SAL8137, Act: R°27.1-V°27.1 (36 of 388)
Search Act
previous | next
Act R°27.1-V°27.1  
Act
Date: 1467-08-06

Transcription

 by 
It(em) nae dien dat willem helsschevier na(tur)lick zone jans helsschevier/
als gheleyt totten goeden h(ier) ond(er) bescreve(n) jans wijlen die smet te/
weten(e) tot eene(n) stuck soe beempt soe bog(ar)t houden(de) (½) boender myn/
vi roeden gheleghen te putte bynnen der vrijheit van loven(en) tussche(n)/
de goede jans wijlen van hoeye die henrick van ee(re)mboudeghen nu/
houden(de) es in deen zijde ende de goede m(ar)griete(n) wijlen van kessele/
in dande(r) It(em) tot eene(n) beempde mett(er) toebehoirte(n) gheleghen inde/
love(re)ne(re)nbeempde bijder plaetsschen gheheeten hazendonck houden(de) xl/
roeden paulo tussche(n) de goede robbijns wijlen van kessele in deen/
zijde ende jans wijlen helsscheviers nu jans van ophem gheheete(n)/
meest(er) jans in dand(er) zijde Te weten(e) voir gheluften van ontheffene/
aen balthasar van blanckelair ende joffr(ouwe) marien leyten van ii/
gul(den) rijd(er)s te xxv st(uvers) lijft(ocht) opden xxviii[ste(n)] dach van meye te/
betalen(e) in welke lijftocht de voirs(creven) willem helsschevier met meer/
ande(r) sijne(n) medeplichte(re)n ghehouden ende v(er)obligeert es Ende/
oic voir dat de selve ii rijd(er)s lijft(ocht) vanden xxviii[sten] daghe van/
meye des jairs van lix bynne(n) eene(n) jaire dair nae volgen(de)/
ghequeten en(de) afgheleet soude(n) wordde(n) alsoe dat de selve willem/
met sine(n) medeplichte(re)n ende sijne en(de) hair goede dair af ontlast/
sullen sijn ende blive(n) Ende desgelijcx oic voir ghelufte van/
ontheffen(e) van (½) rijder lijft(ocht) ten live m(ar)griete(n) ende henricx/
gheheeten van landen(en) kynde(re) jans wijlen van landen(en) in welke/
lijftochte de voirs(creven) willem helsschevier ende sijn vader insgelijcx/
v(er)bonden wae(re)n ende voir welke ghelufte(n) van ontheffen(e) ende/
afquijtingen voirs(creven) de voirs(creven) goede den voirs(creven) willem(me) helsschevier/
ende sine(n) medeplichte(re)n en(de) elken van hen in tytle va(n) wettige(n)/
onderpande v(er)obligeert wae(re)n int jair xiiii[c] lx xi daghe/
in februario in rechte come(n) es in deen zijde ende/
sander van oerbeke als insgelijcx gheleyt totten goeden desselfs/
wijlen jans de smet vii daghe in octobri lestlede(n) voir/
drie rijd(er)s lijft(ocht) tstuck te xxvi st(uvers) lijft(ocht) ten live joffr(ouwe)/

//
marien stroebants wettighe huysvrouwe sand(er)s vors(creven) en(de)/
waelrave(n) na(tur)lix zoens desselfs sand(er)s dair inne de/
selve sand(er)s sijn hebbe(n) behoude(n) hadde in dand(er) zijde/
Aldair de voirg(enoemde) sander meynde want sijn beleyt ouder/
was van date dan dbeleyt des voirs(creven) willems helsschevier/
dat hem ende sine(n) beleyde de voirs(creven) goede schuld(ich) wae(re)n te/
volghen(e) o(m)me dair aen sijn ghebreken te verhalen(e) Dair/
op de voirs(creven) willem dede segghen al eest soe dat sijn beleyt/
jong(er) mach sijn van date soe wae(re)n hem nochtan die voirs(creven)/
goede voir de gheluften van ontheffene en(de) afquijtinge(n) vors(creven)/
wettelijken v(er)obligeert inden jaire van lx[e(n)] ende langhe/
voir den datu(m) vanden beleyde des voirs(creven) sand(er)s Ende alsoe/
diende hem de oude(r) van sijnre verond(er)pendinghe(n) voir den/
dat(um) vanden beleyde sand(er)s voirs(creven) meynen(de) mits dyen dat/
hem voir den voirs(creven) sande(re)n de goede schuldich wae(re)n te volgen(e)/
tot behoef van sine(n) ghebreken Soe dat ten uut(er)sten gewijst/
es dat de voirs(creven) goede den voirs(creven) willem(me) ende sine(n) beleyde/
volghen sullen tot behoef van sine(n) ghebreken voirs(creven) cor(am) roelants/
m(ar)sels colonia ouderogghe augusti vi[ta]
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator