheve(n) jacope vanden boeme hue(re)n zone alle die goede chijsen/
rinten erfpachten jairgulden ende schulden des voirs(creven) jans vanden boeme/
ende alijten sijnre huysvrouwe(n) vaders ende moeders desselfs jacops/
[te beetse te halen te ziche(ne)n te beckevoert te tielt en(de) elswair al brabant dore en(de) elde(r) te wat plaetssen die gelegen sijn oft te bevi(n)den sijn dieme(n) hen schuld(ich) is oft naemaels wesen sal] te rege(re)n te manen teysschen op te bue(re)n ende tontfanghen aen wat/
p(er)soene(n) oft goeden oft te wat steden oft plaetsen dat dat sijn mach d(aer)/
voe(r) te panden te daghene te beleyden(e) ende rastemente te doen leggen(e)/
nae ghewoente ende costume vand(er) plaetssen dair dat behoren sal/
oft behoeven soude moghen Ende op dats noot ghebuerde voir alle/
richte(re)n gheestelick [en(de) weerlick] met rechte te v(er)volgen(e) te v(er)antweerden(e) te beschudden(e)/
in aenlegghers oft v(er)weerd(er)s stat te bedinghen(e) die te wynnen(e) ende/
te v(er)liesene thonisse ende wairheid(en) te leydene ende vand(en) wederp(ar)tijen/
te sien leyden(e) jeghen hue(re)n p(er)soene(n) oft hue(re)n ghetuygenissen te/
excipieren(e) ende te oppone(re)n composicie en(de) mynlijke yffeninghe dair af/
te maken(e) den schulde(re)n van des hij ontfanghe(n) sal quijt te schelden(e)/
en(de) quijtan(cie) te gheven(e) ende voortaen g(e)n(er)alick en(de) sp(eci)alick allet gene/
dair inne te doene ende te vorde(re)n dat de selve ghehuysschen/
selve souden moghen doen waert dat sij p(rese)nt en(de) voir oeghen wae(re)n/
Gheloven(de) de selve ghehuyssche(n) bij hue(re)n trouwe(n) in stat van eede/
ende opt verbont van allen hue(re)n goeden beruerlick en(de) omberuerlick/
teghewordich ende toecomen(de) tot ewighen daghen goet vast gestentich/
van weerden en(de) onv(er)brekelick te houden(e) ende te hebben(e) allet ghene/
des bijden voirs(creven) h(ere)n jacope [h(ier) inne] ghedaen ende ghevordert sal wesen alle/
arghelist h(ier) inne uutghescheyden behoud(elick) den selven ghehuysschen/
huer(en) erfg(enamen) due(re)nde dese p(ro)curacie totten wederoepe(n) der voirs(creven) gehuyssche(n)/
augusti iii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator