SAL8137, Act: R°248.1-V°248.1 (391 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°248.1-V°248.1  
Act
Date: 1468-06-21

Transcription

2020-06-09 by Jef Willemsens
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) jan wellens/
in deen zijde ende jan van kessele in dand(ere) aldair die voirs(creven) jan wellens/
dede segghen hoe hij tande(re)n tijden zeke(re) sijn goede belast hadde aen pete(re)n/
van bessele brueder des voirs(creven) jans van kessele met eene(n) peet(er) lijft(ocht)/
ende dat hij jan wellens den selve(n) peet(er) lijftochte(n) jeghen janne/
van kessele voirs(creven) die inde selve lijftochte theffen oft die macht van/
rechte hadde afghecocht hadde om die su(m)me van xii peet(er)s te xviii/
stuv(er)s tstuck tot tween t(er)mijne(n) te betalen(e) die doen ghenoempt wae(re)n/
ende dat jan van kessele om der betalinghe wille van dien opden selve(n)/
janne wellens met rechte ghep(ro)cedeert hadde want hij hem dair vore/
inder vroenten hadde doen houden Segghen(de) voort dat tusschen hen/
een appointement ghemaect was dat hij jan wellens voir de voirs(creven)/
xii peet(er)s betalen ende leve(re)n soude rijs ende wijshout dwelck/
hij soe hij seyde den selve(n) janne van kessele betaelt ende ghelevert/
hadde ende dat de selve jan van kessele hem toeseyde ende gheloofde/
die brieve te nyeute te doene Bieden(de) dese pointen te thoene(n) ende/
metten mynste(n) (et)c(etera) welken afcoep nochtans ende betalinghe voirs(creven) niet/
wederstaen(de) die voirs(creven) peet(er) van kessele die voirs(creven) onderpande der lijftochte(n)/
voirs(creven) voir den selve(n) peet(er) uutghedaeght heeft meynende dair om/
dat jan van kessele die voirs(creven) onderpande der lijftochte(n) voirscr(even) voir den/
selve(n) peet(er) uutghedaeght heeft
meynen(de) dair o(m)me dat jan van kessele/
hem schuldich sal sijn vanden voirscr(even) afcoepe ghenoech te doene en(de) die/
brieve te nyeute te doene Dair op die voirs(creven) jan van kessele antw(er)de/
dat al mocht soe sijn dat vanden peet(er) lijftochte(n) vurw(er)de oft tractaet/
ghemaect mocht sijn van afcoepe voir xii peet(er)s ende t(er)mijne dair af/
ghegeve(n) soe was dat met sulker vurwerde(n) oft die voirs(creven) jan wellens/
die t(er)mijne(n) liet ov(er)lijden zonder betalinghe te doene dat in dien ghevalle/
die voirs(creven) jan van kessele metten ghene(n) die met hem die brieve/
vanden peeter voirs(creven) met rechte ov(er) hebben soude bliven staen(de) inde selve/
huer brieve ende de selve brieve in huer(er) macht Seggen(de) voort/
dat jan wellens die voirs(creven) t(er)mijne(n) heeft late(n) verstrijken zonder betalinge/
te doene ende dair o(m)me heeft men metten voirs(creven) uutdaghen(en) mett(er)/
lijftochte(n) voirs(creven) voortghevae(re)n p(rese)nteren(de) sijne(n) eedt dat hij vande(n)
//
voirg(eruerden) xii peet(er)s noeyt niet ontfanghen en heeft bieden(de) dese/
pointen oic te thonen metten mynsten (et)c(etera) Ende beyden p(ar)tijen tot/
hue(re)n thoenisse ghewesen sijnde die voirs(creven) jan wellens onder/
den ande(re)n thoende dat hij den voirs(creven) afcoep jeghen janne van kessele/
ghedaen heeft voir xii pet(er)s ende dat jan van kessele hem gheloofde/
die voirs(creven) brieve te nyeute te doene soe wanneer hij betaelt wair/
vanden pointe nochtans vander betalinghen voirs(creven) die hij hem/
vermeten hadde niet thonen(de) ende t(er) ande(re) sijden de voirs(creven) jan/
van kessele oic niet en thoende dat oft jan wellens sijn t(er)mijne/
voirscr(even) ombetaelt liet verstrijken dat in dien ghevalle die/
voirs(creven) brieve vanden eene(n) peet(er) lijftochte(n) blive(n) souden in huer(er) macht/
ende hij ontkende die betalinghe vanden xii pet(er)s voirs(creven) ende die/
voirs(creven) jan wellens die betalinghe oic niet ghetoent en heeft/
Soe es t(er) manissen smeyers vo(n)nislijken ghewijst dat die p(ar)tije(n)/
malcande(re)n voldoen sullen nae dat die waerheit ghedraghen heeft/
cor(am) lyeminghen roelants tymple marsels ouderogge junii xxi[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator